Pojęcie stylów wydruku

 

Korzystanie ze styli wydruku

AutoCAD używa styli wydruku, aby zmienić wygląd drukowanego rysunku nie modyfikując aktualnych elementów w rysunku.
Przypisywanie styli wydruku pozwala na konfigurację koloru, grubości pisaka, rodzaju linii
i grubości linii, używanych do drukowania rysunku
.

Style wydruku pomagają w sterowaniu tym, jak rysunek będzie wyglądał podczas wydruku. Zamiast opisywać jak element wygląda na ekranie, style wydruku opisują jak element będzie wyglądał podczas wydruku.
Można, na przykład, odwzorować wszystkie żółte elementy w rysunku tak, aby się drukowały w niebieskim kolorze bez zmieniania aktualnych elementów.
Można również odwzorować wszystkie żółte elementy tak, aby się drukowały z dowolną grubością linii, rodzajem linii lub szerokością pisaka.

Ponieważ style wydruku są zapisywane w tablicach styli wydruku, które są plikami zlokalizowanymi na twoim komputerze, dysku lub serwerze, to można ich używać wielokrotnie w celu eliminowania potrzeby konfigurowania ustawień wydruku za każdym razem jak chcesz wydrukować rysunek.
Możesz mieć wiele klientów, z których każdy może mieć własne upodobania drukowania
. Możesz zapisać style wydruku w pliku.
Możesz również współdzielić plik ze współpracownikami lub przechowywać na serwerze w sieci lokalnej i w ten sposób sprawić, aby wszyscy w biurze używali tego samego standardu wydruku.

Jeżeli użytkownik używa stylów wydruku, może do wydruku zmienić wygląd obiektów rysunku.
Na przykład, można wykreślić ten sam rysunek w różny sposób, uwypuklając na wydruku różne elementy lub etapy konstrukcji.
Styl wydruku jest zbiorem wymiennych wartości dla koloru, wyrównywania (dithering),
skali szarości, ustawienia pisaków, screening (kreślenie z mniejszą intensywnością kolorów), rodzaju linii, stylów końca i łączenia linii oraz stylów wypełnienia.
Użytkownik może przypisać styl wydruku do każdego obiektu lub warstwy.

 

Aby użyć stylu wydruku, użytkownik musi wykonać następujące czynności:

 

Użytkownik może obejrzeć na ekranie efekt dołączonej tablicy stylów wydruku na zakładce arkusza.
Użytkownik może wykreślić ten sam arkusz używając różnych tablic stylów wydruku, aby otrzymać różne rysunki.

W programie  AutoCAD, użytkownik może określić dla obiektów szerokość linii. Użytkownik może korzystać z przypisywania pisaków, może też sterować szerokością linii
z jaką
rysowane są obiekty.

Program AutoCAD dostarcza nową cechę obiektów, styl wydruku, który może zmieniać wygląd wykreślonych rysunków.
Przez modyfikację stylu wydruku obiektu, użytkownik może wymienić kolor, rodzaj i szerokość linii obiektu.
Użytkownik może również określić style zakończenia, łączenia i wypełniania linii, jak również efektów końcowych, takich jak wyrównywanie kolorów, skala szarości, przypisanie pisaków i rozmycie kolorów (kreślenie z mniejszą intensywnością kolorów).
Użytkownik może użyć stylów wydruku, gdy zamierza wykreślić ten sam rysunek na kilka sposobów.

 

Każdy obiekt i każda warstwa posiada dodatkową cechę, styl wydruku.
Aktualne parametry stylów wydruku są definiowane w tablicach stylów wydruku,
które użytkownik może dołączyć do zakładki Model i do arkuszy.
Jeżeli użytkownik przypisze styl wydruku do obiektu, a następnie odłączy lub usunie tablicę stylów wydruku, definiującą ten właśnie styl, obiekt zostanie wydrukowany bez zmian (pomijając parametry stylu wydruku).
Przez dołączenie różnych tablic stylów wydruku do arkuszy, użytkownik może tworzyć różne postaci wydruków.

 

Pojęcie trybów pracy ze stylami wydruku

 

Są dwa tryby pracy ze stylami wydruku:

Każdy rysunek otwierany jest w programie AutoCAD w jednym z tych trybów.
 Ustawienie trybu stylów wydruku jest dostępne w Menu, w oknie dialogowym Opcje, na zakładce Kreślenie.

 

Pojęcie trybu pracy ze stylami wydruku uwzględniających kolory obiektów

 

Style wydruku uwzględniające kolory zawierają przypisanie pisaków w oparciu o kolory obiektów.
Jest 255 stylów wydruku
bazujących na kolorach obiektów.
W tablicy stylów wydruku uwzględniających kolory obiektów, użytkownik nie może dodać, usunąć lub zmienić nazwy żadnemu ze stylów.
W trybie uwzględniającym kolory obiektów, użytkownik może określić sposób wykreślenia wszystkich obiektów o tym samym kolorze, przypisując styl odpowiadający temu kolorowi. W trybie uwzględniającym kolory obiektów, użytkownik może zmienić styl wydruku przypisany danemu obiektowi poprzez zmianę koloru obiektu.

Tablice stylów wydruku uwzględniających kolory obiektów są przechowywane w plikach
z rozszerzeniem .ctb.

 

 

Pojęcie trybu pracy z nazwanymi stylami wydruku

 

Nazwane style wydruku działają niezależnie od koloru obiektów.
Użytkownik może przypisać dowolny styl wydruku do dowolnego obiektu,
niezależnie od koloru tego obiektu.
Przez zespolenie koloru z określonym pisakiem, użytkownik tracił elastyczność pracy z kolorem, niezależnie od szerokości i rodzajów linii.
Za pomocą nazwanych stylów wydruku, użytkownik używa koloru obiektu, tak jak każdej innej jego cechy.
Tablice nazwanych stylów wydruku są przechowywane w plikach o rozszerzeniu .stb.

 

 

Zmiana typu tabeli styli drukowania rysunku

Podczas tworzenia nowego rysunku zostaje on skonfigurowany do wykorzystania tabeli styli drukowania zależnej od kolorów - pliki .ctb lub też tabeli styli użytkownika – pliki .stb. Rysunek może jednorazowo korzystać z jednej tabeli styli drukowania. W razie potrzeby, po utworzeniu rysunku może on zostać skonwertowany w celu użycia innego typu tabeli styli drukowania.

Jeśli zapomniałeś, jaki typ tabeli styli drukowania jest aktualnie przypisany do rysunku, wystarczy użyć zmiennej systemowej PSTYLEMODE do ustalenia aktualnego typu tabeli styli drukowania.

Sposób zmiany rysunku w celu użycia tabeli styli użytkownika

 1. W celu ponownego wykorzystania istniejącego stylu drukowania należy przekonwertować tabelę styli zależną od kolorów na tabelę styli użytkownika. Więcej informacji na ten temat w Konwersja tabel styli drukowania
 2. Otwórz rysunek wykorzystujący tabele styli zależne od kolorów pliki .ctb.
 3. Napisz konwersjadstyli (lub _convertpstyles)  i naciśnij Enter.
 4. Jeśli tabela styli zależna od kolorów została skonwertowana na tabelę styli użytkownika, kliknij OK w wyświetlającym się oknie potwierdzenia.
 5. Jeśli tabele nie zostały skonwertowane, kliknij Anuluj. Użyj najpierw convertctb aby przekonwertować tabelę styli zależną od kolorów na tabelę styli użytkownika. W przeciwnym razie wszystkie informacje zawarte w stylach drukowania rysunku zostaną utracone.
 6. Wybierz tabelę stylu użytkownika plik .stb, który ma być używana przez rysunek.
 7. Kliknij Otwórz.

Styl Wydruku

Klawiatura: STYLWYDRUKU  _PLOTSTYLE

Ustala aktualny styl wydruku dla nowych elementów lub zmienia styl wydruku dla zaznaczonych elementów. Jedno z następujących okien dialogowych się pojawia, w zależności od tego, czy elementy były zaznaczone przed poleceniem Styl Wydruku:

Polecenie Styl Wydruku jest używane tylko z rysunkami, które korzystają z tabel styli użytkownika.
Rysunki korzystające z zależnych od koloru tablic styli wyznaczają wymagania drukowania z koloru przypisanego do elementu lub warstwy.

Przypisanie tabel styli drukowania

W celu zmiany wyglądu rysunku podczas wydruku należy wybrać tabelę styli drukowania. Tabele styli drukowania wypływają na sposób, w jaki drukowane są kolory, grubości pisaków, grubości i typ linii.

Tabela styli może zostać przypisana globalnie dla wszystkich arkuszy (łącznie z zakładką Modelu) lub indywidualnie dla zakładki Modelu lub Arkusza.
Przypisanie tabel styli drukowania do poszczególnych arkuszy pozwala na dalszą konfigurację arkuszy używanych do wydruku rysunku.

Przypisanie tabel styli o różnych nazwach do różnych arkuszy może doprowadzić do bałaganu w nazwach styli drukowania.
Podczas wydruku może się okazać, że styl drukowania przypisany do elementu lub warstwy nie znajduje się w tabeli styli.
W tym wypadku elementy są drukowane przy użyciu domyślnych właściwości, co daje podobny efekt jak przypisanie Normalnego stylu drukowania do elementu lub warstwy. 

Wybór sposobu drukowania grubości linii

Jeśli elementy mają zdefiniowaną grubość linii, można zdecydować czy przy wydruku zostanie ona użyta.
Jeśli drukowanie grubości linii zostanie wyłączone, elementy będą drukowane przy pomocy domyślnego konturu.
Można również zdecydować czy grubości linii będą drukowane proporcjonalnie do skali ustawionej na zakładce Skala/Widok.

Każdy arkusz w rysunku może określać czy grubości linii podlegają drukowaniu i skalowaniu.

W celu ustawienia opcji grubości linii

 1. W razie potrzeby, kliknij wybraną zakładkę arkusza lub zakładkę modelu.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 3. Kliknij zakładkę zaawansowane.
 4. Wybierz sposób wydruku grubości linii:
 5. Wybierz Zapisz zmiany w arkuszu, a następnie kliknij
  Zastosuj, aby zapisać zmiany.