C-Geo

Przygotowanie danych do obliczeń w C-Geo

Dane można wprowadzić ręcznie lub zaimportować.

 

Przecięcia prostych

Zad 1. Przecięcie 2 prostych.
Uwaga! Do wpółrzędnych dopisuj zawsze Nr_dziennika – przed X i Y

Zad. 2. Przecięcie prostej z wieloma prostymi

Zad. 3. Wyznaczyć współrzędne punktów podziału działki – odcinki graniczne podzielono na równe części. Obliczyć współrzędne punktów 17 – 25 metodą przecięć prostych

 

Obliczenia domiarów prostokątnych

Przeliczenie miar ortogonalnych na współrzędne prostokątne

Zad. 1

 

Obliczenie domiarów prostokątnych ze współrzędnych.

Rzutowanie punktów na prostą i obliczenie przecięć

 

Obliczenia biegunowe

Obliczenie współrzędnych z miar biegunowych

Obliczenie miar biegunowych ze współrzędnych – tyczenie biegunowe

 

 

Zad. Dane współrzędne biegunowe punktów 1, 2, 3, 4 oraz współrzędne prostokątne punktów nawiązania. Obliczyć współrzędne prostokątne punktów z pomiaru biegunowego.

met_biegun.PDF

Obliczenia ciągów poligonowych