Wykorzystanie oprogramowania graficznego do tworzenia dokumentacji geodezyjnej.


Temat lekcji:

Wykorzystanie oprogramowania graficznego do tworzenia dokumantacji geodezyjnej (Corell Draw, AutoCAD, inne). Wykorzystanie istniejącego oprogramowania geodezyjnego w nauczaniu przedmiotów zawodowych.


Literatura:

Magazyn 3D Projektowanie CAD Grafika Komputerowa
Profesjonalne czasopismo poświecone projektowaniu CAD i grafice komputerowej.
ZOOM Czasopismo Użytkowników Programów Firmy AUTODESK
AutoCAD 14 PL - Andrzej Pikoń (1176 stron, zawiera CD). Helion.
AutoCAD 14 dla Windows - Andrzej Pikoń. Helion (CD).
Komendy zgrupowane tematycznie. Na płytce CD rysunki z przykładów, programy shareware, edytor Visual LISP, polska aplikacja PRINTV do wydruku dużych rysunków, wersje demo programów.
AutoCAD 14 PL. Pierwsze kroki - A. Pikoń
Książka dla osób początkujacych.
AutoCAD 14 Pierwsze kroki. A. Pikoń
AutoCAD 14 & 14 PL - A. Pikoń
AutoCAD 2000 - A. Pikoń
AutoCAD 1000 Tips $ Tricks czyli sztuczki i chwyty. George O.Head, Jan Doster Head.
GIS czyli mapa w komputerze - Grzegorz Myrda
AutoCAD LT 97 - A. Pikoń
AutoCAD LT dla Windows 95 - A. Pikoń
MegaCAD - Joanna Metelkin, Andrzej Setman, Paweł Zdrojeewski
3D Studio MAX 2 w praktyce - Joanna i MAciej Pasek
3D Studio MAX2 dla poczxątkujących - Paul Kakert, David J. Kalwick
3D Studio MAX - J. i M. Pasek
Photoshop 5 w praktyce - Joanna Pasek
Photoshop 5 PL w praktyce - Joanna Pasek
Photoshop 5 dla każdego - Michael Clark
Photoshop 4 w praktyce - Joanna Pasek
Opis programu do edycji obrazów rastrowych. Program wywołał rewolucję w obróbce fotografii i przygotowaniu obrazów do druku. Umożliwia uzyskanie szerokiej gamy efektów wizualnych, służących retuszowi jak i specjalnych. Photoshop jest niezbędny do składania książki, projektowania stron WWW. Na obecnym etapie rozwoju grafika rastrowa miesza się z wektorową.
CorelDRAW 8 f/x - Shane Hunt
Nowe pomysły i rozwiązania pozwalające tworzyć projekty graficzne, animacje, do druku i dla sieci. Można symulować metal, kamień, płomienie, krople wody. Można łączyć grafikę wektorową i rastrową. W Corelu można narysować wszystko: powtarzalny wzór na stronę WWW, złote drzewo, przestrzenną konstrukcję, wybuch wulkanu itp.
Cwiczenia z ... COREL DRAW - Beata Łazęcka, Dariusz Łazęcki

CorelDRAW

Popularny pakiet programów graficznych. Głównym programem zestawu jest program przeznaczony do tworzenia i modyfikacji grafiki wektorowej - o nazwie CorelDRAW.

W skład pakietu wchodzą aplikacje:


CorelDRAW

Główne elementy CorelDRAW to przede wszystkim obszar roboczy (pulpit i obszar kartki) oraz pasek narzędzi. Obszar roboczy pełni rolę deski kreślarskiej. W przypadku drukowania wykonanego rysunku zostanie wydrukowana tylko ta jego część, która znajduje się w obszarze kartki. Pulpitu można używac jako chwilowej przechowalni rysunków.

Włączenie wyświetlania paska narzędzi:

Jeśli pasek stanu lub pasek narzędzi nie jest widoczny w oknie programu, można włączyć jego wyświetlanie:

CorelDRAW służy do tworzenia grafiki wektorowej, co oznacza, że każdy z elementów rysunku opisywany jest przez program w sposób matematyczny. W grafice rastrowej rysunek jest zbiorem punktów w różnych kolorach. Przykładem grafiki rastrowej są mapy bitowe. Elementy tworzące grafikę wektorową nazywane są obiektami. Obiektem jest np. odcinek, elipsa, prostokąt. Dzięki matematycznemu opisowi rysunki nie tracą ze swych szczegółów, np. przy powiększeniu.


Podstawowe narzędzia graficzne programu CorelDRAW

Do uaktywnienia narzędzi graficznych służą przyciski (ikony) na pasku narzędzi. Przyciski zawierające trójkącik symbolizują grupę narzędzi.

Narzędzia:

Pick Tool Strzałka
Shape Tool Kształt
Zoom Tool Lupa (przybliżenie, oddalenie, przybliżenie wybranych obiektów, pełna strona)
Pencil Tool Ołówek
Rectangle Prostokąt
Ellipse Elipsa
Text Tool Tekst
Outline Pen Tool Kontur
Fill Tool Wypełnienie

Pasek narzędzi może mieć postać zgrupowaną i rozgrupowaną (View -> Toolbox - opcje: Floating, Grouped)

Wczytywanie rysunków: File -> Open lub korzystać z przycisku Otwórz (otwart skoroszyt) na pasku narzędzi

Po uaktywnieniu narzędzia Pick (Strzałka), obiekt, na którym przyciśniemy klawisz myszy, zostaje otoczony 8 kwadratami zaznaczenia. Aby przenieść obiekt w inne miejsce, należy umieścić na nim kursor myszy i przeciągnąć na inną pozycję. W celu zmiany wielkości należy przeciągnąć jeden z kwadratów zaznaczania.

Anulowanie operacji

Po błędnym wykonaniu operacji, można wrócic do poprzedniej wersji rysunku. CorelDRAW pozwala określić liczbę ostatnio wykonanych operacji, które można anulować - menu Special -> Preferences, karta General, Undo Levels.

Aby anulować operację należy uaktywnic menu Edit -> Undo. By przywrócić ważnośc cofniętej operacji, należy wybrać Edit -> Redo.

Ustawienia domyślne

Przed rozpoczęciem rysowania warto ustalić wartości domyślne parametrów konturu i wypełnienia Z menu wysuwanego narzędzia Outline (Kontur), wybrać ikonę dotyczącą grubości konturu, w oknie Outline Pen zaznaczyć opcję Graphic; z menu Fill wybrać np. ikonę braku wypełnienia, w oknie dialogowym wybrać opcję Graphic.

Corel Draw odróżnia 2 rodzaje wprowadzonego tekstu: Artistic Text (artystyczny) oraz Paragraph Text (akapitowy). Teksyu artystycznego używamy do tytułów i krótkich napisów, a tekstu akapitowego do dłuższych zdań, cytatów itp. Są to obiekty. Wybór z paska menu - opcja Text -> Charakter.

Zadanie 1: W oknie dialogowym Character Attributes ustalic wartości domyślne parametrów tekstu artystycznego i akapitowego na: Fonts - Arial CE, Size - 9 points.

Tworzenie i modyfikowanie rysunku

Zadanie 2: Narysować obrazek, który będzie się składał z prostokątów, elips, prostych oraz tekstu - AMBULANS

Zad. 3. Zadbać, by podczas zapamiętywania rysunku na dysku była tworzona kopia zapasowa (z rozszerzeniem BAK)

Zad. 4. Dla wybranych obiektów rysunku zmienić parametry konturu oraz wypełnienia. Sformatować tekst (czcionki, wyrównanie, itp.)

Zad. 5. Skopiować atrybuty tekstu i wypełnienia z jednego obiektu tekstowego do drugiego.

 


Grupowanie, kopiowanie i aranżacja obiektów

Każdy większy obraz składa się z pojedynczych obiektów, które można grupować, powielać i aranżować na wiele sposobów.

Grupowanie

Grupowanie obiektów ułatwia z.in. zmianę ich parametrów lub wykonanie na nich wielu operacji (przenoszenia, kopiowania itp.). Obiekty, którym nadano status grupy są traktowane przez program jako jeden obiekt

Obiekty należy zaznaczyć (myszą - przeciągając zakres rysunku lub wskazać pierwszy obiekt i z klawiszem Shift wskazywać następne). Aby zaznaczonym obiektom nadać status grupy należy uaktywnić menu Arrange -> Group lub włączyć przycisk grupowania. Można zmieniać parametry konturu, wypełniania, pozycji lub innych parametrów obiektu będącego grupą, tak jak pojedynczego obiektu. Aby rozgrupować obiekty, należy wybrać opcję Arrange -> Ungroup lub wyłączyć przycisk grupowania.

Kopiowanie

Przed przystąpieniem do kopiowania należy zaznaczyć obiekt lub grupę obiektów.

3 sposoby kopiowania

Aby ustalić pozycję jaką względem oryginału będą zajmować kopie obiektu tworzone dzięki opcji Duplicate i Clone należy uaktywnić menu Special->Preferences i w oknie dialogowym wybrać kartę General. W części Place Duplicates and Clones należy ustalić poziome i pionowe usytuowanie kopii względem oryginału

Aranżowanie wielu obiektów

Obiekty można wyrównać a do tego celu służy okno dialogowe Align: po uaktywnieniu menu Arrange->Align. Zaznaczone obiekty mozna wyrównać względem siebie w pionie i w poziomie lub jednocześnie w pionie i poziomie.

Nakładanie się obiektów i zmiana porządku ich ułożenia

Gdy tworzone obiekty nakładają się na siebie, to o porządku, w jakim są one przedstaiwane decyduje kolejność ich powstawania. Obiekty rysowane poźniej są umieszczane na obiektach rysowanych wcześniej. Program umożliwia zmianę porządku ułożenia. Wykorzystuje się z menu Arrange->Order:

 

Linie pomocnicze

Nakładanie obiektów

Zadanie: Wykonać rysunek przedstawiający dziurkę od klucza

Zadanie: Z prostokąta wyciąć dziurkę w kształcie klucza

 


Wykorzystanie narzędzi Pencil (Ołówek) oraz Shape (Kształt)

Po narysowaniu dowolnej linii CorelDRAW automatycznie przedstawia jej podział na części, które dają się opisać matematycznie. Części te są wyznaczone przez węzły, które program umieszcza na linii. Segment obejmuje fragment między węzłami. Rysowane linie mogą być zamknięte lub otwarte.

Zadanie: Zmodyfikować prostokąt przez zaokrąglenie jego rogów

Zadanie: Narysować wycinek elipsy

Przekształcanie figur

Zadanie: Przekształcić odcinek w łamaną, najpierw otwartą, a potem zamkniętą

Zadanie: Przekształcić prostokąt w trójkąt

Narysować prostokąt, uaktywnić Pick (Strzałka), zaznaczyć prostokąt

Modyfikacja tekstów

Zadanie: Zmodyfikować wygląd dowolnego tekstu zmieniając położenie poszczególnych znaków oraz odległości między wierszami i znakami

Zadanie: Zmiecić kształt wybranego znaku

Układanie tekstów w linii

Zadanie: Umieścic tekst na krzywej

 


Przekształcanie obiektów. Efekty specjalne

Podstawowe przekształcenia obiektów to: obroty, przesunięcia, odbicia lustrzane. Mogą być przekształcenia złożone.

Przykłady:

Zadanie: Narysować choinkę złożoną z 3 trójkątów

Zadanie: Wykonać ozdobne narożniki wokół napisu Zapraszamy:

Obroty - wskazuje się obiekt, wyświetla Transform, w polu Angle of Rotation wpisuje kąt i wybiera przycisk Apply to Duplicate

Zadanie: Narysować płot

Rysujemy słupek, zaznaczamy Pick, wyświetlamy okno dialogowe Transform, uaktywniamy narzędzie przesuwania, w polu Position wpisujemy wartosci przesuniecia w poziomie (ewentualnie pionie), przyciskamy klawisz Apply to Duplicate lub Apply.

Inne przekształcenia i efekty:

 


Eksport oraz import grafiki

CorelDRAW umożliwia zapamiętanie na dysku rysunku w formacie możliwym do odczytania przez inne programy (export). Program pozwala też na odczytanie dokumentów wykonanych w innych programach (import).

Formaty eksportu:

Adobe Illustrator 88, 3.0, AI, EPS OS/2 Bitmaps, BMP
Adobe Type 1 Font, PFB Matrix/Imapro SCODL, SCD
AutoCAD DXF, DXF Encapsulated PostScript, EPS
Compuserve Bitmaps, GIF Targa Bitmaps, TGA
CorelPHOTO-PAINT, PCX SCITEX, CT, SCT
GEM Files, GEM TIFF Bitmaps, TIF
Computer Graphics Metafile, CGM TrueType Fonts, TTF
HP Plotter HPGL, PLT Windows 3.0 Bitmaps, BMP
IBM PIF, PIF Windows Metafile, WMF
JPEG Bitmaps, JPG, JFF, JTF WordPerfect Graphic, WPG
Macintosh PICT, PCT

Zalecane formaty eksportu:

Drukarki PostScript-owe i Nie-PostScript-owe
Ami Professional EPS WMF
Delrina Perform GEM GEM
PageMaker EPS WMF
Corel Ventura EPS CMX
WordPerfect EPS WPG

Pakiety Deskktop publishing z możliwościami edycji grafiki:
Adobe Illustrator AI
Arts & Letters WMF, EPS (using Decipher)
AutoCAD DXF
GEM Artline GEM
Macintosh-based vector programs Macintosh PICT, AI
Micrografx Designer CGM
PC Paintbrush PCX

Na urzadzenia graficzne:
Device Recommended format
Matrix, Genegraphic
Solataire film recorders SCODL (if PostScript compatibility is not available)
Computer-driven cutters,
machines and plotters HPGL or DXF outlines

Formaty importu:

Zalecane formaty importu grafiki z innych aplikacji:

Adobe Illustrator AI (EPS)
Arts & Letters AI (EPS), Clipboard
AutoCAD DXF, HPGL (PLT files)
ASCII text Clipboard and Paragraph text import
CorelDRAW CDR, Clipboard
CorelTRACE CorelTRACE EPS
Excel (Graphs) Clipboard
GEM Artline GEM
GEM Graph GEM
GEM Draw Plus GEM
Harvard Graphics CGM
Lotus 1-2-3 Lotus CGM (more recent versions) or Lotus PIC
Lotus Freelance Plus CGM
Macintosh-based
vector packages MACINTOSH PICT, AI
Micrografx Designer,
Graph Plus DRW, AI (EPS)
Scan Gallery TIF
WordPerfect .WPG

 


Photoshop

Rewelacyjny program do edycji obrazów rastrowych. Photoshop wywołał prawdziwą rewolucję w obróbce fotografii i przygotowaniu obrazów do druku. Umożliwia uzyskanie szerokiej gamy efektów wizualnych, służących retuszowi jak i specjalnych, mogących zaspokoić nawet zwariowane pomysły. Umożliwia m.in. edycję obrazu, poczynając od retuszu i korekty barw aż po zaawansowaną edycję z użyciem warstw i masek. Można stosować filtry, efekty specjalne, retuszować fotografie, tworzyć obrazy na strony WWW.
Grafika komputerowa mogłaby się nazywać komputerowym malarstwem, tak powszechne stały się w niej obrazy rastrowe. Obrazy te muszą być odpowiednio przetworzone.


Programy CAD - przykłady

CATIA: Cyfrowe makiety

Tworzyć szybciej, lepiej, taniej to wyzwania każdego producenta. Aby im sprostać firmy zmieniają organizację procesów produkcyjnych oraz optymalizują wykorzystanie zasobów. Szczególną rolę odgrywa w tym makieta cyfrowa DMU (Digital Mock-Up), która pozwala tworzyć i symulować na ekranie monitora cały proces powstawania produktu: od projektu koncepcyjnego po produkcję a nawet obsługę serwisową.

Firma Dassaults Systems dostarcza jedyną w swoim rodzaju rodzinę aplikacji, umożliwiających wirtualną definicję Produktu - Procesu - Przedsiębiorstwa oraz wykorzystanie technik współbieżnych w definiowaniu, symulacji i optymalizacji produktu, procesu produkcji oraz modelu przedsiębiorstwa.

Makieta cyfrowa została użyta pierwszy raz w przemyśle lotniczym, dziś DMU są stosowane w różnych gałęziach przemysłu. Przykłady wykorzystania systemu CATIA: Boeing 777, Falcon 2000, Rafale (1991), Bombardier, Chrysler, Volvo, BMW, Volkswagen, Fiat, Daewoo


Inne systemy CAD, np.:

ADAMS - zaawansowany system symulacji mechanicznej

TELCAD - projektowanie sieci telekomunikacyjnych dla AUTOCAD-a i AUTOCADMAP