WINKALK - zadania

1  Ciąg poligonowy wiszący – obiekt NI-C1, gdzie N i I inicjały nazwiska i imienia

Dane:  Punkty A i 1
oraz kąty lewe [grad] w punktach 1, 2, 3 i długości boków 1-2, 2-3, 3-4.
Obliczyć współrzędne punktów 2, 3, 4.
Wprowadzamy najpierw współrzędne A i 1 – Punkty, Edycja. Przed współrzędnymi podanymi dopisać N – nr dziennika. W menu Pomiary wybieramy Poligon i wprowadzamy dane jak poniżej.

Wyprowadzić szkic w postaci pliku DXF – Punkty, Export, DXF.
Otworzyć w programie CAD, ustalić jednostki – grady, orientacja geodezyjna, zwymiarować kąty
i długości  oraz współrzędne.

Uwaga! Z obliczeń wyprowadzać raporty do odpowiednich  plików RTF (np. Ciagwisz, azymuty itd.)

Obliczyć odległości i azymuty – Obliczenia, Odległość i azymut

RAPORT

Data: 22-10-2011

Obiekt C:\WinKalk\C1 []

 OBLICZENIA ODLEGŁOŚCI I AZYMUTÓW

 

Pkt początk.

Pkt końcowy

Odległość

Azymut

1

A

100,00

24,6730

A

1

100,00

224,6730

1

2

201,35

222,4934

2

3

200,85

222,4490

3

4

200,03

223,5731

4

3

200,03

23,5731

 

 

Obliczyć kąty – takie jak były wprowadzone

Raport

Data: 22-10-2011

Obiekt C:\WinKalk\C1 []

 

OBLICZENIA ODLEGŁOŚCI I AZYMUTÓW

 

Pkt początk.

Pkt końcowy

Odległość

Azymut

1

A

100,00

24,6730

A

1

100,00

224,6730

1

2

201,35

222,4934

2

3

200,85

222,4490

3

4

200,03

223,5731

4

3

200,03

23,5731

 


2   Obliczenie ciągu dwustronnego – obiekt NI-C2

Dane współrzędne 4 punktów oraz kąty i długości ciągu dwustronnego

 

 

Raport

Data: 23-10-2011

Obiekt C:\WinKalk\C2 [7]

 

OBLICZENIE WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW POLIGONU

Nawiązanie początku ciągu: 231 X=4223,13 Y=4575,02

Nawiązanie końca ciągu : 211 X=3820,44 Y=5182,34

Kąty: Lewe

Odchyłka kątowa: fk = -0,0133

Odchyłki liniowe: fx = -0,17 fy= 0,15 fl=0,23

Liczba kątów = 7 Suma boków = 1100,95

Dopuszczalna odchyłka kątowa: fk max = 0,0490

Dopuszczalna odchyłka liniowa: fl max = 0,26

 

Nr

Kąt

Bok

X

Y

230

183,8580

4133,48

4530,72

268,50

223

113,2970

3870,58

4476,00

277,55

224

199,6480

3758,83

4730,12

194,75

225

200,4770

3681,41

4908,85

146,57

226

197,0640

3622,14

5042,93

76,41

213

89,7520

3594,49

5114,19

137,17

212

212,6780

3728,66

5142,66

 

 

Obliczenie ciągu metodą wsadową - dane z pliku cdw2.txt , program KPLS.EXE , plik wyników: wcdw2.TXT

 

 


3  Wyrównanie ciągu poligonowego metodą ścisłą

– dane współrzędne przybliżone z ostatniego wyrównania  – obiekt NI-C2

Wyrównanie

Edycja kątów i długości:

Kąty

 

Długości

Zmiana typu punktów – wyznaczane, stałe

 

 

Wyrównanie - wyniki

Raport

Data: 25-10-2011

Obiekt C:\WinKalk\C2 [9]

 

WYNIKI WYRÓWNANIA

m0=3,01

Ilość obserwacji nadliczbowych: 3

Błąd punktu średni=0,08 max=0,09

 

Nr

X wyr.

Ywyr.

dx

dy

mx

my

mp

213

3594,50

5114,20

0,01

0,02

0,0561

0,0266

0,0621

223

3870,59

4475,96

0,01

-0,04

0,0600

0,0363

0,0701

224

3758,85

4730,08

0,03

-0,04

0,0568

0,0612

0,0835

225

3681,43

4908,83

0,02

-0,03

0,0570

0,0646

0,0862

226

3622,15

5042,92

0,02

-0,01

0,0569

0,0562

0,0800

 

 

Wyrównanie ściśle metodą wsadową – program WSPSZ.EXE

Opis pliku danych

Kolejność danych w pliku  do programu WSP:

zamawiający (łańcuch do 20 znaków) np. PSZ
 umowa (j.w.) np. 552/94
 obiekt (j.w.) np. PRZYKLAD  6.3
 data pomiaru (j.w.). np. 1994.01
 układ współrzędnych (j.w.) np. Lokalny
 ilość punktów wyznaczanych    ilość punktów stałych , oddziel. spacja  np.  3 1
 ilość_kątów   ilosc_bok   ilosc_azym   ilosc-stan_kier     np.  6 2 1 1
 Wykaz numerów i współrzędnych:  najpierw wyznacz (przyl.) potem stałe :  Nr  X  Y
 Koniec wykazu współrzędnych - linia dowolnych znaków  np. *****');
 Wykaz kątów:  L  P  C  Kat [grad]   Blad_kata [cc],   np. 12 3 5 45.5655 20
 Koniec wykazu kątów  (jeśli były kąty) - dowolna linia np. *****
 Wykaz długości:  P  K  Długość [m]   Bład_dlug [m]
 Koniec wykazu dlug. - (jesli byly dlug), dowolna linia, np. ***
 Wykaz azymutów:  P  K  Az [grad]  Blad_az [cc]
 Koniec wykazu azymutów (jesli byly), dowolna linia, np. ***** 
 Wykaz kierunków:  Stan  Ilosc_kier_na_stan   Blad_kier
                   Cel  Kierunek (1..Ilosc_kier_na_stan) ;
 Koniec wykazu kierunków (jeśli  były),  dowolna linia, np. ***

 

Plik danych

TG            
KL4 
PRZYKLAD 6.3
2011
lokalny
5  4
7  6  0  0
223  3870.58  4475.97 
224  3758.83 4730.10
225 3681.40 4908.85
226 3622.12 5042.94
213 3594.47 5114.21
231 4223.13 4575.02
230 4133.48 4530.72
212 3728.66 5142.66
211 3820.44 5182.34
*******Koniec wykazu wspolrz *****************
231 223 230 183.8580 40  
230 224 223 113.2970 40
223 225 224 199.6480 40
224 226 225 200.4770 40
225 213 226 197.0640 40
226 212 213  89.7520 40
213 211 212 212.6780 40
******** koniec kątów *****************
230 223 268.50   0.02 
223 224 277.55   0.02
224 225 194.75   0.02
225 226 146.57   0.02
226 213  76.41   0.02
213 212 137.17   0.02
****** koniec boków *****************

 

 

Plik wyników

 

      WYROWNANIE SIECI POZIOMEJ(malej) METODA POSREDNICZACA
 
                  Program WSPsz.PAS IBM PC
                                  (C) K.R.
 
Zamawiający: TG                                             Umowa: KL4 
Obiekt: PRZYKLAD 6.3                                    Data pomiaru: 2011
Układ współrzędnych:  lokalny                   Data obliczeń: 2011-10-24
 
 Ilość punktów wyznaczanych =  5
 Ilość punktów nawiązania   =  4
 Ilość kątów    =  7
 Ilość boków    =  6
 
 
                      WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
   Lp           Nr             X                Y 
                     Współrzędne przybliżone
     1           223          3870.580          4475.970
     2           224          3758.830          4730.100
     3           225          3681.400          4908.850
     4           226          3622.120          5042.940
     5           213          3594.470          5114.210
 
                 Współrzędne punktów nawiązania
     6           231          4223.130          4575.020
     7           230          4133.480          4530.720
     8           212          3728.660          5142.660
     9           211          3820.440          5182.340
 
 
                 WYRAZY  WOLNE  ROWNAN  POPRAWEK
                             KATY
 Lp      L      P     C    KAT OBS [grad]   Mk [cc]   l [grad]
   1    231    223    230     183.85800     40.0       -0.0047
   2    230    224    223     113.29700     40.0        0.0062
   3    223    225    224     199.64800     40.0        0.0012
   4    224    226    225     200.47700     40.0       -0.0006
   5    225    213    226     197.06400     40.0       -0.0034
   6    226    212    213      89.75200     40.0       -0.0122
   7    213    211    212     212.67800     40.0        0.0003
 
                         DLUGOSCI
    Lp       P      K       d [m]      md [m]      l [m]
    1       230        223     268.5000    0.0200       0.0404
    2       223        224     277.5500    0.0200       0.0651
    3       224        225     194.7500    0.0200       0.0498
    4       225        226     146.5700    0.0200       0.0392
    5       226        213      76.4100    0.0200       0.0356
    6       213        212     137.1700    0.0200       0.0027
 
   Dane wprowadził:                    Sprawdził:
 
           WYROWNANIE SIECI POZIOMEJ METODA POSREDNICZACA
 
                  Program WSPsz.PAS IBM PC
 
 
Zamawiający: TG                               Umowa: KL4 
Obiekt: PRZYKLAD 6.3                          Data pomiaru: 2011
Układ współrzędnych: lokalny                   Data obliczeń: 2011-10-24
 
 
      POPRAWKI WSPOLRZEDNYCH, WSPOLRZEDNE WYROWNANE , BLEDY SREDNIE
 
 Lp       Nr     Dx     Dy         X           Y        MX      MY      MP
  1        223   0.016 -0.004    3870.596    4475.966   0.059  0.037  0.070
  2        224   0.027 -0.021    3758.857    4730.079   0.056  0.061  0.083
  3        225   0.032 -0.025    3681.432    4908.825   0.057  0.065  0.086
  4        226   0.033 -0.018    3622.153    5042.922   0.057  0.056  0.080
  5        213   0.031 -0.010    3594.501    5114.200   0.056  0.027  0.062
 
            WSPOLRZEDNE PUNKTOW NAWIAZANIA
    Lp       NR           X              Y
    1       231        4223.130        4575.020
    2       230        4133.480        4530.720
    3       212        3728.660        5142.660
    4       211        3820.440        5182.340
 
 
  [pvv]=  29.28779    r'^2=  29.28779
   M0=   3.12452       mM0=   1.27558
 
  Obliczył:                       Sprawdził:
 
                           OBSERWACJE
 
                          KATY [grad]
 
 Lp        L        P         C      Kat obs      V      Kat wyr
 
   1       231       223       230  183.8580   -0.0030  183.8550
   2       230       224       223  113.2970    0.0038  113.3008
   3       223       225       224  199.6480    0.0008  199.6488
   4       224       226       225  200.4770   -0.0012  200.4758
   5       225       213       226  197.0640   -0.0028  197.0612
   6       226       212       213   89.7520   -0.0037   89.7483
   7       213       211       212  212.6780   -0.0072  212.6708
 
                           DLUGOSCI
 
 Lp      P        K       dlug pom      V       dlug wyr
 
   1       230        223      268.500      0.026     268.526
   2       223        224      277.550      0.045     277.595
   3       224        225      194.750      0.045     194.795
   4       225        226      146.570      0.045     146.615
   5       226        213       76.410      0.044      76.454
   6       213        212      137.170     -0.026     137.144
 
   Data obliczeń: 2011-10-24
 
   Obliczył:                               Sprawdził:4.  Transformacja współrzędnych

Dane współrzędne pierwotne - zmień na zgodne ze swoim numerem dziennika        
         1       5566.033       4165.512  punkt dostosowania

         2       5578.733       4219.259  
         3       5523.264       4280.183  punkt dostosowania
         4       5479.749       4197.994  punkt dostosowania
         5       5520.778       4166.903
i wtórne punktów odpowiadających: 10 (dla punktu 1), 30 (dla punktu 3), 40 (dla punktu 4)
10   895000.000   295010.000    punkt dostosowania - odpowiada 1
30   894941.500   295117.500    punkt dostosowania - odpowiada 3
40   894910.000   295030.000    punkt dostosowania - odpowiada 4
50   894955.001   295005.000  
20   895005.000   295065.000 

Zadanie

Załóż plik tekstowy z danymi np.  dttans.txt, uruchom Winkalk,  
załóż nowy obiekt NI-C3, zaimportuj dane do WinKalka.
Przelicz przy pomocy programu Winkalk z układu pierwotnego na wtórny:
Transformacja --> Helmerta  ==> Punkty dostosowania - wprowadż 1, 3, 4 i obok numery odpowiadajace 10, 30, 40.

Po przeliczeniu punktom nadaj numery 200, 500, 100 itd.