PRZYKŁAD  PROGRAMU DO PROSTYCH OBLICZEŃ GEODEZYJNYCH MASOWYCH – WSADOWYCH

Program KPLS : KPLS.EXE

Opis tekstowy programu  KPLS: OpisKPLS.txt

KPLS – przykłady

Przykład 1a - pomiary dołowe (ciągi, przeciecia. ....)   Dane:  DANKPL1.txt      Dane - opis:  DanKPL1obj.txt    Wyniki: W-KPL1.TXT    Współrzędne:  xy-kpl1.txt        

Przykład 1b: Ciag poligonowy dwustronny:  1) dołowy: dane ciagdw1.txt , opis danych: ciagdw1_.txt      powierzchniowy:  dane  ciagdw2.txt  , opis danych  ciagdw2_.txt      

Szkic do poniższych przykładów
: szkic_kompl_wsp_dlug.pdf
Przykład 2a - obliczenie azymutów
 Dane:  DANKPL2.txt   Dane - opis:  DANKPL2obj.txt   Wyniki:  WW2.TXT   
Przykład  3b Obliczenie pola ze współrzędnych: dane DKPL-p.txt  opis danych: DKPL-p_.txt      
Przykład 3: Obliczenie kompleksu: pole, współrzędne z domiarów
DanKPL3.txt   DanKPL3obj.txt   W3KPL.TXT  

SKROCONY OPIS PROGRAMU KPLS - obliczenie współrzędnych punktów

Opis tekstowy programu  KPLS: OpisKPLS.txt

Przykład danych 1 - plik ASCII: DANKPL1.txt  

DANE W PLIKU TEKSTOWYM ASCII W ŚCISLE USTALONEJ KOLEJNOŚCI W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU OBLICZEŃ

 

Program pozwala wykonywać następujące. obliczenia (dla miernictwa  górniczego  i geodezji powierzchniowej):

- ciąg wiszący     - wskaźnik rodzaju obliczeń:       0

-  -"-  dwustronny  -    -"-                                             1

-  azymuty                                                                          2

-  przecięcia prostych                                   3

-  średnie                                                                           4

-  obliczenie współrzędnych  z domiarów prostokątnych             5

-  rzutowanie punktów - obliczenie domiarów                  6

-  wcięcie kątowe w przód                               7

-  wcięcie kątowe wstecz                                8

-  kąty ze współrzędnych                         9

-  pole ze współrzędnych (maks. 200 punktów)        10

-  obliczenie współrzędnych z pomiaru met. biegunowa  11

-  wcięcia liniowe                              12

-  ciąg wliczeni owy                           13

 

Numery punktów mogą być alfanumeryczne (łańcuchy bez apostrofów) -

do 10 znaków. Np. 100a.

 

Obliczenia można wykonywać dla ciągów dołowych i powierzchniowych -

liczone są odpowiednio dopuszczalne odchyłki.

 

Kolejność zestawień obliczeń jest dowolna, musi ona wynikać z logicznej

kolejności uzyskiwania współrzędnych punktów, które stanowią

nawiązanie do dalszych obliczeń.

 

Do obliczeń potrzebny jest plik danych w postaci ASCII.

Wyniki wyprowadzane są do pliku lub na drukarkę (PRN).

Uzupełniany jest lub zakładany plik współrzędnych i azymutów.

 

Po obliczeniu danego rodzaju (np. ciągu poligonowego) program

zatrzymuje sie i czeka na potwierdzenie przez naciśniecie Enter.

Ma to na celu umożliwienie bieżącej kontroli obliczeń

i umiejscowienie ewentualnego bledu w danych.

 

Maksymalna ilość współrzędnych: 300

Maksymalna ilość azymutów: 200

Maksymalna ilość kątów w ciągu: 130

Maksymalna ilość punktów do obliczenia pola: 200

 

 

Kolejność danych:

umowa            do 30 znaków

zamawiający        -"-

obiekt             -"-

opis obiektu       -"-

układ współrzędnych      -"-

data pomiaru     do 10 znaków

wprowadzający dane   do 30 znaków

sprawdzający  dane    do 30 znaków

3 wskaźniki (oddzielone spacjami): 1)  we: 0-st min sek, 1-grady c cc;

                                   2)  wy (jak we)

                                   3)  rodzaj kątów - kk: 0-katy_lewe,1-prawe

Wskaźnik  odchyłki  dopuszczalnej:  1-dolowe (oraz m0 i M)

                       2-powierzchn. (wg G4)

                 Gdy wskazn=1 1 to t=m0 - błąd pomiaru kata,

                                    M-mian. do oblicz. maks. odchyłki liniowej

Znak ograniczający numery ('  ') - spacja w cudzysłowie

Wykaz współrzędnych:   nr x y  (oddzielone znakiem rozdziel. - spacja)

                 Nr punktu do 10 znaków alfanumerycznych

0   - koniec wykazu współrzędnych

Wskaźnik rodzaju obliczeń  lub końca danych:

              0 - ciąg wiszący,

              1 - ciąg dwustronny,

              2 - azymuty,

              3 - przecięcia,

              4 - średnie,

              5 - współrzędne. z domiarów prostokątnych

              6 - rzutowanie punktów – oblicz. domiarów 

              7 - wcięcie kątowe w przód

              8 - wcięcie wstecz

              9 - kąty ze współrzędnych

             10 - pole ze współrzędnych

             11 - obliczenie współrzędnych  z pomiaru met. biegunowa

             12 - wcięcia liniowe

             13 - ciąg wliczeniowy (tylko wersja KPLn)

             99 - koniec obliczeń.

 

Jesli ciag wiszacy  (0) to:

Nr ciagu

Ilosc katow - n

Nry punktow - kazdy w nowej linii:  0..n+1 => razem (n+2) nrow

Katy: g c cc  lub st min sek  (1..n) - grady c i cc oddziel spacjami

Boki:  (1..n) - oddzielone spacjami

Azym_pocz (g c cc) lub -1 gdy szukany/policzony, -2 gdy liczony ze wspolrz

 

Jeśli ciąg dwustronny (1) to:

Nr ciągu

Ilość kątów: n

Nry:  0..n+1 => razem (n+2) numerów - każdy w nowej linii

Katy (osobno grady, c, cc - oddzielone spacja) (1..n)

Boki  (1..n-1)

Az_pocz  lub -1 gdy szukany ze zbioru azymutów/policzony, -2 - liczyć ze wspolrz.

Az_konc  lub wskaźnik jak wyżej (-1 - szukany, -2 - liczony ze wspolrz)

 

Jeśli przecięcia (3) to:

Numery 4 punktow 2 prostych (kazdy w innej linii)

Numer punktu przeciecia

0 - wskaznik konca obliczen przeciec

 

Jezeli azymuty (2) to:

Kolejne pary punktow do obliczenia azymutow w postaci nr1, nr2 - kazdy

w innej linii, a na koncu  wskaznik konca obliczen

 

Jesli srednie (4) to:

Ilosc punktow do usrednienia n

Nry punktow do usrednienia (1..n) - kazdy w innej linii

Nr punktu o srednich wspolrzednych

0 - koniec usredniania lub kolejna ilosc punktow do usredniania

 

Jezeli  obl. wspolrz. z domiarow (5) to:

Dlugosc pomierz. lub 0 gdy koniec obliczen z domiarow

Nr pocz. Nr1

Nr konc. Nr2

Nr pktu oblicz. Nr(i)    lub 0 gdy koniec danej linii pomiarowej

Odcieta d(i)  i rzedna  h(i)

0  =>  koniec  linii pomiar.

0  =>  koniec obl. wsp. z domiar.

 

Jezeli  oblicz. domiarow ze wspolrz. (6) to:

Nr pocz  (A)  lub 0  gdy koniec ob. dom.

Nr konc  (B)

Nr(i) - nr punktu rzut. na linie A-B  lub 0 gdy koniec rzutowania dla linii

0          koniec linii

0          Koniec obl.  domiarow

 

Jezeli obliczenie wciecia katowego w przod to:

Nr pktu   A  - prawy koniec bazy lub  0  gdy koniec wciec

Nr pktu   B  - lewy koniec bazy

Nr pktu wcinanego  C   lub 0 gdy  koniec wciec z bazy AB

Katy:  Alfa  Beta

0                Koniec wciec z bazy AB  

0                Koniec wciec w przod : A=0

 

Jezeli wciecie katowe wstecz  (8) to:

Nr pktu  A  (0-koniec)

Nr pktu  B

Nr pktu  C

Nr punktu wyznacz.  P

Alfa  Beta

P - punkt wyzn. wcieciem wstecz

0   Koniec wciec wstecz - Nr punktu A=0

 

Jeśli  Katy ze wspolrzednych (9) to:

Nr pktu L  (0-koniec obl.katow)

Nr pktu C

Nr pktu P

0          koniec obl. katow  (nr Pktu L = 0)

 

Jeżeli obliczenie pola ze współrzędnych (10) to:

Ilość punktów: n

Nr(1)

Nr(2)

Nr(3)

Nr(n)  - nie powtarzamy początkowego!

 

Jeśli obliczenie wspolrz. z metody biegunowej (11) to:

Stanowisko  S  - nr  ( 0 - koniec obl. met. biegun)

Cel nawiaz  Cn - nr 

Kier nawiaz (zwykle 0 ale moze byc dowolny odcz. kier.) - g c cc lub st mi sek

Punkt wyznacz. P - nr ( 0 - koniec obl. punktow z danego stanowiska S

Gdy nr<> 0 to  kat/kierunek (3 liczby - np. g c cc) i dlugosc na pkt wyzn.

0            Koniec pktow ze stanowiska (pkt wyzn. =0)

0            Koniec met. biegun (stan=0)

 

Jezele wciecie liniowe (12) to:

Pkt dany A   ( 0 - koniec wciec liniowych)

Pkt dany B  

Pkt wyzn. C  ( 0 - koniec wciec liniowych z bazy A-B)

Dlugosci: a (z pktu B) i b ( z pktu A)

0         Koniec bazy A-B (pkt wyzn  C = 0)

0         Koniec wciec liniowych (A=0)

 

Jesli ciag wliczeniowy (13) to:

M - Mian. odch lin, np. 4000

Nr ciagu,  np. 11a

Wskaznik katow ciagu:  1 - prawe,  -1 - lewe

n - Ilosc pktow ciagu, lacznie z pktami nawiaz

Pkt poczat. - pkt nawiazania

Pkt konc.   - pkt nawiazania

Pkty posrednie - (n-2)  - kazdy w nowej linii

Katy: g c cc lub st min sek - kazdy kat w nowej linii

Boki - kazdy w nowej linii

 

99         Koniec obliczen

 

Uwagi

Każdy rodzaj obliczeń rozpoczyna sie jego wskaźnikiem

Obliczenia można przeplatać

Wykaz danych kończymy wskaźnikiem 99

Numery i współrzędne punktów  są dopisywane do pliku współrzędnych,

a azymuty do pliku azymutów.

Nie jest wskazane wprowadzanie zbyt dużej ilości danych w jednym

zbiorze bo w trakcie obliczeń może nastąpić przepełnienie stosu i trudno znaleźć błąd w danych.

Lepiej rozdzielić obliczenia na kilka cykli.

 

Przykład konkretnych danych – treść pliku danych

11/2011.09

ZSB DG

TG

Sztygarka

Lokalny

18.07.1992

Kowalski Jozef

Iksinski Jan

1 1 0

1  62  4000

' '

2222b  1000.000  10000.00

0

1

2

1111a

2222b

7

4

358 39 58   322 23 35

136.097  12.801

152 56 11

1  ciag dwustr

2 - ciag 2-nny

10

7

4

116

3

115

2

112

114

5

117

4

7

92 46 13  200 00 00  122 15 86  200 0 0  99 45 03  200 0 0  200 0 0

99 55 26  200 0 0  386 37 72

4.763  5.618 2.366 2.802 5.325 0.017 4.548 2.811 5.811

-1

-1

3  przec 2 prost

116

114

115

117

200

0

1  ciag 2-nny

4 - ciag 2-nny

7

117

5

113

6

110

1

111

2

115

203 36 11  200 0 0  296 99 06  200 0 0  300 44 56  200 0 0  200 19 98

2.814  2.988  4.282  5.378  2.993  2.816

-1

-1

3    przec

113

111

110

115

200A

0

0

6 - ciag w-cy

2

1110

2

14

13

358 31 56  264 45 47

135.591  4.544

152 56 11

1

7-ciag 2-nny

4

14

13

11

12

13

14

105 41 62  366 51 30  377 45 50  150 60 56

7.415  16.489  10.740

-1

-1

0

14

3

13

11

22

42

43

366 51 56  100 0 0  300 0 0

10.559  0.183  0.066

-1

0

15

2

11

22

40

41

100 0 0  300 0 0

0.578  0.071

-1

0

18 - ciag w-cy

4

115

200

201

202

203

204

100 0 0  300 0 0  200 0 0  300 0 0

1.90  0.203  0.395  3.800

-2

0

19

3

13

11

23

49

48

366 51 56  300 0 0  200 0 0

14.198  0.224  0.392

-1

0

20

2

11

23

50

51

100 0 0  200 0 0 

0.172  0.394

-1

2

51

40

60

2

50

42

61

2

60

61

70

0

2  {azymuty}

13

11

7

4

51

40

50

42

115

200

200

115

0

99

 

 

Przykład powyższych danych z komentarzem

11/2001.09         {Przyklad danych z komentarzem:  Umowa}

ZSB DG             {zamaw - Zamawiajacy}

TG                 {obiekt}

Sztygarka          {inny opis obiektu}

Lokalny            {uklwsp - Uklad wspolrz}

18.07.1992         {datpom - Data pomiaru}

Kowalski Jozef     {wprdan - Wprowadz. dane}

Iksinski Jan       {sprdan - Sprawdz. dane}

1 1 0              {we: 0-st min sek, 1-gr c cc; wy (0 lub 1); kk:0-katy_lewe,1-prawe}

1  62  4000      {wodch-wsk.odch.dopuszcz: 1-dolowe, 2-pow. - gdy 1 to t=m0, M-mian odch.lin}

' '                {znak ograniczajacy nry - spacja}

2222b  1000.000  10000.00  {Wykaz wspolrz: nr, x, y - linia 1-sza}

0                          {Koniec wykazu wsp }

0 {w-Wskazn.rodz. obl: 0-cw,1-c.dw,2-az,3-przec,4-sred,5-dom,6-rzut,7-wck..,99-koniec}

1                 {nr ciagu - tu ciag wiszacy}

2                 {n : ilosc katow}

1111a           {nry pkt- kazdy w nowej linii:  0..n+1 => razem (n+2) nrow}

2222b           {nr

7

4               {-"-}

358 39 58   322 23 35  {Katy: g c cc  lub st min sek  1..n}

136.097  12.801   {Boki:1..n}

152 56 11 {Azym_pocz (g c cc) lub -1 gdy szukany/policz, -2 gdy licz. ze wsp}

1              {w -  wskazn. ciagu - tu ciag dwustr - w=1}

2a             {nr ciagu}

10             {n - ilosc katow}

7              {nry 0..n+1 => razem n+2}

4              {nr pktu ciagu}

116            {-"-}

3

115

2

112

114

5

117

4

7               {-"-}

92 46 13  200 00 00  122 15 86  200 0 0  99 45 03  200 0 0  200 0 0 {katy}

99 55 26  200 0 0  386 37 72  {Katy - [g c cc ze spacjami]  }

4.763  5.618 2.366 2.802 5.325 0.017 4.548 2.811 5.811 {Boki}

-1  {Az_pocz - szukany z wczesn obl}

-1  {Az_konc - -"-}

3  Przeciecie 2 prostych   {w=3 - przeciecia}

116                {nr1}

114                {nr2}

115                {nr3}

117                {nr4}

200                {nr pktu przec}

0                  {koniec przeciec - zero}

1                  {w=1 => Ciag dwustronny}

4                  {nr ciagu}

7                  {n}

117                {nry}

5

113

6

110

1

111

2

115                {-"-}

203 36 11  200 0 0  296 99 06  200 0 0  300 44 56  200 0 0  200 19 98 {katy}

2.814  2.988  4.282  5.378  2.993  2.816  {boki}

-1  {Azp}

-1  {Azk}

3    Przeciecia  {w=3}

113         {nr1}

111         {nr2}

110         {nr3}

115         {nr4}

200A        {nr pktu przec}

0           {koniec przec}

0           {w=0 - Ciag wiszacy-wskaznik}

6 - ciag w-cy  {nr ciagu}

2

1110         {n}

2

14

13

358 31 56  264 45 47

135.591  4.544

152 56 11

1             {w=1}

7             {nr ciagu}

4

14

13

11

12

13

14

105 41 62  366 51 30  377 45 50  150 60 56

7.415  16.489  10.740

-1

-1

0        {w=0}

14 c.w

3

13

11

22

42

43

366 51 56  100 0 0  300 0 0

10.559  0.183  0.066

-1

0    {w=0}

15 c.w

2

11

22

40

41

100 0 0  300 0 0

0.578  0.071

-1

0  {w=0}

18 - ciag w-cy

4

115

200

201

202

203

204

100 0 0  300 0 0  200 0 0  300 0 0

1.90  0.203  0.395  3.800

-2 {azp=2 - liczony ze wspolrz}

0   {w=0}

19 c.wisz

3

13

11

23

49

48

366 51 56  300 0 0  200 0 0

14.198  0.224  0.392

-1

0  {w=0}

20 c.wisz

2

11

23

50

51

100 0 0  200 0 0 

0.172  0.394

-1

4  sredn  {w=4 - srednie}

2   {ns=2 - ilosc pktow do usredn}

51  {nr1}

40  {nr2}

60  {nrs=60 - nr pktu sredn}

2   {ns=2}

50  {nr1}

42  {nr2}

61   {nrs}

2    {ns}

60   {nr1}

61   {nr2}

70   {nr3}

0    {ns=0 - koniec usredniania}

2    {w=2 - azymuty}

13    {nr1}

11    {nr2}

7     {nr1}

4     {nr2}

51    {nr1}

40    {nr2}

50    {nr1}

42    {nr2}

115   {nr1}

200   {nr2}

200   {nr1}

115   {nr2}

0     {nr1=0 => koniec obl. azymutow}

99    {w=99 => koniec obliczen}

 

 

Przykład wyników

          

       OBLICZENIE WSPOLRZEDNYCH PUNKTOW

 

                         Program KPLS - wersja szkolna

 

 

 Zamawiajacy : ZSB DG                             Umowa : 11/2011.09

 Obiekt      : TG                                 Data pomiaru :18.07.1992

             : Sztygarka                          Data obliczen :2011.8.30

 

                  Uklad wspolrzednych Lokalny

 

 

        Obliczenie ciagu poligonowego wiszacego nr 1

 

   Nr pkt    Kat        Azymut     Dlugosc        X            Y       Nr pkt

            g  c  cc    g  c  cc  

 

    1111a                                                               1111a

                        152 56 11

    2222b   358 39 58                            1000.00     10000.00    2222b

                        310 95 69    136.10

        7   322 23 35                            1023.31      9865.91        7

                         33 19  4     12.80

        4                                        1034.41      9872.29        4

 

                 Suma dlugosci =     148.90

 

 

       Obliczenie ciagu poligonowego dwustronnego nr 2 - ciag 2

 

 Fk =     0 g  0 c  0 cc     Fx=   0.00    Fy=  -0.00   Fl=   0.00

 Fkmax=   0 g  1 c 96 cc                               Flmax= 0.01

 

 

   Nr pkt    Kat        Azymut     Dlugosc        X            Y       Nr pkt

            g  c  cc    g  c  cc  

 

        7                                                                    7

                         33 19  4

        4    92 46 13                            1034.41      9872.29        4

                        325 65 17      4.76

      116   200  0  0                            1036.28      9867.91      116

                        325 65 17      5.62

        3   122 15 86                            1038.48      9862.74        3

                        247 81  3      2.37

      115   200  0  0                            1036.75      9861.13      115

                        247 81  3      2.80

        2    99 45  3                            1034.70      9859.22        2

                        147 26  6      5.32

      112   200  0  0                            1031.10      9863.14      112

                        147 26  6      0.02

      114   200  0  0                            1031.09      9863.15      114

                        147 26  6      4.55

        5    99 55 26                            1028.01      9866.50        5

                         46 81 32      2.81

      117   200  0  0                            1030.10      9868.39      117

                         46 81 32      5.81

        4   386 37 72                            1034.41      9872.29        4

                        233 19  4      0.00

        7                                                                    7

 

                 Suma dlugosci =      34.06

 

 

 Odchylki dopuszczalne obliczono wg wzorow:

 Fkmax=62.0*sqrt(10)=196.1cc

 Flmax=[d]/M=   34.06/ 4000=  0.01

 

 

 

         OBLICZENIE WSPOLRZEDNYCH PRZECIECIA 2 PROSTYCH

 

                                               Punkt przeciecia

    Nr_p         X             Y         Nr          Xp         Yp 

 

      116       1036.28      9867.91

      114       1031.09      9863.15

                                        200      1033.16      9865.05

      115       1036.75      9861.13

      117       1030.10      9868.39

 

 

       Obliczenie ciagu poligonowego dwustronnego nr 4 - ciag 2

 

 Fk =     0 g  0 c  0 cc     Fx=   0.00    Fy=  -0.00   Fl=   0.00

 Fkmax=   0 g  1 c 64 cc                               Flmax= 0.01

 

 

   Nr pkt    Kat        Azymut     Dlugosc        X            Y       Nr pkt

            g  c  cc    g  c  cc  

 

      117                                                                  117

                        246 81 32

        5   203 36 11                            1028.01      9866.50        5

                        250 17 43      2.81

      113   200  0  0                            1026.03      9864.51      113

                        250 17 43      2.99

        6   296 99  6                            1023.92      9862.39        6

                        347 16 49      4.28

      110   200  0  0                            1026.81      9859.23      110

                        347 16 49      5.38

        1   300 44 56                            1030.44      9855.26        1

                         47 61  5      2.99

      111   200  0  0                            1032.64      9857.30      111

                         47 61  5      2.82

        2   200 19 98                            1034.70      9859.22        2

                         47 81  3      0.00

      115                                                                  115

 

                 Suma dlugosci =      21.27

 

 

 Odchylki dopuszczalne obliczono wg wzorow:

 Fkmax=62.0*sqrt(7)=164.0cc

 Flmax=[d]/M=   21.27/ 4000=  0.01

 

 

 

         OBLICZENIE WSPOLRZEDNYCH PRZECIECIA 2 PROSTYCH

 

                                               Punkt przeciecia

    Nr_p         X             Y         Nr          Xp         Yp 

 

      113       1026.03      9864.51

      111       1032.64      9857.30

                                       200A      1030.26      9859.89

      110       1026.81      9859.23

      115       1036.75      9861.13

 

 

        Obliczenie ciagu poligonowego wiszacego nr 6 - ciag w

 

   Nr pkt    Kat        Azymut     Dlugosc        X            Y       Nr pkt

            g  c  cc    g  c  cc  

 

     1110                                                                1110

                        152 56 11

        2   358 31 56                            1034.70      9859.22        2

                        310 87 67    135.59

       14   264 45 47                            1057.75      9725.60       14

                        375 33 14      4.54

       13                                        1061.96      9723.88       13

 

                 Suma dlugosci =     140.14

 

 

       Obliczenie ciagu poligonowego dwustronnego nr 7-ciag 2-n

 

 Fk =     0 g  1 c  2 cc     Fx=   0.00    Fy=   0.00   Fl=   0.00

 Fkmax=   0 g  1 c 24 cc                               Flmax= 0.01

 

 

   Nr pkt    Kat        Azymut     Dlugosc        X            Y       Nr pkt

            g  c  cc    g  c  cc  

 

       14                                                                   14

                        375 33 14

       13   105 41 62                            1061.96      9723.88       13

                        280 75  1      7.42

       11   366 51 30                            1059.75      9716.80       11

                         47 26 57     16.49

       12   377 45 50                            1071.90      9727.95       12

                        224 72 32     10.74

       13   150 60 56                            1061.96      9723.88       13

                        175 33 14      0.00

       14                                                                   14

 

                 Suma dlugosci =      34.64

 

 

 Odchylki dopuszczalne obliczono wg wzorow:

 Fkmax=62.0*sqrt(4)=124.0cc

 Flmax=[d]/M=   34.64/ 4000=  0.01

 

 

        Obliczenie ciagu poligonowego wiszacego nr 14

 

   Nr pkt    Kat        Azymut     Dlugosc        X            Y       Nr pkt

            g  c  cc    g  c  cc  

 

       13                                                                  13

                        280 75  1

       11   366 51 56                            1059.75      9716.80       11

                         47 26 57     10.56

       22   100  0  0                            1067.53      9723.94       22

                        347 26 57      0.18

       42   300  0  0                            1067.66      9723.81       42

                         47 26 57      0.07

       43                                        1067.71      9723.85       43

 

                 Suma dlugosci =      10.81

 

 

        Obliczenie ciagu poligonowego wiszacego nr 15

 

   Nr pkt    Kat        Azymut     Dlugosc        X            Y       Nr pkt

            g  c  cc    g  c  cc  

 

       11                                                                  11

                         47 26 57

       22   100  0  0                            1067.53      9723.94       22

                        347 26 57      0.58

       40   300  0  0                            1067.92      9723.52       40

                         47 26 57      0.07

       41                                        1067.98      9723.56       41

 

                 Suma dlugosci =       0.65

 

 

        Obliczenie ciagu poligonowego wiszacego nr 18 - ciag

 

   Nr pkt    Kat        Azymut     Dlugosc        X            Y       Nr pkt

            g  c  cc    g  c  cc  

 

      115                                                                 115

                        147 19 52

      200   100  0  0                            1033.16      9865.05      200

                         47 19 52      1.90

      201   300  0  0                            1034.56      9866.33      201

                        147 19 52      0.20

      202   200  0  0                            1034.42      9866.48      202

                        147 19 52      0.39

      203   300  0  0                            1034.16      9866.77      203

                        247 19 52      3.80

      204                                        1031.35      9864.21      204

 

                 Suma dlugosci =       6.30

 

 

        Obliczenie ciagu poligonowego wiszacego nr 19

 

   Nr pkt    Kat        Azymut     Dlugosc        X            Y       Nr pkt

            g  c  cc    g  c  cc  

 

       13                                                                  13

                        280 75  1

       11   366 51 56                            1059.75      9716.80       11

                         47 26 57     14.20

       23   300  0  0                            1070.21      9726.40       23

                        147 26 57      0.22

       49   200  0  0                            1070.06      9726.57       49

                        147 26 57      0.39

       48                                        1069.80      9726.86       48

 

                 Suma dlugosci =      14.81

 

 

        Obliczenie ciagu poligonowego wiszacego nr 20

 

   Nr pkt    Kat        Azymut     Dlugosc        X            Y       Nr pkt

            g  c  cc    g  c  cc  

 

       11                                                                  11

                         47 26 57

       23   100  0  0                            1070.21      9726.40       23

                        347 26 57      0.17

       50   200  0  0                            1070.33      9726.27       50

                        347 26 57      0.39

       51                                        1070.60      9725.98       51

 

                 Suma dlugosci =       0.57

 

 

 

         OBLICZENIE SREDNICH WSPOLRZEDNYCH

 

       Nr_p         X             Y         Nr_p     

 

        Punkty usredniane

        51        1070.60        9725.98          51

        40        1067.92        9723.52          40

 

        Wspolrzedne srednie:

        60        1069.26        9724.75        60 Pkt usredniony

 

 

        Punkty usredniane

        50        1070.33        9726.27          50

        42        1067.66        9723.81          42

 

        Wspolrzedne srednie:

        61        1068.99        9725.04        61 Pkt usredniony

 

 

        Punkty usredniane

        60        1069.26        9724.75          60

        61        1068.99        9725.04          61

 

        Wspolrzedne srednie:

        70        1069.13        9724.90        70 Pkt usredniony

 

 

                 OBLICZENIE AZYMUTOW I DLUGOSCI

 

     Nr_P       Nr_K         Azymut          Azymut       Dlugosc

                            g  c  cc        ř  '  "             

 

       13       11        280 74 98        252 40 29        7.42

 

        7        4         33 19  4         29 52 17       12.80

 

       51       40        247 47 57        222 43 41        3.64

 

       50       42        247 45 82        222 42 45        3.64

 

      115      200        147 19 52        132 28 32        5.32

 

      200      115        347 19 52        312 28 32        5.32

 

 

 

 

 Dane wprowadzil : Kowalski Jozef                 Podpis ..........

 Sprawdzil  : Iksinski Jan                                      Podpis ..........

Wyprowadzone współrzędne

     2222b        1000.00      10000.00

         7        1023.31       9865.91

         4        1034.41       9872.29

       116        1036.28       9867.91

         3        1038.48       9862.74

       115        1036.75       9861.13

         2        1034.70       9859.22

       112        1031.10       9863.14

       114        1031.09       9863.15

         5        1028.01       9866.50

       117        1030.10       9868.39

       200        1033.16       9865.05

       113        1026.03       9864.51

         6        1023.92       9862.39

       110        1026.81       9859.23

         1        1030.44       9855.26

       111        1032.64       9857.30

      200A        1030.26       9859.89

        14        1057.75       9725.60

        13        1061.96       9723.88

        11        1059.75       9716.80

        12        1071.90       9727.95

        22        1067.53       9723.94

        42        1067.66       9723.81

        43        1067.71       9723.85

        40        1067.92       9723.52

        41        1067.98       9723.56

       201        1034.56       9866.33

       202        1034.42       9866.48

       203        1034.16       9866.77

       204        1031.35       9864.21

        23        1070.21       9726.40

        49        1070.06       9726.57

        48        1069.80       9726.86

        50        1070.33       9726.27

        51        1070.60       9725.98

        60        1069.26       9724.75

        61        1068.99       9725.04

        70        1069.13       9724.90

 

Wyprowadzone azymuty

     2222b              7       310 95 69

         7              4        33 19  4

         4            116       325 65 17

       116              3       325 65 17

         3            115       247 81  3

       115              2       247 81  3

         2            112       147 26  6

       112            114       147 26  6

       114              5       147 26  6

         5            117        46 81 32

       117              4        46 81 32

         4              7       233 19  4

         5            113       250 17 43

       113              6       250 17 43

         6            110       347 16 49

       110              1       347 16 49

         1            111        47 61  5

       111              2        47 61  5

         2            115        47 81  3

         2             14       310 87 67

        14             13       375 33 14

        13             11       280 75  1

        11             12        47 26 57

        12             13       224 72 32

        13             14       175 33 14

        11             22        47 26 57

        22             42       347 26 57

        42             43        47 26 57

        22             40       347 26 57

        40             41        47 26 57

       200            201        47 19 52

       201            202       147 19 52

       202            203       147 19 52

       203            204       247 19 52

        11             23        47 26 57

        23             49       147 26 57

        49             48       147 26 57

        23             50       347 26 57

        50             51       347 26 57