REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYCZNEJ

 

W pracowni odbywają się zajęcia wymagające stosowania technik komputerowych.

 Uczniowie i słuchacze mogą pracować w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela.

 Zasobami   sprzętowymi   i   programowymi   zarządza nauczyciel.  Każdy uczeń dopuszczony do zajęć w pracowni informatycznej
powinien znać regulamin i przestrzegać jego postanowień.

Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, odzieży wierzchniej itp. oraz używania telefonów komórkowych.
Telefony komórkowe przed wejściem do pracowni należy wyłączyć!

 

Przepisy ogólne

 1.  Na  zajęcia należy przychodzić punktualnie
 2. Zajęcia w pracowni mogą odbywać się jedynie pod opieką nauczyciela.
 3. W czasie zajęć uczeń przebywa tylko przy własnym stanowisku, wykonując powierzone zadania.
 4. Wszelkie zauważone usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi.
 5. Zabrania się uczniom dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, przełączania i odłączania klawiatur, myszek, monitorów,
  rozkręcania jednostki centralnej.
 6. Zabrania się uczniom instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z  zewnątrz. 
 7. Korzystanie z własnego sprzętu lub oprogramowania może nastąpić jedynie za wiedzą i zgodą nauczyciela.
 8.  Składowanie własnych  plików i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone. 
  Własne  dane należy przechowywać na dyskietkach,
  pamięci USB lub  indywidualnych kontach  w lokalnej sieci komputerowej  za zgodą nauczyciela.
 9. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabranie się samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek  czy innych nośników.  
  Użycie dyskietki i innych nośników pamięci możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela  i sprawdzeniu programem antywirusowym.
 10. Na salach komputerowych nie wolno jeść i pić.
 11. Uczniowie nie przestrzegający regulaminu pracowni, wykonujący pracę inną niż wynikającą z planu zajęć mogą być odsunięci od zajęć.
 12. Uczniowie ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.

 

Przepisy szczegółowe

1.  Komputer można włączać  i wyłączać na polecenie nauczyciela.
 Zamykanie systemu i wyłączanie komputera tylko przy pomocy „Zamknij system” a wyłączenie przyciskiem dopiero po komunikacie „Można zamknąć system”.
Wyłączenie bezpośrednie przyciskiem wyłącznika jest niedozwolone bo powoduje m.in. uszkodzenie systemu i uniemożliwienie pracy pewnych programów,
zwłaszcza o licencji sieciowej, np. AutoCAD. 
2.   Nie wolno  wyłączać złośliwie komputera innemu uczniowi , co spowoduje m.in. utratę wykonanej pracy, awarię komputera czy uszkodzenie programu
(np. sieciowego AutoCADa).

3.   Po pracy przy komputerze należy zostawić porządek.

4.   Osoby zachowujące się  głośno,  łamiące zasady   regulaminu, wykonujące  pracę  inną  niż  wynikającą  
z   planu  lekcji  poniosą sankcje dyscyplinarne (odsunięcie od zajęć, zakaz dalszego wykonywania zadań i brak zaliczenia ćwiczenia, wpis zachowania do dziennika itp..).
5.   Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych za poleceniem lub zgodą nauczyciela.

Nie wolno otwierać stron Internetowych niezwiązanych z zajęciami,  bez polecenia nauczyciela
i zmieniać nastaw pulpitu. Nie wolno  używać programów P2P oraz korzystać z internetowych forów społecznościowych (np. facebook, gadu-gadu itp.). 

6.  Wykorzystywanie sprzętu   komputerowego w  pracowni do  gier komputerowych jest niedozwolone. 
Niektóre gry  zmieniają ustawienia grafiki i  praktycznie uniemożliwiają obsługę programów.

7. Uczeń zobowiązany jest być przygotowanym teoretycznie do zajęć  na podstawie dotychczasowych zajęć, wykładów, notatek i zalecanej literatury.
Zalecane jest wcześniejsze zapoznanie się z zadaniami do ćwiczeń
i zajęć praktycznych oraz zakresem pytań do sprawdzianów i testów jeśli są opublikowane na stronie Internetowej nauczyciela lub udostępnione w innej formie.

8.  Uczniowie podczas zajęć zobowiązani są wykonywać jednocześnie polecenia ćwiczeń zalecanych przez prowadzącego zajęcia.

9.  Zabrania się wynoszenia z pracowni jakichkolwiek pomocy naukowych.

10.  Podczas zajęć w pracowni należy zachować szczególną ostrożność - jak zawsze przy pracy
z urządzeniami elektrycznymi pod napięciem.

11.  Nie wolno dotykać tylnej obudowy jednostki centralnej, zwłaszcza jej połączeń kablowych oraz wkładać
do gniazd elektrycznych  obcych przedmiotów typu cyrkiel, długopis, drut, pinezka itp.

1 2.  Nie należy przerywać automatycznie rozpoczętych aktualizacji systemu operacyjnego komputera
i oprogramowania.

13.  Nie należy usuwać oprogramowania stanowiącego zabezpieczenie systemu.

14.  Przed uruchomieniem zewnętrznych nośników danych należy je sprawdzić za pomocą programu antywirusowego.

15.  Nie wolno usuwać nie swoich plików. Mogą one być ważne dla bezpieczeństwa oprogramowania.

16.  Wszelkie nieprawidłowe i podejrzane działanie systemu należy zgłosić nauczycielowi (opiekunowi) lub administratorowi sieci.

 

Czynności do wykonania przed rozpoczęciem zajęć

 Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować.

 O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia lub administratora sieci.

 Uruchamianie i praca przy zdjętej obudowie jednostki centralnej może być przyczyną porażeniem prądem elektrycznym.

 Dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb (wyregulować krzesło i nachylenie monitora).

 

Czynności do wykonania po zakończeniu zajęć

 Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy, pozostawić ład i porządek oraz zgłosić ten fakt   nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

Zwykle po zakończeniu zajęć uczeń wyłącza system komputerowy poleceniem „Zamknij system” i ewentualnie oddaje używane dyskietki lub inne nośniki pamięci
i czeka na polecenie wyłączenia wydane przez nauczyciela (w przypadku gdy nauczyciel zapowie,
że będzie np. sprawdzał kolejno  wyniki  wykonania ćwiczeń).

 

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów i słuchaczy

 W razie   wypadku   (np.   porażenia   prądem), natychmiast   wyłączyć urządzenia   stanowiące   zagrożenia,  
powiadomić  nauczyciela  oraz udzielić pomocy przed lekarskiej poszkodowanemu.

 W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia  innych objawów mogących spowodować pożar,
należy natychmiast wyłączyć zasilanie główne i powiadomić o tym fakcie  nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 

 W razie alarmu przeciwpożarowego (3 krótkie dzwonki) udać się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego na miejsce zbiórki.