Microsoft Word 2002

Program MS Word oferuje nowe interesujące możliwości doskonalenia formatowania w dokumentach.

W okienku zadań Style i formatowanie można tworzyć, wyświetlać, zaznaczać i stosować formatowanie do tekstu, a nawet usuwać formatowanie tekstu. Aby wyświetlić atrybuty formatowania tekstu, można również otworzyć okienko zadań Wyświetlanie formatowania.

Można również sprawdzać spójność formatowania podczas pisania.
Niespójności formatowania w dokumencie programu Word są podkreślane niebieskimi liniami falistymi.

Ponadto można sterować automatycznym wprowadzaniem poprawek i wklejaniem bez konieczności klikania przycisku paska narzędzi lub otwierania okna dialogowego. Przyciski Opcje Autokorekty  i Opcje wklejania pojawiają się bezpośrednio w dokumencie, co ułatwia optymalizację wykonywania tych zadań.

 

Tworzenie dokumentu

Poniższa procedura umożliwia utworzenie nowego, pustego dokumentu.

Aby korzystać z szablonów, kreatorów i istniejących dokumentów jako z materiału wyjściowego, należy wykonać jedną z następujących czynności:

Przy użyciu szablonu lub kreatora

 1. W menu Plik kliknij polecenie Nowy.
 2. W okienku zadań Nowy dokument, w obszarze Nowy z szablonu, kliknij polecenie Szablony ogólne.
 3. Kliknij kartę odpowiadającą typowi dokumentu, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę wybranego szablonu lub kreatora.

Porady

·         Jeśli ostatnio był używany szablon lub kreator, zostanie on wyświetlony w obszarze Nowy z szablonu i można go otworzyć kliknięciem.

·         Można również utworzyć własne szablony umożliwiające przechowywanie stylów, pozycji Autotekstu, makr i tekstu, który będzie często używany.

Przy użyciu kopii istniejącego dokumentu

1.       W menu Plik kliknij polecenie Nowy.

2.       W okienku zadań Nowy dokument, w obszarze Nowy z istniejącego dokumentu kliknij polecenie Wybierz dokument.

 1. Kliknij dokument, na podstawie którego chcesz utworzyć nowy dokument.

Jeśli chcesz otworzyć dokument, który był zapisany w innym folderze, zlokalizuj i otwórz ten folder.

 1. Kliknij przycisk Utwórz nowy.

Dokument zostaje utworzony w folderze zawierającym dokument oryginalny.

Uwaga   Hiperłącze w tej sekcji prowadzi do sieci Web. Z sieci Web możesz w każdej chwili wrócić do tematów Pomocy. Więcej szablonów i kreatorów można znaleźć w galerii Microsoft Office Template Gallery.

Tworzenie listu

Niektóre fragmenty sekcji mogą nie mieć zastosowania w przypadku pewnych języków.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Nowy.
 2. W okienku zadań Nowy dokument, w obszarze Nowy z szablonu, kliknij polecenie Szablony ogólne.

3.       Kliknij kartę Listy i faksy.

4.       Kliknij dwukrotnie ikonę Kreator listów.

Jeśli w oknie dialogowym Szablony nie ma tego kreatora, może zaistnieć konieczność zainstalowania go.

 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora listów.

Jeśli chcesz ominąć jeden z kroków lub przejść do wybranego panelu, kliknij odpowiednią kartę.

 

Tworzenie życiorysu

 1. W menu Plik kliknij polecenie Nowy.
 2. W okienku zadań Nowy dokument, w obszarze Nowy z szablonu, kliknij polecenie Szablony ogólne.
 3. Kliknij kartę Inne dokumenty.
 4. Dwukrotnie kliknij ikonę Kreator życiorysów.

Jeśli w oknie dialogowym Szablony nie ma tego kreatora, może zaistnieć konieczność zainstalowania go.

 1. Postępuj zgodnie z poleceniami kreatora.

Uwaga   Hiperłącze w tej sekcji prowadzi do sieci Web. Z sieci Web możesz w każdej chwili wrócić do tematów Pomocy. Więcej szablonów i kreatorów można znaleźć w galerii Microsoft Office Template Gallery.

Tworzenie nowej wiadomości e-mail

 1. W menu Plik kliknij polecenie Nowy.
 2. W okienku zadań Nowy dokument, w obszarze Nowy kliknij polecenie Pusta wiadomość e-mail.
 3. Podaj nazwy adresatów w polach Do i DW.
 4. W polu Temat wpisz temat wiadomości.
 5. W dokumencie wpisz treść wiadomości.

 

Tworzenie szablonu dokumentu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Aby utworzyć szablon na podstawie istniejącego dokumentu

1.      W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.

2.      Otwórz wymagany dokument.

Aby utworzyć nowy szablon na podstawie istniejącego szablonu

3.      W menu Plik kliknij polecenie Nowy.

4.      W okienku zadań Nowy dokument, w obszarze Nowy z szablonu, kliknij polecenie Szablony ogólne.

5.      Kliknij szablon podobny do tego, który chcesz utworzyć, w polu Utwórz nowy kliknij opcję Szablon, a następnie kliknij przycisk OK.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Zachowaj jako.
 2. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Word - szablon dokumentu. Ten typ pliku będzie już zaznaczony, jeśli zapisywany plik był utworzony jako szablon.
 3. Domyślnym folderem w polu Zapisz w jest folder Szablony. W celu zapisania szablonu, tak aby pojawiał się na karcie innej niż Ogólne, wstaw odpowiedni podfolder folderu Szablony, a następnie przełącz się na odpowiedni podfolder.
 4. W pole Nazwa pliku wpisz nazwę nowego szablonu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 5. W nowym szablonie umieść tekst i rysunki, które mają występować we wszystkich dokumentach tworzonych w oparciu o ten szablon oraz usuń elementy, których nie chcesz umieszczać w dokumentach.
 6. Wprowadź odpowiednie zmiany do ustawień marginesów, rozmiaru i orientacji strony, stylów i innych elementów formatu.
 7. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij polecenie Zapisz , a następnie kliknij polecenie Zamknij w menu Plik.

Tworzenie kalendarza

 1. W menu Plik kliknij polecenie Nowy.
 2. W okienku zadań Nowy dokument, w obszarze Nowy z szablonu, kliknij polecenie Szablony ogólne.
 3. Kliknij kartę Inne dokumenty.
 4. Dwukrotnie kliknij ikonę Kreator kalendarzy.
 5. Postępuj zgodnie z poleceniami kreatora.

 

Tabele — informacje

Tabela składa się z ułożonych w wiersze i kolumny komórek, które można wypełniać, wstawiając w nie tekst i elementy graficzne. Tabele są często używane w celu organizowania i prezentowania informacji.

Z tabel można również korzystać w celu tworzenia ciekawych układów strony lub tworzenia tekstu, grafiki i zagnieżdżonych tabel na stronie sieci Web.

Różne sposoby pracy z tabelami

Automatyczne formatowanie tabeli

Tabeli można szybko nadać profesjonalny wygląd za pomocą jednego z wbudowanych formatów tabeli.

 1. Kliknij tabelę.
 2. W menu Tabela kliknij polecenie Autoformatowanie tabeli.
 3. W polu Style tabeli kliknij odpowiedni format.
 4. Zaznacz wymagane opcje.

5.       Kliknij przycisk Zastosuj.

Uwaga   Można też utworzyć własny styl tabeli. W tym celu w oknie dialogowym Autoformatowanie tabeli należy kliknąć przycisk Nowy.

 

Zmienianie marginesów komórek w tabeli

Możliwe jest wprowadzenie dodatkowego odstępu między krawędzią komórki a tekstem wewnątrz komórki przez zmianę marginesów komórki.

 1. Kliknij tabelę.
 2. W menu Tabela kliknij polecenie Właściwości tabeli, a następnie kliknij kartę Tabela.
 3. Kliknij przycisk Opcje.
 4. W obszarze Domyślne marginesy komórek podaj nowe wartości.

Uwaga   Można także zmieniać marginesy pojedynczych komórek. Kliknij komórkę. W oknie dialogowym Właściwości tabeli (menu Tabela, polecenie Właściwości tabeli) kliknij kartę Komórka a następnie kliknij przycisk Opcje. Usuń zaznaczenie pola wyboru Takie same jak całej tabeli i wprowadź nowe parametry marginesów.

 

Zmienianie położenia tekstu w tabeli

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Zmienianie orientacji tekstu

Orientację tekstu znajdującego się w komórkach tabeli można zmienić, tak aby tekst był wyświetlany pionowo lub poziomo.

 

Numerowanie komórek w tabeli

 1. Zaznacz komórki, które chcesz ponumerować.

Aby ponumerować początek każdego wiersza, zaznacz tylko pierwszą kolumnę w tabeli, klikając górną linię siatki kolumny lub obramowanie kolumny.

 1. Na pasku narzędzi Formatowanie kliknij przycisk Numerowanie .

 

Orientacja tekstu: pozioma, pionowa od góry do dołu i pionowa od dołu do góryWykonywanie obliczeń w tabeli

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Obliczanie sumy liczb w wierszu lub kolumnie

 1. Kliknij komórkę, w której ma zostać wyświetlona suma.
 2. W menu Tabela kliknij polecenie Formuła.
 3. Jeśli zaznaczona jest komórka znajdująca się u dołu kolumny, Microsoft Word proponuje formułę =SUM (ABOVE). Kliknij przycisk OK, jeśli ta formuła jest właściwa.

Jeśli wybrana komórka znajduje się na prawym końcu wiersza liczb, proponowana jest formuła = SUM (LEFT). Kliknij przycisk OK, jeśli ta formuła jest właściwa.

Uwagi

Wykonywanie innych obliczeń w tabeli

 1. Kliknij komórkę, w której ma zostać wyświetlony wynik.
 2. W menu Tabela kliknij polecenie Formuła.
 3. Jeśli nie chcesz użyć proponowanej formuły, usuń ją z pola Formuła.

Nie usuwaj znaku równości. Jeśli znak równości został usunięty, wstaw go ponownie.

 1. W polu Wklej funkcję kliknij odpowiednią funkcję. Na przykład, aby obliczać sumę liczb, kliknij pozycję SUM.

Aby określić, które komórki ma obejmować działanie, zapisz ich adresy w nawiasach formuły. Na przykład, aby dodać liczby w komórkach A1 i B4, formuła powinna wyglądać tak =SUM(a1,b4).

 1. W polu Format liczb wstaw format liczb. Na przykład, aby wyświetlić liczby jako procent dziesiętny, kliknij 0,00%.

Uwaga   Wynik działania jest wstawiany jako pole w wybranej komórce. Jeśli zmienisz zawartość komórek, które obejmuje działanie, możesz uaktualnić wyniki obliczenia, zaznaczając odpowiadające mu pole, a następnie naciskając klawisz F9.

Uwaga   Ponowne obliczenia w tabeli programu Microsoft Word należy wykonywać ręcznie. Skomplikowane obliczenia najlepiej wykonywać w programie Microsoft Excel.

 

Określanie adresów komórek w tabeli

Wykonując obliczenia tabeli użytkownik nadaje jej komórkom adresy A1, A2, B1, B2 itd., gdzie litera oznacza kolumnę, a liczba — wiersz tabeli. Adresy komórek w programie Microsoft Word, inaczej niż w programie Microsoft Excel, są zawsze adresami bezwzględnymi i nie są pokazywane ze znakiem dolara. Na przykład adres A1 w programie Word oznacza to samo, co adres $A$1 w programie Excel.

Określanie adresów pojedynczych komórek

Przy zapisywaniu adresów komórek w formułach, użyj przecinka do rozdzielania adresów pojedynczych komórek, a dwukropka do oddzielenia pierwszej i ostatniej komórki w oznaczonym zakresie (jak pokazano w poniższych przykładach).

Aby obliczyć średnią wartość tych komórek:

 

=average(b:b) lub =average(b1:b3)

 

=average(a1:b2)

 

=average(a1:c2) lub =average(1:1,2:2)

 

=average(a1,a3,c2)

 

Sortowanie — informacje

Tekst, liczby lub dane w listach lub tabelach można sortować w porządku rosnącym (od A do Z, od zera do 9 lub od daty najwcześniejszej do najpóźniejszej). Można je również sortować w porządku malejącym (od Z do A, od 9 do zera lub od daty najpóźniejszej do najwcześniejszej).

Sortowanie w tabelach

W przypadku sortowania tekstu w tabelach można wykonać sortowanie w jednej kolumnie w tabeli lub w całej tabeli.

Można też sortować według kilku wyrazów lub pól w jednej kolumnie tabeli. Na przykład, jeśli kolumna zawiera imiona i nazwiska, można sortować według imienia lub nazwiska, dokładnie tak, jakby imiona i nazwiska przedstawione były w formie listy, a nie tabeli.

Nazwisko

Imię

Adres

As

Adam

Gdynia

Buski

Jan

Konin

Nowak

Ewa

Kraków

Sortowanie

 1. Zaznacz listę lub tabelę, którą chcesz posortować.
 2. W menu Tabela kliknij polecenie Sortuj.
 3. Zaznacz odpowiednie opcje sortowania.

 

Statystyka wyrazów — informacje

Jeśli użytkownik chce wiedzieć, ile wyrazów jest w dokumencie, program Microsoft Word może je policzyć. Program Word może także określić liczbę stron, akapitów i wierszy w dokumencie, a także liczbę znaków ze spacjami lub bez.

Korzystanie z paska narzędzi Statystyka wyrazów

W przypadku dodawania lub usuwania zawartości nie trzeba klikać polecenia Statystyka wyrazów w menu Narzędzia za każdym razem, kiedy wyrazy mają być policzone ponownie. Wystarczy wyświetlić pasek narzędzi Statystyka wyrazów, a następnie kliknąć przycisk Przelicz ponownie, aby w dowolnym momencie uaktualnić statystykę.

 

Rysowanie schematu blokowego

 1. Na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami, których można używać do wykonywania poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, użyj okna dialogowego Dostosowywanie (wskaż polecenie Paski narzędzi w menu Widok, a następnie kliknij polecenie Dostosuj). Aby wyświetlić więcej przycisków, kliknij przycisk Opcje paska narzędzi na końcu paska narzędzi.) Rysowanie kliknij przycisk Autokształty, wskaż kategorię Schemat blokowy, a następnie kliknij żądany kształt.

2.       Kliknij w miejscu, w którym chcesz rysować kształt schematu blokowego.

3.       Jeśli chcesz dodać do schematu blokowego dodatkowe kształty, powtórz kroki 1 i 2, a następnie rozmieść kształty w żądany sposób.

4.       Dodaj łączniki między wszystkimi kształtami.

Jak? 

  1. Na pasku narzędzi Rysowanie kliknij przycisk Autokształty, wskaż polecenie Łączniki, a następnie kliknij żądaną linię łącznika.
  2. Wskaż miejsce, w którym chcesz zablokować łącznik.

Miejsca połączeń pojawiają się jako niebieskie kółka podczas przesuwania wskaźnika myszy po kształcie.

  1. Kliknij pierwsze miejsce połączenia, wskaż inny kształt, a następnie kliknij drugie miejsce połączenia.

Łączniki zablokowane łączą kształty nawet po ich przesunięciu.

  Łącznik zablokowany

  Łącznik odblokowany

5.       Dodaj tekst do kształtów.

Jak? 

Uwaga   Nie można dodać tekstu do linii lub łącznika; należy użyć pola tekstowego, aby umieścić tekst obok tych obiektów rysunkowych lub na nich.

6.       Zmień styl linii lub dodaj kolor do łączników.

Jak?

  1. Zaznacz linię lub łącznik, który chcesz zmienić.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

Zmienianie koloru linii lub łącznika

   1. Na pasku narzędzi Rysowanie kliknij strzałkę obok przycisku Kolor linii
   2. Wykonaj jedną z następujących czynności: 
    • Aby zmienić kolor na domyślny, kliknij przycisk Automatyczny.

§         Aby zmienić kolor na inny, kliknij jeden z kolorów poniżej przycisku Automatyczny.

§         Aby zmienić kolor na taki, który nie jest wyświetlany, kliknij przycisk Więcej kolorów linii. Kliknij żądany kolor na karcie Standardowy lub kliknij kartę Niestandardowy, aby określić własny kolor, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmienianie stylu linii lub łącznika

   1. Na pasku narzędzi Rysowanie kliknij przycisk Styl linii .
   2. Kliknij żądany styl lub kliknij przycisk Więcej linii, a następnie kliknij styl.

7.       Dodaj kolor lub wypełnienia do kształtów.

Jak? 

0.       Zaznacz kształt, który chcesz zmienić.

1.       Na pasku narzędzi Rysowanie kliknij strzałkę obok przycisku Kolor wypełnienia

2.       Wykonaj jedną z następujących czynności: 

§         Jeśli chcesz zmienić kolory, kliknij jeden z kolorów poniżej przycisku Automatyczny.

§         Jeśli chcesz dodać wypełnienie zawierające gradient, deseń, teksturę lub obraz, kliknij przycisk Efekty wypełnienia, a następnie kliknij żądaną kartę i wybierz odpowiednie opcje

Tworzenie wykresu

Niektóre fragmenty sekcji mogą nie mieć zastosowania w przypadku pewnych języków.

 1. W menu Wstaw kliknij polecenie Obiekt, a następnie kliknij kartę Utwórz nowy.
 2. Na liście Typ obiektu kliknij pozycję Wykres programu Microsoft Graph, a następnie kliknij przycisk OK.

Program Graph wyświetli wykres ze skojarzonymi danymi przykładowymi w tabeli zwanej arkuszem danych.

 1. Aby zastąpić przykładowe dane, kliknij komórkę w arkuszu danych, a następnie wpisz wymagany tekst lub liczby, zaimportuj dane z pliku tekstowego lub z pliku programu Lotus 1-2-3, zaimportuj arkusz programu Microsoft Excel lub skopiuj dane z innego programu.
 2. Aby powrócić do programu Microsoft Word, kliknij dokument tego programu.

Uwaga   Po zamknięciu arkusza danych można go otworzyć ponownie, dwukrotnie klikając wykres, a następnie klikając polecenie Arkusz danych w menu Widok.

Tworzenie wykresu z tabeli programu Word

 1. Utwórz tabelę w programie Word z etykietami tekstowymi w górnym wierszu i lewej kolumnie oraz liczbami w pozostałych komórkach.

Jak?

W programie Microsoft Word dostępnych jest wiele sposobów tworzenia tabel. Wybór optymalnego sposobu zależy od upodobań użytkownika oraz od stopnia złożoności tabeli.

  1. Kliknij miejsce, w którym chcesz utworzyć tabelę.
  2. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Wstaw tabelę .
  3. Przeciągnij myszą, aby ustawić odpowiednią liczbę wierszy i kolumn.

Można również wykonać dowolną z następujących czynności:

Korzystanie z polecenia Wstaw tabelę

Poniższa procedura ułatwia ustalenie wymiarów tabeli i jej formatowania zanim tabela zostanie wstawiona do dokumentu.

4.      Kliknij w miejscu, w którym chcesz utworzyć tabelę.

5.      W menu Tabela wskaż polecenie Wstaw i kliknij polecenie Tabela.

6.      W obszarze Rozmiar tabeli wybierz liczbę kolumn i wierszy.

7.      W obszarze Zachowanie autodopasowania zaznacz odpowiednie opcje, aby dopasować rozmiar tabeli.

8.      Aby zastosować wbudowany format tabeli, kliknij przycisk Autoformatowanie.

Zaznacz odpowiednie opcje.

Rysowanie złożonych tabel

Istnieje możliwość tworzenia złożonych tabel, na przykład zawierających komórki o różnych wysokościach lub różną liczbę kolumn w wierszach.

  1. Kliknij miejsce, w którym chcesz utworzyć tabelę.
  2. W menu Tabela, kliknij polecenie Rysuj tabelę.

Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Tabele i krawędzie, a wskaźnik zamieni się w ołówek.

  1. Aby określić zewnętrzne krawędzie tabeli, narysuj prostokąt. Następnie w jego wnętrzu narysuj linie dzielące wiersze i kolumny.
  2. Aby wymazać linię lub grupę linii, kliknij przycisk Gumka na pasku narzędzi Tabele i krawędzie, a następnie kliknij linię, którą chcesz wymazać.
  3. Gdy skończysz rysowanie tabeli, kliknij jedną z jej komórek i wpisz tekst albo wstaw grafikę.

Uwaga   Aby zastosować funkcję zawijania tekstu, należy przytrzymać klawisz CTRL w trakcie rysowania tabeli.

Tworzenie tabeli wewnątrz innej tabeli

W celu zaprojektowania strony sieci Web można tworzyć tabele zagnieżdżone. Stronę sieci Web można traktować jak jedną wielką tabelę zawierającą inne tabele. Umieszczenie tekstu i grafiki w oddzielnych komórkach tabeli pozwala użytkownikowi zaprojektować układ strony.

  1. W menu Tabela kliknij polecenie Rysuj Tabelę.

Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Tabele i krawędzie, a wskaźnik zamieni się w ołówek.

  1. Umieść ołówek w komórce, w której chcesz zagnieździć tabelę (czyli wstawić tabelę do innej tabeli).
  2. Narysuj nową tabelę. Aby określić granice tabeli, narysuj prostokąt. Następnie w jego wnętrzu narysuj linie dzielące wiersze i kolumny.
  3. Gdy skończysz rysowanie zagnieżdżonej tabeli, kliknij jedną z jej komórek i zacznij pisać w niej tekst albo wstaw grafikę.

Uwaga   Istniejącą tabelę można skopiować i wkleić do innej tabeli.

 1. Kliknij dowolne miejsce w tabeli.
 2. W menu Tabela wskaż polecenie Wybierz, a następnie kliknij polecenie Tabela.
 3. W menu Wstaw kliknij polecenie Obiekt, a następnie kliknij kartę Utwórz nowy.
 4. Na liście Typ obiektu kliknij pozycję Wykres programu Microsoft Graph.

Program Graph wyświetli wykres z informacjami pochodzącymi z utworzonej tabeli. Dane skojarzone z wykresem znajdują się w tabeli zwanej arkuszem danych.

Dane przedstawione na wykresie można edytować, klikając komórkę w arkuszu danych i modyfikując wpis.

 1. Aby powrócić do programu Word, kliknij dokument programu Word.

Łączenie lub osadzanie wykresu

Obiekt połączony lub obiekt osadzony można utworzyć w dowolnym programie, który obsługuje obiekty połączone i osadzone.

 

Wstawianie równania

Niektóre fragmenty sekcji mogą nie mieć zastosowania w przypadku pewnych języków.

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić równanie.
 2. W menu Wstaw kliknij polecenie Obiekt, a następnie kliknij kartę Utwórz nowy.
 3. Na liście Typ obiektu kliknij pozycję Microsoft Equation 3.0.

Jeśli Edytor równań Microsoft jest niedostępny, prawdopodobnie trzeba go zainstalować.

 1. Kliknij przycisk OK.
 2. Utwórz równanie, wybierając odpowiednie symbole z paska narzędzi Równanie i wpisując zmienne i liczby. Za pomocą górnych przycisków na pasku narzędzi Równanie można uzyskać dostęp do ponad 150 symboli matematycznych. Dolny rząd udostępnia wiele szablonów i formatów struktur zawierających symbole, takie jak ułamki, całki oraz sumy.

Jeśli potrzebujesz pomocy, w menu Pomoc kliknij polecenie Edytor równań - tematy Pomocy.

 1. Aby powrócić do programu Microsoft Word, kliknij dokument tego programu.