Podstawowe programy przygotowania prezentacji


Programy do prezentacji - programy służące do tworzenia prezentacji multimedialnych.
Każda prezentacja jest złożona ze slajdów składających się z tekstów, grafiki, animacji oraz dźwięków.
Najbardziej znane programy do tworzenia prezentacji to wchodzący w skład pakietu Microsoft Office PowerPoint oraz wchodzący w skład pakietu OpenOffice.org Impress.

PowerPoint

Microsoft PowerPoint jest popularnym programem do tworzenia prezentacji multimedialnych wchodzącym w skład pakietu biurowego Microsoft Office.
PowerPoint jest dostępny dla systemów Microsoft Windows oraz Mac OS i szeroko wykorzystywany przez biznesmenów, trenerów, nauczycieli.
Szacuje się, że około 30 milionów prezentacji jest tworzonych przy pomocy tego oprogramowania każdego dnia.

PowerPoint to program graficzny, służący do przygotowania profesjonalnej prezentacji. 
Daje możliwość wykorzystania elementów graficznych (rysunki, tabele, wykresy, efekty wizualne itd.).
Podstawowym składnikiem prezentacji slajdy, można też przygotować notatki dla prezentera, materiały dla uczestników spotkania, oraz konspekt.

PowerPoint zawiera pokaźny zbiór szablonów, na których można oprzeć prezentację.
 

W programie PowerPoint tekst, grafika, filmy lub inne obiekty są przez użytkownika łączone w slajdy.
Slajdy mogą być drukowane lub (znacznie częściej) wyświetlane za pomocą monitora albo rzutnika.
Przejścia pomiędzy slajdami, jak również pojawianie się obiektów, można animować na wiele - predefiniowanych przez producenta - sposobów.

Od wersji 2007 prezentacje multimedialne mogą być zapisane w różnych formatach plików jako:

Możliwe jest również zapisywanie prezentacji w formacie zgodnym z PowerPoint 2003, 2002, 2000 jako:

PowerPoint, jak większość tego rodzaju programów, daje możliwość tworzenia szablonów slajdów (np. slajd tytułowy, slajd typu tabela, slajd tekst i wykres, etc.).
Możliwy jest także wybór wzorca slajdów lub jego samodzielne utworzenie, co pozwala na jednolity wygląd wszystkich slajdów.
Slajdy mogą być także całkowicie odmienne i nie wiązać się ze sobą wyglądem, jednak taka forma jest rzadko spotykana.

PowerPoint pozwala na korzystanie z obiektów z całego pakietu Microsoft Office, makr i skryptów pisanych w języku Visual Basic.
Program ma jednak spore problemy z obsługą animacji wektorowych i niektórych formatów graficznych, takich jak animowane GIF-y i PNG z przezroczystością.
Zdarza się też, że często błędnie interpretuje poprawnie skonstruowane pliki Windows Metafile, nie pochodzące z programów pakietu Microsoft Office.

 

Uwagi ogólne do tworzenia prezentacji.

Po uruchomieniu programu pojawia się okno dialogowe, w którym należy wybrać tryb pracy: można tworzyć nową prezentację, albo opracowywać istniejącą.
Nową prezentację można tworzyć korzystając z Kreatora, Szablonu, lub samemu budować Pustą prezentację

Do opracowywania prezentacji istniejącej służy opcja Otwórz istniejącą prezentację.

Kreator zawartości – krok po kroku prowadzi przez tworzenie typowej prezentacji.
Szablon – służy do utworzenia nowej prezentacji na podstawie jednego z istniejących szablonów prezentacji.

Pusta prezentacja – daje największe możliwości samodzielnego komponowania slajdów.

PowerPoint w wersji 2003 zawiera pięć widoków, służących do pracy nad prezentacją:

Program PowerPoint w wersji 2007 oferuje cztery główne widoki:

·         widok normalny,

·         widok sortowania slajdów,

·         widok strony notatek

·         widok pokazu slajdów.

Menu Widok z wcześniejszych wersji programu PowerPoint jest obecnie kartą Widok w programie Microsoft Office PowerPoint 2007.
Karta Widok jest zlokalizowana w menu Wstążka.

Widok normalny

Widok normalny jest głównym widokiem edycji, w którym pisze się tekst i projektuje prezentację.

Składa się on z czterech obszarów roboczych:

Karta Konspekt   Jest to znakomite miejsce do rozpoczęcia pracy — do zapisywania pomysłów, planowania sposobu ich zaprezentowania oraz do przemieszczania tekstu i slajdów.
Na karcie Konspekt tekst slajdów jest wyświetlany w postaci konspektu.

Objaśnienie 2Karta Slajdy   Jest to znakomite miejsce do przeglądania slajdów w prezentacji podczas ich edytowania w postaci miniaturowych obrazów.
Miniatury ułatwiają poruszanie się po prezentacji; dzięki nim można lepiej obserwować efekty wprowadzanych zmian.

Na tej karcie można także bez trudu przestawiać, dodawać i usuwać slajdy.

Objaśnienie 3Okienko Slajd  W prawej górnej części okna programu PowerPoint znajduje się okienko Slajd, w którym jest wyświetlany duży widok bieżącego slajdu.
Mając wyświetlony bieżący slajd w tym widoku, można dodawać tekst i wstawiać obrazy (obraz: Plik (taki jak metaplik), który można rozgrupować i operować nim jak dwoma lub większą liczbą obiektów, albo plik, który pozostaje pojedynczym obiektem (taki jak mapa bitowa).), tabele, grafikę SmartArt, wykresy, obiekty rysunkowe, pola tekstowe, filmy, dźwięki, hiperłącza i animacje.

Objaśnienie 4Okienko Notatki  W okienku Notatki, znajdującym się pod okienkiem Slajd, można wpisywać notatki dotyczące bieżącego slajdu.
Później notatki te można wydrukować i korzystać z nich podczas prowadzenia prezentacji.
Notatki można też wydrukować i rozdać odbiorcom prezentacji lub dołączyć do prezentacji wysyłanej do odbiorców lub umieszczanej na stronie sieci Web.

Można przełączać między kartami Slajdy i Konspekt. Jeśli okienko jest zbyt wąskie, karty te zmieniają się w symbole wyświetlania.
 Aby zmienić sposób wyświetlania karty Konspekt lub Slajdy, zobacz Pokazywanie lub ukrywanie kart Konspekt i Slajdy.

Widok sortowania slajdów jest widokiem slajdów w postaci miniatur.

Widok sortowania slajdów

W okienku Notatki, które jest umieszczone pod okienkiem slajdu w widoku normalnym, można wpisywać swoje notatki.

Aby wyświetlić notatki i pracować z nimi w formacie całej strony, na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji kliknij przycisk Strona notatek.

 

Widok pokazu slajdów

Widok pokazu slajdów zajmuje pełny ekran komputera, tak jak rzeczywista prezentacja. W widoku tym można zobaczyć prezentację tak, jak będą ją widzieć odbiorcy.
Można zobaczyć, jak elementy graficzne, ustawienia czasowe, filmy, efekty animowane (animowanie: Dodawanie do tekstu lub obiektu specjalnego efektu wizualnego lub dźwiękowego. Można na przykład dodać efekt polegający na przesuwaniu się punktorów od lewej strony albo emitowaniu dźwięku braw podczas odsłaniania obrazu.) i efekty przejść będą wyglądały w rzeczywistej prezentacji.

 

Ustawianie widoku domyślnego

Jeśli użytkownik zmieni widok domyślny na widok bardziej odpowiedni do rodzaju jego pracy, program PowerPoint zawsze będzie się otwierał w tym widoku.
Wśród widoków, które można ustawić jako domyślny, znajdują się widok sortowania slajdów, widok tylko konspektu, widok notatek i odmiany widoku normalnego.

W widoku normalnym w programie PowerPoint domyślnie jest wyświetlane okienko, które zawiera karty Slajdy i Konspekt.
Zmiany rozmiaru okienek w widoku lub samego widoku są zapisywane i wyświetlane ponownie w przypadku prezentacji, w której zostały wprowadzone.
Te dostosowania nie są jednak zapisywane na potrzeby innych prezentacji

Do przełączania między nimi można wykorzystać polecenie Widok.
Najwygodniej tworzyć prezentację w widoku Slajd.

W programie Microsoft Office PowerPoint 2007 prezentację można wyświetlać na kilka sposobów, a każdy widok jest przeznaczony do innego celu.
Na przykład w widoku konspektu prezentacja jest wyświetlana w programie PowerPoint jako konspekt składający się z tytułów i tekstu głównego każdego slajdu.
Każdy tytuł jest wyświetlany po lewej stronie okienka zawierającego kartę Konspekt, wraz z ikoną i numerem slajdu.
Tekst główny jest wcięty pod tytułem slajdu. Obiekty graficzne są wyświetlane tylko jako małe notacje na ikonie slajdu w widoku konspektu.

Praca w widoku konspektu jest szczególnie wygodna wtedy, gdy są wprowadzane globalne edycje, potrzebny jest przegląd prezentacji,
zmienia się kolejność punktów lub slajdów lub są stosowane zmiany formatowania.

Zapisanie prezentacji jako strony sieci Web powoduje przekształcenie tekstu na karcie Konspekt w spis treści, który umożliwia poruszanie się między slajdami.

Gdy okienko zostanie zwężone, na kartach Konspekt i Slajdy będzie wyświetlana ikona.
Jeśli karta Konspekt jest ukryta, można poszerzyć okienko przez przeciągnięcie prawej krawędzi.

Tworzenie prezentacji w widoku konspektu

1.      Na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji kliknij przycisk Normalny.

2.      W okienku zawierającym karty Konspekt i Slajdy kliknij kartę Konspekt.

3.      Umieść wskaźnik myszy nad kartą Konspekt, a następnie wklej zawartość lub rozpocznij wpisywanie tekstu.

Wyświetlanie prezentacji w widoku konspektu

1.      Na karcie Widok w grupie Widoki prezentacji kliknij przycisk Normalny.

2.      W okienku zawierającym karty Konspekt i Slajdy kliknij kartę Konspekt.

 

Pokaz slajdów pozwala na wyświetlenie slajdów prezentacji w kolejności ich występowania..
Standardowo slajd zajmuje cały ekran monitora, a przejście do następnego slajdu uzyskuje się przez kliknięcie myszą
wyświetlania następuje po wciśnięciu klawisza Esc.

 Obsługa programu  jest analogiczna jak obsługa pozostałych programów z pakietu Microsoft Office, czyli np. Worda i Excela.


Program PowerPoint Viewer 2007 umożliwia wyświetlanie w pełni funkcjonalnych prezentacji utworzonych w programie PowerPoint 97
i jego nowszych wersjach (2003, 2002 (XP), 2000).

W programie PowerPoint Viewer 2007 można wyświetlać i drukować prezentacje, ale nie można ich edytować.

OpenOffice.org Impress


OpenOffice.org Impress (w wersji polskiej Prezentacja) - zaawansowany program do tworzenia grafiki prezentacyjnej wchodzący w skład bezpłatnego pakietu biurowego OpenOffice.org,
dostępnego dla platform Microsoft Windows, Linux, Solaris oraz w mniejszym stopniu innych (w tym Mac OS X).

OpenOffice.org Impress jest produktem wywodzącym się z pakietu StarOffice niemieckiej firmy Star Division Inc., który został zakupiony przez Sun Microsystems,
a 19 lipca 2000 roku, udostępnionym do dalszego rozwoju przez społeczność Open Source.
Jest dostępny w kilkudziesięciu wersjach językowych, także w języku polskim.

Impress jest programem odpowiadającym funkcjonalnie takim komercyjnym programom, jak Microsoft PowerPoint czy Corel Presentations,
a więc zawierającym komplet narzędzi do organizowania prezentacji, edycji slajdów, wyświetlania prezentacji na ekranie, eksportu i importu danych
(unikatowa możliwość eksportu do formatu Adobe Flash i PDF), o poprawnej ergonomii obsługi.
Słabszą stroną jest obsługa wideo i dźwięku, niewielki jest też zasób gotowych szablonów dostarczanych razem z pakietem.

Jeszcze na początku 2005 r. program był dostępny tylko w wersji 1.1.x.
W październiku 2005 pojawiła się następna wersja pakietu, a mianowicie OpenOffice.org 2.0.
Impress został w niej w znacznym stopniu przebudowany i udoskonalony.

Zaletą OpenOffice.org Impress jest macierzysty format pliku - skompresowany XML - dzięki któremu prezentacje mają niewielkie rozmiary.
Od wersji 2.0 stosowany jest domyślnie otwarty format OpenDocument, promowany obecnie jako uniwersalny standard wymiany informacji między programami biurowymi.