Zadania domowe - sprawozdania - przygotowanie do testów

AUTOCAD.

 Materiał nauczania, zadania domowe - sprawozdania 

1. Komputerowe środowisko pracy
Regulamin pracowni komputerowej, zasady bezpieczeństwa i higieny  pracy.  
Podstawowe elementy komputera i ich funkcje.
 
System operacyjny i jego zadania. Rodzaje plików: tekstowe, binarne,
 ASCII.
Sieci komputerowe.
Nowe technologiek komputerowe.
sprkompsrod.htm  Spraw-dos.txt   spr3_sosiecikomp.htm   spr4_sosiecikomp.htm

2.  Podstawy programowania
Zdefiniowanie problemu - precyzyjne określenie elementów tworzących  sytuację problemową i powiązań między nimi: dane, wyniki, cel  przetwarzania.
Podział problemu na zwarte logiczne moduły i określenie powiązania między nimi.
Projektowanie algorytmów rozwiązania problemów: lista kroków, sieć
działań, elementy strukturalne algorytmów - warunki, pętle.

Języki programowania. Dokumentacja programu.
spr5_algorytm.htm  spr6_qbasic.htm  spr6_qbasic.htm  spr7_Pascal.htm                                                            

3.  Oprogramowanie aplikacyjne stosowane w pracach geodezyjnych i kartograficznych
Arkusze kalkulacyjne.   sprawozd_word.htm    spraw_excel.htm
Systemy zarządzania bazą danych. spraw_bd.htm   
Podstawowe programy przeznaczone do wykonywania obliczeń
 geodezyjnych i opracowań kartograficznych.  AUTOCAD.
Podstawowe programy przygotowania prezentacji. Wybrane programy wspomagające przygotowanie publikacji.
Programy komunikacyjne. Przekazywanie informacji z wykorzystaniem  Intemetu. Tworzenie strony internetowej.


4. Systemy informacji przestrzennej
Ogólne informacje o systemach informacji przestrzennej.  Pojęcia:  Geomatyka, geoinformacja, system geoinformacyjny. Funkcje SIP.
Zasady tworzenia i prowadzenia systemów.

Kryteria podziału systemów informacji przestrzennej - systemy SIG i SIT. Postacie i struktury danych.  
Numeryczny model terenu, zasady i metody tworzenia.

Specjalistyczny sprzęt komputerowy. Urządzenia wejściowe i wyjściowe,  urządzenia do digitalizacji i skanowania. Plotery. Sieci komputerowe.
Źródła i metody pozyskiwania danych.  Zarządzanie danymi.  Oprogramowanie systemów informacji przestrzennej.  Przykłady systemów SIG/SIT (GIS/LIS).  
Numeryczne systemy opracowania map.

System ewidencji gruntów i budynków jako podstawowa baza danych  SIP.