Opracowanie: mgr Barbara Wicher


REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

Przepisy ogólne

1.  Na zajęcia należy przychodzić  punktualnie.

2.     Zajęcia w pracowni nogą  odbywać się jedynie pod opieką. nauczyciela.

3.     W czasie zajęć uczeń przebywa tylko przy własnym stanowisku, wykonując
powierzone mu zadania,

4.     Wszelkie zauważone usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu
należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi.

5.     Zabrania sie uczniom dokonywania jakichkolwiek napraw,  przekonflgurowywania
sprzętu, przełączania i odłączania klawiatur, myszek, monitorów, rozkręcania
jednostki centralnej.

6.     Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się
w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.

7.     Korzystanie z własnego sprzętu lub oprogramowania może nastąpić jedynie
za
wiedzą. i zgodą nauczyciela.

8.     Składowanie własnych i usuwanie  istniejących na dyskach twardych plików jest
niedozwolone. Pliki własne należy przechowywać na dyskietkach lub indywidualnych
kontach w lokalnej sieci komputerowej.

9.     W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu,  zabrania  się
samowolnego  używania  w pracowni  własnych  dyskietek i innych nośników pamięci.  
Użycie ich
możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela
i sprawdzeniu programem
antywirusowym.

10.   W salach komputerowych nie wolno jeść i pic.

l l. Uczniowie nie przestrzegający regulaminu pracowni, wykonujący pracę inną

niż  wynikającą z planu zajęć mogą być odsunięci od zajęć.

12.Uczniowie   ponoszą   odpowiedzialność   finansową   za  szkody

    spowodowane  niewłaściwym  użytkowaniem  sprzętu komputerowego.