POZYSKIWANIE INFORMACJI Z AUTOCADa:
ODLEG  _DIST, POLE _AREA, ID (współrzędne),
LISTA _LIST, STAN _STATUS, _TIME

 
 

Odległość – ODLEG _DIST

Użytkownik może szybko wyświetlić poniższe informacje dla dwóch punktów określając:

Odległość między nimi w jednostkach rysunku

            Kąt odcinka w płaszczyźnie XY

            Kąt odcinka względem płaszczyzny XY

            Odległość pomiędzy współrzędnymi X, Y, i Z wskazanych punktów

Informacje mogą być użyte do szybkiego określenia zależności pomiędzy dwoma punktami.

Obliczanie odległości

1          Z menu Narzędzia wybrać pozycję Zapytania  Odległość.

2          Wskazać dwa punkty określające interesującą odległość.

Wyświetlane jest krótkie zestawienie.

Linia poleceń  ODLEG

Jeśli zostanie podana pojedyncza liczba lub ułamek, w odpowiedzi na zgłoszenie Pierwszy punkt,
AutoCAD wyświetli tą liczbę w aktualnych jednostkach miary.
Przykładowo, jeśli jednostki są ustalone jako Dziesiętne (cztery miejsca dziesiętne),
a wprowadzone zostanie 1/2, AutoCAD wyświetli 0.5000.

 

Przykład:

Polecenie: odleg

Określ pierwszy punkt:  Określ drugi punkt:

Odległość = 55.2268,  kąt w pł. XY = 5, kąt względem pł. XY = 0

delta X = 55.0000,  delta Y = 5.0000,  delta Z = 0.0000

 

Uwaga!
By można mierzyć azymuty od linii pionowej (Północ) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara należy przy pomocy polecenia JEDN _UNITS
wykonać odpowiednie ustawienia, np.

 

: jedn

 

Tryb jednostek liniowych (LUNITS):

1. Naukowy    4.225E+01

2. Dziesiętny       42.25

3. Inżynierski   3'-6.25

4. Architektoniczny 3'-6 1/4

5. Ułamkowy    42 1/4

 

Tryb jednostek liniowych 1-5 <2>:

Liczba miejsc dziesiętnych dla LUNITS 0-8 <4>: 3

Tryb jednostek kątowych (AUNITS):

1. Stopnie dziesiętne           90.0

2. Stopnie/minuty/sekundy   90d0'0

3. Grady                     100.00g

4. Radiany                   1.57r

5. Geodezyjne          N 00d0'0E

Tryb jednostek kątowych 1-5 <1>: 3

 

Liczba miejsc dziesiętnych dla jednostek kątowych 0-8 <0>: 4

Zwrot kąta 0 <0.0000g>: 100

Czy chcesz mierzyć kąty w kierunku zegarowym? <N>: T

 

Współrzędne punktu

Pasek narzędzi: Zapytania > Współrzędne punktu

Menu: Narzędzia > Zapytania > Współrzędne punktu

Klawiatura: _IDPUNKT    Alias: WSPKT

Wyświetla współrzędne LUW określonego punktu.

Wskaż punkt w celu identyfikacji współrzędnych: Określ punkt.
Współrzędne x,y,z tego punktu są wyświetlane w obszarze poleceń.

 

 Obliczanie punktów i wartości

 Wyznaczanie punktów

 

Można również użyć kalkulatora jeśli zachodzi potrzeba wskazania punktu lub podania wartości liczbowej w dowolnym poleceniu programu AutoCAD.

 

Wyznaczanie punktu

1          Z menu Narzędzia, wybrać pozycję Zapytania    ID punktu.

2          W oczekiwaniu na podanie punktu wprowadzić 'kalk, aby uruchomić polecenie w trybie nakładkowym.

3          Używając dowolnej kombinacji działań matematycznych i trybów lokalizacji punktów, wprowadzić wyrażenie określające szukany punkt.

 

Dla przykładu, po wprowadzeniu (mid+cen)/2 wyznaczony zostanie punkt leżący w połowie odległości pomiędzy punktem symetrii odcinka i środkiem okręgu.

Poniższy przykład wykorzystuje kalkulator jako narzędzie rysunkowe.
Lokalizuje punkt środkowy nowego okręgu, a następnie wyznacza promień jako piątą część promienia już istniejącego okręgu.

Sekwencja w linii poleceń (używamy w kalkulatorze nazw angielskich):

Polecenie: Wpisać okrąg

Określ środek okręgu lub [3P/2P/Ssr]: Wpisać 'kalk

>> Wyrażenie: Wpisać (mid+cen)/2

>> Wybierz element dla trybu lokalizacji MID:  Należy wskazać wycięcie (1)

>> Wybierz element dla trybu lokalizacji CEN:  Należy wskazać duży okrąg (2)

Określ promień okręgu lub [śreDnica]: Wpisać 'kalk

>> Wyrażenie: Wpisać 1/5*rad

>> Wybierz okrąg, łuk lub segment polilinii dla funkcji RAD:

Należy wskazać większy okrąg

 

Przykład:

Polecenie: id

Określ punkt:  X = 5117.5000     Y = 4941.5000     Z = 0.0000

 

Obliczanie pól: Pole _AREA

 

Pasek narzędzi: Zapytania > Pole

Menu: Narzędzia > Zapytania > Pole

Klawiatura: POLE   _AREA

Oblicza pola elementów lub zdefiniowanych obszarów.


Pole i obwód obliczone przez polecenie Pole są zapamiętywane w zmiennych systemowych AREA (pole) i PERIMETER (obwód).

Element · Dodaj · Usuń · <Pierwszy punkt>: Aby obliczyć pole przez wskazywanie punktów, określ punkt początkowy.
Aby znaleźć pole pojedynczego elementu, wybierz Element. Aby znaleźć pole jednego lub więcej elementów,

 

Polecenie  POLE  _AREA

 

Oblicza pole powierzchni i obwód obiektów lub zdefiniowanych obszarów

Całkowite pole i obwód są zapisane w zmiennych systemowych AREA i PERIMETER.

Pasek narzędzi Zapytania:

            Menu Narzędzia: Zapytania  Pole

            Linia poleceń: pole

Określ pierwszy narożnik lub [Obiekt/Dodaj/odeJmij]:  Określ punkt (1) albo podaj opcję

Opcje:

Pierwszy narożnik

Obiekt

Dodaj

Odejmij

 

Obiekt

Oblicza pole powierzchni i obwód wybranego obiektu.
Można obliczyć pole powierzchni okręgów, elips, splajnów, polilinii, wieloboków, regionów i brył.

Wybranie otwartej polilinii daje w efekcie jej pole i długość.
Dla polilinii otwartej AutoCAD oblicza pole tak, jakby narysowana była linia prosta łącząca początek z końcem polilinii.
Jednakże w odróżnieniu od wskazywania punktów długość tej linii nie jest dodawana do długości otwartej polilinii.

Do obliczania pola i długości polilinii z szerokimi liniami, wykorzystywana jest jej oś.

 

Przykłady:

Pole kompleksu

Polecenie: pole

Określ pierwszy punkt narożnika lub [Obiekt/Dodaj/odeJmij]:

Określ kolejny punkt narożny lub wciśnij ENTER by zakończyć:

Określ kolejny punkt narożny lub wciśnij ENTER by zakończyć:

Określ kolejny punkt narożny lub wciśnij ENTER by zakończyć:

Określ kolejny punkt narożny lub wciśnij ENTER by zakończyć:

Określ kolejny punkt narożny lub wciśnij ENTER by zakończyć:

Pole powierzchni = 6805.0000, obwód = 327.3715

 

LISTA   _LIST

Informacje o elemencie

Pasek narzędzi: Zapytania > Informacje o elemencie()

Menu: Narzędzia > Zapytania > Lista

Klawiatura: LISTA

Wyświetla informacje dla wybranych obiektów w oknie Historia zgłoszeń.
Program wyświetla typ elementu, jego warstwę, jego kolor i rodzaj linii oraz jego współrzędne x,y,z względem aktualnego Lokalnego Układu Współrzędnych (LUW).
Inne wyświetlane informacje są zależne od typu wybranego elementu.
Na przykład, do informacji wyświetlanych dla okręgu należą promień, obwód i pole; informacje dla linii zawierają długość.

przewijAj · SOrtuj · śLedzenie · <Wybierz elementy do wyświetlenia>: Wybierz element, dla którego chcesz uzyskać informacje z bazy danych.
Aby zmienić sposób wyświetlania informacji (przewijana lu stronicowana), wybierz przewijAj.
Aby alfabetycznie posortować informacje z bazy danych według typu elementu, wybierz SOrtuj.
Aby zmienić liczbę śledzonych wierszy, wybierz śLedzenie.

Sposób zmiany metody wyświetlania informacji

Wybierz przewijAj. Aktualne ustawienie jest wyświetlane w obszarze poleceń.

Stronicuj[przewijAj] · śLedzenie · <Wybierz elementy do wyświetlenia>: Wybierz element, dla którego chcesz uzyskać informacje z bazy danych.
Aby stronicować obraz, gdy jest on aktualnie ustawiony na przewijanie, wybierz Stronicuj.
Aby przewijać obraz, gdy jest on aktualnie ustawiony na stronicowanie, wybierz przewijAj.

Sposób wyświetlania informacji sortowany lub sekwencyjny

Wybierz SOrtuj.

przewijAj · sEkwencyjnie · śLedzenie · <Wybierz elementy do wyświetlenia>: Wybierz element, dla którego chcesz uzyskać informacje z bazy danych.
Aby zmienić sposób wyświetlania informacji (przewijana lu stronicowana), wybierz przewijAj[Stronicuj].
Aby informacje z bazy danych wyświetlać sekwencyjnie, wybierz sEkwencyjnie.
Aby zmienić liczbę śledzonych wierszy, wybierz śLedzenie.

Sposób zmiany liczby śledzonych wierszy

Liczbę wierszy śledzonych lub wyświetlanych można określić przez zmianę śledzenia.
Jeśli liczba wierszy do wyświetlania przekracza liczbę wierszy do śledzenia, to program obcina informacje u góry listy.

Wybierz śLedzenie.

Liczba wierszy poleceń do zapamiętania <256>: Aby zaakceptować aktualną wartość, naciśnij Enter.
Aby zmienić liczbę wierszy do śledzenia, wprowadź nową wartość.

WSKAZÓWKA Liczbę wierszy do śledzenia można również określić wybierając
Ustawienia > Opcje.

Stan

 
Menu:
Narzędzia > Zapytania > Stan rysunku

Klawiatura: STAN

W oknie Historia zgłoszeń wyświetla wszystkie zmienne wymiarowania z ich wartościami, ustawienia dla ścieżki i nazwy rysunku; granice rysunku;
rozmiar ekranu; bazę wstawienia; rozdzielczość skoku; odstępy siatki; aktualną warstwę, kolor i rodzaj linii; wypełnienie, siatkę, tryb orto, skok,
ustawienia znaczników i przeciągania; ustawienie echa poleceń; dodatni zwrot kąta; jednostki kątowe i wymiarowe oraz wysokość wskaźnika.

 

Okno historii zgłoszeń

Menu: Widok > Okno historii zgłoszeń. Klawiatura: HISTZG

Skrót: F2

Wyświetla historię ostatnich poleceń i zgłoszeń, wydanych w aktualnej sesji.
Polecenie to jest głównie używane w skryptach i menu.

 

Zmienne czasowe

Pasek narzędzi: Zapytania > Zmienne czasowe

Menu: Narzędzia > Zapytania > Zmienne czasowe

Klawiatura: CZAS

Wyświetla aktualną datę i czas oraz daty i czasy tworzenia i aktualizacji bieżącego rysunku. Umożliwia również włączenie lub wyłączenie licznika upływu czasu.

Po uaktywnieniu tego polecenia, w obszarze poleceń wyświetlana jest aktualna data i czas oraz daty i czasy utworzenia i aktualizacji bieżącego rysunku.
Aby przejrzeć te informacje, można przewinąć w górę obszar poleceń lub wyświetlić je w oknie Historia zgłoszeń.
Podawany jest również łączny czas edycji i czas jaki upłynął od rozpoczęcia danego rysunku.

Tak · Nie · Wyświetl · Zeruj: Aby włączyć licznik czasu, wybierz Tak. Aby wyłączyć licznik czasu, wybierz Nie.
Aby wyświetlić daty i czasy utworzenia i aktualizacji rysunku, wybierz Wyświetl. Aby wyzerować licznik, wybierz Zeruj.