Partycje dyskowe

Jeżeli kupujemy komputer to może się okazać, że nasz dysk twardy nie będzie posiadał partycji, albo będzie miał jedną z naszym systemem operacyjnym (najczęściej Windows XP).
Partycja jest to logiczny, wydzielony obszar dysku twardego, który może być sformatowany przez system operacyjny w odpowiednim systemie plików.
System plików jest to metoda przechowywania plików, zarządzania plikami, informacjami o tych plikach, tak by dostęp do danych w nich zgromadzonych był łatwy dla użytkownika systemu.

Rodzaje partycji i najpopularniejsze systemy plików

Typy partycji:

a) podstawowe (primary) – mogą - choć wcale nie muszą - zawierać system operacyjny oraz pliki danych. Jeśli na dysku założono więcej niż jedną partycję podstawową, to tylko jedna z nich jest aktywna. Właśnie z niej ładowany jest system operacyjny.
b) rozszerzone (extended) – Drugi typ partycji - rozszerzona - sam w sobie nie zawiera danych. Aby zapisywać na niej jakiekolwiek pliki, trzeba najpierw założyć w jej obrębie jeden lub więcej dysków logicznych, a następnie je sformatować. Różne dyski logiczne mogą zawierać odmienne systemy plików.
c) logiczne

Podział dysku

Każdy dysk twardy może zawierać maksymalnie cztery partycje podstawowe albo do trzech partycji podstawowych i jedną rozszerzoną.
Ta ostatnia może być dalej dzielona na w zasadzie dowolną liczbę partycji logicznych, traktowanych jak zupełnie osobne napędy dysków.

Najpopularniejsze systemy plików

a) NTFS – (Windows) - New Technology File System, w wolnym tłumaczeniu "system plików nowej generacji.
Zawiera listy kontroli dostępu (ACL) i dziennik operacji dyskowych (journal).
Nie posiada ograniczenia systemu plików FAT, dotyczącego maksymalnego rozmiaru pojedynczego pliku (do 1GB -> FAT16 i 4GB -> FAT32),
co umożliwia na przykład przechowanie obrazu płyty DVD na dysku twardym, bez dzielenia go na mniejsze pliki.
Potrafi także szyfrować pliki i katalogi, oraz kompresować dane „w locie”.
Standardowy system plików systemu Microsoft Windows NT i jego następców (Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003).

b) FAT32 – (Windows) - Odmiana systemu plików FAT, po raz pierwszy zastosowany w systemie operacyjnym Windows 95 OSR2, następca FAT16.
Wielkość partycji obsługiwanej w tym systemie plików nie może przekroczyć 124,55GB. Maksymalny rozmiar pliku to 4 GB. System ten został wyparty przez NTFS

c) ext3 - (Linuks) - to nowoczesny system plików oparty na ext2. Jest to domyślny system plików w większości dystrybucji systemu GNU/Linux opartych na jądrze 2.4 oraz nowszych. Posiada dokładny zapis zmian na dysku co w razie nagłego wyłączenia systemu umożliwia szybsze przywrócenie spójności systemu plików niż ext2. Inną zaletą tego systemu plików jest duże bezpieczeństwo danych. Przy domyślnym rozmiarze bloku (4 kB) obsługuje partycje o wielkości do 16384 GB i pliki o wielkości do 2048 GB. Nazwy plików mogą mieć 255 znaków długości.

Partycjonowanie za pomocą narzędzi systemu Windows XP

Najpierw musimy się dostać do naszego centrum zarządzania dyskami.
W tym celu wykonujemy następujące czynności: Start -> Ustawienia -> Panel Sterowania -> Narzędzia Administracyjne -> Zarządzanie Komputerem.
Pojawi nam się okno do zarządzania podstawowymi funkcjami naszego komputera. Z lewej strony na samym dole mamy taki element jak Zarządzanie dyskami.
Po kliknięciu tego pojawi nam się struktura naszego dysku z partycjami i informacjami o nich.

 Zarządzanie dyskami w systemie Windows

Aby utworzyć nową partycję lub dysk logiczny na dysku podstawowym:

1. W oknie Zarządzanie dyskami wykonaj jedną z poniższych procedur, a następnie przejdź do punktu 2:

• Aby utworzyć nową partycję, kliknij prawym przyciskiem myszy nieprzydzielone miejsce na dysku podstawowym, na którym chcesz utworzyć partycję, a następnie kliknij polecenie Nowa partycja.

• Aby utworzyć nowy dysk logiczny w partycji rozszerzonej, kliknij prawym przyciskiem myszy wolne miejsce w partycji rozszerzonej, w którym chcesz utworzyć dysk logiczny, a następnie kliknij polecenie Nowy dysk logiczny.

2. W Kreatorze nowych partycji kliknij przycisk Dalej.

3. Kliknij typ partycji, którą chcesz utworzyć (Partycja podstawowa, Partycja rozszerzona lub Dysk logiczny), a następnie kliknij przycisk Dalej.

4. Określ rozmiar partycji w polu Rozmiar partycji w MB, a następnie kliknij przycisk Dalej.

5. Zadecyduj, czy chcesz przypisać literę dysku ręcznie, pozwolić na automatyczne przypisanie litery dysku przez system, czy też nie chcesz przypisywać litery dysku do nowej partycji lub dysku logicznego, a następnie kliknij przycisk Dalej.

6. Za pomocą jednej z następujących procedur określ opcje formatowania, których chcesz używać:

• Jeśli nie chcesz formatować partycji, kliknij opcję Nie formatuj tej partycji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

• Jeśli chcesz sformatować partycję, kliknij opcję Formatuj tę partycję z następującymi ustawieniami, a następnie wykonaj następującą procedurę w oknie dialogowym Formatuj:

a. W polu Etykieta woluminu wpisz nazwę woluminu. Zauważ, że ten krok jest opcjonalny.

b. W polu System plików kliknij system plików, którego chcesz używać.

Można zmienić rozmiar jednostki alokacji dysku, a następnie określić, czy ma zostać przeprowadzone szybkie formatowanie, lub włączyć kompresję plików i folderów w woluminach NTFS.

Kliknij przycisk Dalej.

7. Potwierdź, że wybrane opcje są prawidłowe, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Nowa partycja lub dysk logiczny zostanie utworzony i pojawi się na odpowiednim dysku podstawowym w oknie Zarządzanie dyskami. Jeśli w punkcie 6 została wybrana opcja formatowania woluminu, rozpocznie się proces formatowania.

Aby usunąć partycję lub dysk logiczny:

1. W oknie Zarządzanie dyskami kliknij prawym przyciskiem myszy partycję lub dysk logiczny, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń partycję lub Usuń dysk logiczny.

2. Po wyświetleniu monitu o usunięcie partycji lub dysku logicznego kliknij przycisk Tak. Partycja lub dysk logiczny zostaną usunięte.