PROGRAMY GEODEZYJNE

Temat: Ogólne wiadomości o różnych programach geodezyjnychm m.in.: GEO, SPOG, GeoCalc (GC-DEMO), NOBEL, GEONET, SIECPOZ, SIECWYS, WINKALK, Kalkulator geodezyjny.
Praktyczne obliczanie prostych zadań geodezyjnych


Programy geodezyjne były opracowywane od początku budowy maszyn cyfrowych. W Polsce było rozpowszechnione oprogramowanie na duże maszyny cyfrowe np. typu Odra 1204 (PMG, CIGiK), minikomputery np. MERA, kalkulatory programowane np. HP 25, później komputery domowe, np. Spectrum, Atari, Commodore, Amstrad-Schneider. Burzliwy rozwój oprogramowania geodezyjnego rozpoczął się z wprowadzeniem masowym mikrokomputerów personalnych IBM PC.

Komputery były stosowane dawniej głównie do obliczeń inżynierskich, np. obliczenie współrzędnych, wysokości, odkształceń terenu, wyrównania sieci geodezyjnych (metody ścisłe i przybliżone). Obecnie mają szerokie zastosowanie - oprócz obliczeń geodezyjnych m. in. do opracowań kartograficznych, zarządzania, pozyskiwania danych z rejestratorów i GPS. Mają m.in. przeważnie możliwość importu/eksportu danych, zapisu plików DXF do AutoCADa itp.

Programy opracowane dla komputerów IBM PC pracowały wcześniej głównie w środowisku DOS a obecnie w Windows.


Przykłady programów:

I. Programy pracujące w DOS

1. GEO - z Akademii Rolniczej we Wrocławiu

Menu programu GEO:

 

2. SPOG - z CIG i K Warszawa

Menu główne programu:

Menu obliczenia inżynierskie:

Menu Pola

Menu POLIGONIZACJA


3. Nowsza wersja programu SPOG - MIG

Przykładowe Menu POLA

Doszła w tym programie m.in. możliwość zapisu plików ASCII


4. Program GEO89 z AR Wrocław (nowsza wersja GEO)

 


5. GeoCalc (GC-DEMO) firmy informatycznej 'Coder'

Przykład menu Kąty

Przykład szkicu wykonanego przy pomocy programu


6. NOBEL - OpeGieKa Elbląg (z kluczem sprzętowym)

Menu główne

Edytor użytków

Transformacja danych

Nobel

Nobel - uniwersalny program przeznaczony dla wykonawców geodezyjnych. Umożliwia przejście, w jednym programie, całego procesu technologicznego związanego z opracowaniem wyników pomiarów bezpośrednich, wykonanych metodami klasycznymi lub z użyciem rejestratorów polowych oraz przygotowanie danych do tworzenia, aktualizacji map numerycznych i baz danych geodezyjnych.

Wymagania programu: IBM PC, procesor min. 286, system operacyjny DOS 5.0 lub następny, 4 MB RAM, karta graficzna Hercules lub VGA, ok 5 MB wolnego miejsca na dysku twardym.

System Nobel - Manager

Zadania systemu Nobel - Manager

System Nobel - Manager składa się z 3 podstawowych modułów:

Opis i charakterystyka wybranych elementów systemu

Wykorzystywane zbiory:

Import i eksport danych Nobla

Wraz z programem Nobel dostarczane mogą być pomocnicze programy zewnętrzne, umożliwiające dokonanie transformacji:

Rozliczanie użytków

Program EDIT_UZT.EXE bedący uzupełnieniem programu Nobel, przeznaczony jest do przygotowania danych z rejestru opisowego ewidencji gruntów, celem rozliczenia powierzchni działek i użytków oraz przygotowania wykazu zmian gruntowych.

Edytor graficzny

W edytorach punktów, obiektów i obliczeń w opcji menu występuje polecenie Podgląd graficzny (lub Ctrl G) wywołujące edytor graficzny. Edytor służy do graficznej prezentacji danych gromadzonych w posczególnych zbiorach Nobla oraz przy kodowaniu danych. Wizualizowane mogą byc punkty, obiekty, ich atrybuty oraz obliczenia geodezyjne, w tym pomiary z TotalStation. Edytor obsługiwany jest za pomocą myszki.

Edytory zbiorów

Polecenia Punkty, Obiekty, Obliczenia geodezyjne, Odczyt TotalStation wywołują edytory zbiorów dla punktów, obiektów, obliczeń i odczytów TotalStation. Edytory zorganizowane są "od ogólu do szczegółu".

Edytor zbioru punktów

Edytor zbioru obiektów

Edytor zbioru obliczeń geodezyjnych

Edytor zbiory odczytów TotalStation

W opcji Odczyt TotalStation są m.in. polecenia:

Wyrównanie ścisłe umożliwia wyrównanie metodą najmniejszych kwadratów dowolnych konstrukcji geodezyjnych: jednowymiarowych (niwelacyjnych), 2-wymiarowych (kątowo-liniowych płaskich), 3-wymiarowych (kątowo-liniowe przestrzenne) oraz sieci mieszanych. Do wyrównania można wprowadzić kierunki, kąty poziome, pionowe, odległości skośne, poziome, przewyższenia i dane z TotalStation.


Znane programy do wyrównania sieci to m.in. SIECPOZ (sieci poziome), SIECWYS (wysokościowe) oraz uniwersalny program GEONET. Program GEONET może pracować w środowisku DOS jak i Windows (wyrównanie większej ilości punktów).

 


II. Programy w środowisku Windows - przykłady

1. WinKalk

Przykład obliczenia wcięcia wstecz

Przykład szkicu

 

2. Kalkulator geodezyjny

Program Kalkulator geodezyjny jest programem umożliwiającym dokonanie podstawowych obliczeń geodezyjnych. Jest łatwy w użyciu, a dzięki wszechstronnemu wykorzystaniu schowka wyjątkowo efektywny. Wyniki obliczeń dostępne są w trzech postaciach:
· jako wartości w okienkach obliczeniowych,
· jako zapis w pliku dziennika (LOG),
· jako zapis w pliku wynikowym (WYNIK) - dotyczy tylko obliczeń dających w wyniku współrzędne.
Licencja
1. Program Kalkulator geodezyjny zwany w dalszej części “programem” jest własnością Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego “GEOBID” z siedzibą w Katowicach.
2. Program jest typu freeware, co oznacza, że może być wykorzystywany i udostępniany innym nieodpłatnie.
3. Program może być rozpowszechniany w Internecie.
4. Program nie może być sprzedawany lub udostępniany odpłatnie.
5. Program może być rozpowszechniany tylko w formie instalacyjnej; zabrania się zmieniania instalacji, dodawania, modyfikowania i usuwania plików wchodzących w skład instalacji. Dopuszcza się rozpowszechnianie programu w postaci spakowanej wersji instalacyjnej, jeżeli rozpowszechnianie odbywa się poprzez Internet.
6. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w plikach programu.
7. PPU GEOBID nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystania programu.
Instalacja
Po instalacji programu zostanie dodany folder Kalkulator geodezyjny zawierający dwie pozycje: program kalkulatora i plik pomocy będący równocześnie instrukcją. W opcji Dodaj/Usuń programy istnieje możliwość odinstalowania kalkulatora.

Obliczenia
Azymut obliczenie azymutu ze współrzędnych.
Kąt obliczenie kąta ze współrzędnych.
Długość obliczenie długości odcinka ze współrzędnych.
Pole obliczenie pola wieloboku na podstawie współrzędnych jego wierzchołków.
Rzutowanie obliczenie domiarów prostokątnych ze znanych współrzędnych.
Z azymutu obliczenie współrzędnych końcowego punktu odcinka na podstawie współrzędnej punktu początkowego, azymutu i długości.
Biegunowo obliczenie współrzędnych końcowego punktu odcinka, na podstawie współrzędnej punktu początkowego i kierunkowego, kąta i długości.
Na prostej obliczenie współrzędnej X (lub Y) punktu leżącego na prostej wyznaczonej przez dwa punkty dane, gdy znana jest współrzędna Y (lub X).
Przecięcie obliczenie współrzędnych punktu przecięcia dwóch prostych, z których każda wyznaczona jest przez dwa punkty dane.
Domiar obliczenie współrzędnych punktów zdjętych metodą domiarów prostokątnych.
Transformacja transformacja współrzędnych przy dwóch punktach dostosowania.
Wcięcie kątowe kątowe wcięcie w przód z wzajemną widocznością punktów podstawy.
Wcięcie liniowe liniowe wcięcie w przód z wzajemną widocznością punktów podstawy.
Wcięcie wstecz wcięcie wstecz.
Kalkulator kalkulator i przelicznik, stopnie <-> grady.


Winkalk


C-geo