Obliczenie powierzchni w C-Geo

 

 

 

 Działki, użytki

 

Obliczanie powierzchni działek (użytków) wiąże się ściśle z mapą.

Jeżeli mapa nie ma założonej  warstwy działek (użytków) należy to uczynić
przed przystąpieniem do obliczeń.
Należy pamiętać o tym aby ustawić odpowiedni typ warstwy.
Jeżeli obiekty działek (użytków) są już założone na mapie można wczytać je
klikając na ikonce wczytaj obiekt.

 

 

Jeżeli nie ma założonych obiektów wprowadzamy obiekt przez podawanie numerów

(i współrzędnych jeśli punktów nie ma w tabeli) punktów tworzących obrys obiektu.

Podczas wprowadzania punktów obiektu, widoczny jest podgląd rysowanego obiektu,
dodatkowo, po naciśnięciu ikony
 można wygenerować rysunek obiektu z możliwością wydruku.

 - zapisz obiekt.

  - oblicz - wykonanie obliczenia powierzchni

 - wklejenie współrzędnych ze schowka (jeżeli zostały wcześniej skopiowane z

        tabeli współrzędnych)

 - opcje zawierające informacje co i jak ma być drukowane

  - wyrównanie powierzchni.
Opcja umożliwia wyrównanie powierzchni do powierzchni zadanej,
którą wpisujemy w polu edycyjnym "Wyrównanie do powierzchni".
Po naciśnięciu klawisza "Oblicz" następuje obliczenie powierzchni wyrównanych.

 

Jeżeli jedna z powierzchni znajdujących się w liście jest powierzchnią do której chcemy wyrównać pozostałe to należy ustawić podświetlenie w odpowiedniej linii i włączyć pole "wyrównaj do pow. podświetlonej w tabeli".

Powierzchnie wyrównane są zapisywane do zbioru danych.

Jeżeli operator wprowadził wcześniej do bazy działek wartości powierzchni ewidencyjnych,
może także wyrównać do nich powierzchnie działek.

Istnieje możliwość wydruku raportu pokazującego różnice między powierzchnią ewidencyjną
a obliczoną ze współrzędnych.

Można także włączyć opcję uwzględniającą redukcję powierzchni na układ 65.

 

Korzystając z pola wyboru w ostatniej kolumnie można wyłączyć działki z procesu wyrównania.
W menu podręcznym (dostępnym po naciśnięciu prawego klawisza myszki na liście działek)
znajdują się następujące opcje:

·       Zaznacz F5 - zaznaczenie (odznaczenie) działki na której znajduje się podświetlenie,

·       Zaznacz wszystkie <+> - zaznaczenie wszystkich działek do wyrównania,

·       Odznacz wszystkie <-> - odznaczenie wszystkich działek do wyrównania,

·       Zaznacz odwrotnie <*> - zaznaczenie działek nie zaznaczonych przy jednoczesnym odznaczeniu działek zaznaczonych.

 

 Rozliczenie użytków w działkach

 

Wybranie tej opcji uruchamia rozliczanie użytków.
Użytkownik może wybrać rozliczenie użytków do powierzchni geodezyjnej,
rzeczywistej (zredukowanej na układ 65) lub wyrównanej.
Obliczenia wykonywane są dla mapy z tabeli roboczej.
Po wykonaniu obliczeń wyświetlane jest okno z wynikami.
W kolumnie użytki wyświetlany jest pierwszy obliczony użytek.
Pozostałe użytki wyświetlane są po podwójnym kliknięciu myszką w interesującym nas wierszu.
W ostatniej kolumnie oznacza się te działki, które maja być drukowane w raporcie.
Pod prawym przyciskiem myszki dostępne jest menu umożliwiające zaznaczanie, zaznaczanie odwrotne i odznaczanie działek.

 

 

Obliczenia praktyczne

 

 

Zadania

Szkic do obliczeń:  kompleks_miary.pdf

 

 

Zad. 1   Założyć nowy projekt, tabelę i ustawić jako roboczą.

Otworzyć tabelę.

Założyć w notatniku plik wykazu współrzędnych

1             5000.00 5010.00

2             5005.00 5065.00

3             4941.50 5117.50

4             4910.00 5030.00

5             4955.00 5005.00

Zapisać w katalogu projektu C-Geo

Wczytać do tabeli: Plik, Import, Plik tekstowy

Otworzyć okno kodów: Okno , Kody

 

 

 

Przypisać punktom 1… 5 kody nr 202 – GRT

Mapa, Warstwy

Warstwie GRT nadaj typ Działki

 

Założyć też warstwę Użytki i przypisać typ Użytki

 

W menu Mapa ustawić wyświetlanie numerów punktów

 

 

 

 

 

 

Zad. 2 Oblicz pole powierzchni kompleksu

 

Zapisz wyniki, w tym raport: raport_kompleks.rtf

 

OBLICZENIE POWIERZCHNI NR: Kompleks

Numer działki :

Kompleks

Powierzchnia :

6805 m2

Obwód działki :

327.37

 

Numer

X

Y

Cz.pom

Cz.obl

Odch

1

5000.00

5010.00

 

55.23

 

2

5005.00

5065.00

 

82.39

 

3

4941.50

5117.50

 

93.00

 

4

4910.00

5030.00

 

51.48

 

5

4955.00

5005.00

 

45.28

 

1

5000.00

5010.00

 

0.00

 

 

Wykonaj eksport do pliku tekstowego

 

Otwórz rysunek i wydrukuj do pliku PDF

 

 

Zad. 3 Obliczenie punktów na domiarze prostokątnym

Rysunek, Przenieś rysunek na mapę

Zapisz raport

 

DOMIARY -> WSPÓŁRZĘDNE - 1; 2

Dane prostej:

Nr początkowy :               1, X =      5000.00, Y =      5010.00

Nr końcowy    :               2, X =      5005.00, Y =      5065.00

Długość pomierzona:          m,  Odchyłka rzeczywista:    0.000 m

Długość obliczona:   55.227 m,  Odchyłka dopuszczalna:    0.109 m

Długość zredukowana:   55.227 m

Nr

Bieżąca

Domiar

X

Y

101

12.20

0.00

5001.10

5022.15

102

36.60

0.00

5003.31

5046.45

 

Zapisz raport z rysunkiem – Co do raportu - rysunek

 

DOMIARY -> WSPÓŁRZĘDNE - 1; 2

Dane prostej:

Nr początkowy :               1, X =      5000.00, Y =      5010.00

Nr końcowy    :               2, X =      5005.00, Y =      5065.00

Długość pomierzona:          m,  Odchyłka rzeczywista:    0.000 m

Długość obliczona:   55.227 m,  Odchyłka dopuszczalna:    0.109 m

Długość zredukowana:   55.227 m

Nr

Bieżąca

Domiar

X

Y

101

12.20

0.00

5001.10

5022.15

102

36.60

0.00

5003.31

5046.45

 

Nowe zadanie

 

Uzupełnij kody nowych punktów 101, 102 – nr 203

Oblicz punkty z kolejnych linii pomiarowych

 

 

DOMIARY -> WSPÓŁRZĘDNE - 3; 2

Dane prostej:

Nr początkowy :               3, X =      4941.50, Y =      5117.50

Nr końcowy    :               2, X =      5005.00, Y =      5065.00

Długość pomierzona:          m,  Odchyłka rzeczywista:    0.000 m

Długość obliczona:   82.392 m,  Odchyłka dopuszczalna:    0.113 m

Długość zredukowana:   82.392 m

Nr

Bieżąca

Domiar

X

Y

1005

17.45

0.00

4954.95

5106.38

104

37.50

0.00

4970.40

5093.61

103

47.80

0.00

4978.34

5087.04

1004

58.90

0.00

4986.89

5079.97

1003

63.40

0.00

4990.36

5077.10

 

Rysunek, Przenieś rysunek na mapę

 

 

DOMIARY -> WSPÓŁRZĘDNE - 4; 3

Dane prostej:

Nr początkowy :               4, X =      4910.00, Y =      5030.00

Nr końcowy    :               3, X =      4941.50, Y =      5117.50

Długość pomierzona:          m,  Odchyłka rzeczywista:    0.000 m

Długość obliczona:   92.997 m,  Odchyłka dopuszczalna:    0.115 m

Długość zredukowana:   92.997 m

Nr

Bieżąca

Domiar

X

Y

105

49.30

0.00

4926.70

5076.39

 

 

DOMIARY -> WSPÓŁRZĘDNE - 4; 5

Dane prostej:

Nr początkowy :               4, X =      4910.00, Y =      5030.00

Nr końcowy    :               5, X =      4955.00, Y =      5005.00

Długość pomierzona:          m,  Odchyłka rzeczywista:    0.000 m

Długość obliczona:   51.478 m,  Odchyłka dopuszczalna:    0.109 m

Długość zredukowana:   51.478 m

Nr

Bieżąca

Domiar

X

Y

1006

18.50

0.00

4926.17

5021.02

106

29.50

0.00

4935.79

5015.67

107

39.40

0.00

4944.44

5010.87

 

Oblicz kolejne  współrzędne z domiarów

 

 

 

 

 

 

 

Zad. 4 Obliczenie przecięć prostych

- do obliczenia pól

 

PRZECIĘCIE PROSTYCH  101-108 ,  1002-1003

Nr

X

Y

Odcinki

101

5001.10

5022.15

14.53

108

4960.38

5046.68

33.01

1002

4987.90

5008.66

21.01

1003

4990.36

5077.10

47.48

2001

4988.65

5029.65

 

 

PRZECIĘCIE PROSTYCH  1002-1003 ,  102-109

Nr

X

Y

Odcinki

1002

4987.90

5008.66

46.99

1003

4990.36

5077.10

21.50

102

5003.31

5046.45

16.50

109

4970.14

5068.61

23.39

2002

4989.59

5055.61

 

 

PRZECIĘCIE PROSTYCH  101-108 ,  1001-1004

Nr

X

Y

Odcinki

101

5001.10

5022.15

30.87

108

4960.38

5046.68

16.67

1001

4965.34

5006.15

33.26

1004

4986.89

5079.97

43.64

2003

4974.66

5038.08

 

 

PRZECIĘCIE PROSTYCH  1001-1004 ,  102-109

Nr

X

Y

Odcinki

1001

4965.34

5006.15

57.24

1004

4986.89

5079.97

19.66

102

5003.31

5046.45

26.37

109

4970.14

5068.61

13.52

2004

4981.38

5061.09

 

 

PRZECIĘCIE PROSTYCH  1006-1005 ,  110-105

Nr

X

Y

Odcinki

1006

4926.17

5021.02

48.37

1005

4954.95

5106.38

41.71

110

4954.79

5058.45

15.62

105

4926.70

5076.39

17.71

2005

4941.62

5066.85

 

 

 

 

 

 

 

Zad. 5  Obliczenie powierzchni działek

 

OBLICZENIE POWIERZCHNI NR: 1

Numer działki :

1

Powierzchnia :

1421 m2

Pow. rzeczywista :

1421 m2

Obwód działki :

156.29

 

Numer

X

Y

Cz.pom

Cz.obl

Odch

101

5001.10

5022.15

 

14.53

 

2001

4988.65

5029.65

 

16.33

 

2003

4974.66

5038.08

 

16.67

 

108

4960.38

5046.68

39.20

39.20

-0.00

107

4944.44

5010.87

12.10

12.08

-0.02

5

4955.00

5005.00

 

10.40

 

1001

4965.34

5006.15

 

22.70

 

1002

4987.90

5008.66

 

12.17

 

1

5000.00

5010.00

12.20

12.20

-0.00

101

5001.10

5022.15

 

 

 

 

 

 

OBLICZENIE POWIERZCHNI NR: 2

Numer działki :

2

Powierzchnia :

993 m2

Pow. rzeczywista :

993 m2

Obwód działki :

135.83

 

Numer

X

Y

Cz.pom

Cz.obl

Odch

101

5001.10

5022.15

24.40

24.40

0.00

102

5003.31

5046.45

 

16.50

 

2002

4989.59

5055.61

 

9.87

 

2004

4981.38

5061.09

 

13.52

 

109

4970.14

5068.61

 

24.00

 

108

4960.38

5046.68

 

16.67

 

2003

4974.66

5038.08

 

16.33

 

2001

4988.65

5029.65

 

14.53

 

101

5001.10

5022.15

24.40

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLICZENIE POWIERZCHNI NR: 3

Numer działki :

3

Powierzchnia :

663 m2

Pow. rzeczywista :

663 m2

Obwód działki :

113.28

 

Numer

X

Y

Cz.pom

Cz.obl

Odch

102

5003.31

5046.45

 

18.63

 

2

5005.00

5065.00

 

18.99

 

1003

4990.36

5077.10

 

4.50

 

1004

4986.89

5079.97

 

11.09

 

103

4978.34

5087.04

 

20.17

 

109

4970.14

5068.61

 

13.52

 

2004

4981.38

5061.09

 

9.87

 

2002

4989.59

5055.61

 

16.50

 

102

5003.31

5046.45

 

 

 

 

 

 

OBLICZENIE POWIERZCHNI NR: 4

Numer działki :

4

Powierzchnia :

834 m2

Pow. rzeczywista :

834 m2

Obwód działki :

188.85

 

Numer

X

Y

Cz.pom

Cz.obl

Odch

107

4944.44

5010.87

83.38

83.37

-0.01

103

4978.34

5087.04

 

10.31

 

104

4970.40

5093.61

85.27

85.28

0.01

106

4935.79

5015.67

 

9.89

 

107

4944.44

5010.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLICZENIE POWIERZCHNI NR: 5

Numer działki :

5

Powierzchnia :

1405 m2

Pow. rzeczywista :

1405 m2

Obwód działki :

152.99

 

Numer

X

Y

Cz.pom

Cz.obl

Odch

110

4954.79

5058.45

 

38.47

 

104

4970.40

5093.61

37.50

37.50

-0.00

3

4941.50

5117.50

 

43.69

 

105

4926.70

5076.39

105.00

33.33

-71.67

110

4954.79

5058.45

 

 

 

 

 

 

OBLICZENIE POWIERZCHNI NR: 6

Numer działki :

6

Powierzchnia :

1489 m2

Pow. rzeczywista :

1489 m2

Obwód działki :

158.95

 

Numer

X

Y

Cz.pom

Cz.obl

Odch

110

4954.79

5058.45

105.00

33.33

-71.67

105

4926.70

5076.39

49.30

49.30

0.00

4

4910.00

5030.00

 

29.50

 

106

4935.79

5015.67

46.80

46.81

0.01

110

4954.79

5058.45

 

 

 

 

OBLICZENIE POWIERZCHNI NR: Kompleks

Numer działki :

Kompleks

Powierzchnia :

6805 m2

Pow. rzeczywista :

6805 m2

Obwód działki :

327.37

 

Numer

X

Y

Cz.pom

Cz.obl

Odch

2

5005.00

5065.00

 

82.39

 

3

4941.50

5117.50

 

93.00

 

4

4910.00

5030.00

 

51.48

 

5

4955.00

5005.00

 

45.28

 

1

5000.00

5010.00

 

55.23

 

2

5005.00

5065.00

 

 

 

 

 

Zad. 6 Wyrównanie pól działek do pola kompleksu

 

 

 

 

 

 

 

 

WYRÓWNANIE DO POWIERZCHNI P=6805 m2

Nr działki

Powierzchnia

popr.

Pow. wyr.

1

1421

0

1421

2

993

0

993

3

663

0

663

4

834

0

834

5

1405

0

1405

6

1489

0

1489

 

 

Zad. 7. Obliczenie pól użytków i wyrównanie

 

 

ROZLICZENIE UŻYTKÓW W DZIAŁKACH [m2]

Nr działki

Pow. dz.

Pow.użytków

Nr użytku

Pow. użytku

1

1421

1421

RIIIa-1

206

 

 

 

RIIIb-1

498

 

 

 

ŁIII-1

717

2

993

993

RIIIa-2

342

 

 

 

RIIIb-2

298

 

 

 

ŁIII-2

353

3

663

663

RIIIa-3

297

 

 

 

RIIIb-3

131

 

 

 

ŁIII-3

235

4

834

834

ŁIII-4

834

5

1405

1405

RIIIb-5

718

 

 

 

ŁIII-5

687

6

1489

1489

RIIIb-6

866

 

 

 

ŁIII-6

623

Kompleks

6805

6805

RIIIa-1

206

 

 

 

RIIIa-2

342

 

 

 

RIIIa-3

297

 

 

 

RIIIb-1

498

 

 

 

RIIIb-2

298

 

 

 

RIIIb-3

131

 

 

 

RIIIb-5

717

 

 

 

RIIIb-6

867

 

 

 

ŁIII-1

716

 

 

 

ŁIII-2

353

 

 

 

ŁIII-3

235

 

 

 

ŁIII-4

834

 

 

 

ŁIII-5

688

 

 

 

ŁIII-6

623

 

Zad. 8

Eksport mapy do pliku rastrowego i DXF

 

 

 

 

Wykresy