OPROGRAMOWANIE WYKORZYSTYWANE W GEODEZJI
(wyciąg z pracy dyplom. PSZ - technik)

 

 

1.      Wstęp

 

2. Podział oprogramowania wykorzystywanego w   geodezji , ze względu na wykonywane zadania:

2.1. Programy  SIP i GIS

2.2. Kalkulatory naukowe

2.3. Arkusze kalkulacyjne

2.4. Programy i systemy CAD

2.5. Bazy danych

 

3. Opis programów geodezyjnych:

3.1  Program wyrównania sieci kątowo-liniowych

        GEONET        

3.2       Program uniwersalny WINKALK

3.3      Systemy CAD i ich zastosowanie :

3.3.1                        System AutoCAD

3.3.2                        System AutoCAD MAP

3.3.3                        System MICROSTATION    1

3.3.4                        Przykładowe systemy  GPS

 

 

 

 

 

                                                                                                       

1. WSTĘP

 

                Od lat człowiek rozszerza swoją wiedze w różnych dziedzinach nauk. Stara się odkryć nieznane, ciągle doskonaląc istniejące już technologie. Ten wyścig czasu, człowieka i sytuacji skłania do jak najbardziej efektywnego wykorzystania projektów. Od uzyskiwanych efektów pracy żądania są coraz większe. Niezawodność, wielozadaniowość to jedne z cech podstawowych gotowego produktu.

Coraz częściej bierze się również pod uwagę walory ekonomiczne. Dlatego poprawienie ergonomii procesów tworzenia, przekształcania, weryfikowania, zwiększa wydajność, przy jednoczesnym obniżeniu środków potrzebnych do sfinalizowania zadania. Ludzie wchodzący w skład zespołów pracowniczych oczekują od miejsc swojej pracy, estetyki oraz narzędzi, dzięki którym będą mogli osiągnąć zamierzony efekt, w sposób łatwiejszy, przyjemniejszy i oczywiście znacznie szybszy.

                         W geodezji wszystkie te aspekty są niezwykle ważne. Na przełomie dziejów, znaczną część czynności związanych z tą nauką trzeba było wykonywać w sposób ręczny. Brak odpowiednich przyrządów oraz niski poziom zawansowania technicznego był przyczyną niezwykle żmudnego procesu tworzenia. Jego głównymi składnikami byli ludzie, co miało znaczny wpływ na dokładność i precyzję. Dopiero w latach 70 XX w. postępująca komputeryzacja mogła doprowadzić do znacznego przyśpieszenia postępów nauk w tym i geodezji. Dzięki komputerom można było zyskać jakość, szybkość i niezawodność. Miejsce pracy stało się bardziej przystępne jak i narzędzia potrzebne do jej wykonywania.

Angażując mniejszy nakład środków, można uzyskać efekt o znacznie wyższych parametrach.

Współcześnie  w Geodezji wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia inżynieryjne. Zarówno w dziedzinie mechanizacji jak i komputeryzacji.  Urządzenia optyczne zostały zautomatyzowane, odciążono znacznie pracowników. Dokładność wykonywanych prac osiągnęła wreszcie zadawalający poziom. Jednak ciągle trwa proces, dzięki któremu uzyskujemy coraz leprze efekty.  Zwiększamy również wymagania dotyczące celu pracy i aby go osiągnąć w sposób ergonomiczny, szybki z wymaganą precyzją musimy sięgać po metody „jutra”.

Nie zawsze jest to łatwe, niekiedy wymaga maksymalnego zaangażowania pracowników, dla firm geodezyjnych oznacza wielkie inwestycje finansowe, przekwalifikowania, aktualizację. Biorąc pod uwagę aktualnie silną konkurencję , pozostanie w „miejscu” to prawie pewne załamanie finansowe firmy. Nikt nie będzie dawał zleceń przestarzałym zakładom, czekając na ich wolniejszą realizację.

Jedyny sposób zaistnienia na rynku jako liczące się przedsiębiorstwo o profilu geodezyjnym, geoinżynieryjnym, projektowym itp., jest stosowanie najnowocześniejszych procesów pozyskiwania, obróbki i wizualizacji danych.

W pracy przedstawiłem programy znacząco wpływające na wydajność, nowoczesność jednego z wyżej wymienionych procesów a dokładnie procesu obróbki. Jednak takie rozwiązanie zmusza do daleko idących zmian pozostałych procesów. Nowoczesna obróbka wymaga precyzyjnych danych, co oznacza zastosowanie nowoczesnych instrumentów do ich pozyskiwania, natomiast wizualizacja danych, zmusza do używania nowej generacji ploterów czy drukarek. W pracy starałem się skupić się głównie na programach komputerowych wykorzystywanych w każdej odmianie geodezji, niekiedy dla większego uwidocznienia i zrozumienia musiałem jednak przedstawić pozostałe przyległe procesy obróbki danych.

 

2. PODZIAŁ OPROGRAMOWANIA WYKORZYSTYWANEGO W GEODEZJI ZE WZGLĘDU NA WYKONYWANE ZADANIA

 

   Geodezyjne programy komputerowe, stały się podstawowymi narzędziami pracy współczesnego geodety. Uniwersalność oprogramowania pozwoliła stosować je w każdej sytuacji, niezależnie od wykonywanej czynności.

Większość oprogramowania pozwala na całkowitą obróbkę danych od początku ich pozyskiwania aż do gotowego efektu którym może być np. mapa sytuacyjno – wysokościowa w postaci graficznej lub cyfrowej.

Taka uniwersalność pozwala ułatwić obsługę, ponieważ pracownik używa tylko jednego programu, wykorzystując znane menu, nie musząc  uaktywniać innych programów ani zmieniać stanowisk. Niestety znacznie większa część tego typu oprogramowania pozwala na dokonywanie tylko podstawowych operacji, dlatego do zadań bardziej skomplikowanych wykorzystywać będziemy programy obliczające, tworzące i przetwarzające tylko poszczególne procesy.

Dlatego oprogramowanie geodezyjne możemy podzielić na:

-          oprogramowanie uniwersalne,oprogramowanie typu CAD,

-          bazy danych,

-          oprogramowanie do obliczeń podstawowych,

-          programy graficzno – wizualne

-          oprogramowanie terenowe (pozyskiwania danych),

-          oprogramowanie do wyrównania sieci kątowo liniowych,

-          projektowanie osnów

 

Każdy z programów stosowanych w geodezji powinien posiadać odpowiedni atest i licencję określającą źródło jego pochodzenia. Tylko takie programy zapewniają bezpieczeństwo danym, oraz dają pewność poprawnych obliczeń.

 

 

 

2.1 PROGRAMY SIP I GIS

 

PROGRAM SIP (SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ)

Dla wielu osób system informacji przestrzennej oznacza zupełnie odmienne spojrzenie na informacje. System ten integruje sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane i zasoby ludzkie dając nowe perspektywy kreatywnego rozwiązywania skomplikowanych problemów. Potęga SIP leży w nowym wymiarze, jaki dodaje on do metodologii rozwiązywania problemów - w wymiarze przestrzennym. Poprzez intensywne wykorzystywanie zdobyczy informatyki SIP udostępnia nowe możliwości kompleksowego studiowania relacji czasoprzestrzennych, jakie mogą zaistnieć pomiędzy różnego rodzaju geo-informacjami (np. przyrodniczymi, społeczno-gospodarczymi, kulturowymi, administracyjnymi, itp.). Stwarza też podstawy do bardziej efektywnego prowadzenia analiz, wnioskowania, opracowywania syntez i podejmowania miarodajnych decyzji, czyli działań powszechnie zachodzących w takich procesach jak: stawianie hipotez, tworzenie teorii, w symulacjach, prognozowaniu, projektowaniu, zarządzaniu, czy wprost - w kształtowaniu orientacji przestrzennej. Sprawność analityczna SIP polega na operacyjnym integrowaniu danych przestrzennych i nie przestrzennych różnego pochodzenia, interaktywnym nimi manipulowaniu i stosowaniu analizy modelowej z udziałem wizualizacji informacji.

SIP należy do szerszej grupy systemów związanych z zarządzaniem informacją przestrzenną. W zamieszczonych tekstach termin technologia zarządzania informacją przestrzenną jest używany w znaczeniu ogólnym jako technologia obejmująca wszelkie zastosowania systemów komputerowych w tworzeniu map i przetwarzaniu informacji przestrzennej.

Terminy kojarzone z tą technologią to:

·                      Automatyczne Tworzenie Map (Automated Mapping - AM),

·                      Wspomagane Komputerowo Tworzenie Map (Computer-Assisted Mapping - CAM),

·                      Komputerowo Wspomagane Kreślenie (Computer-Aided Drafting - CAD),

·                      Komputerowo Wspomagane Kreślenie i Projektowanie (Computer-Aided Drafting and Design - CADD),

·                      System Informacji Przestrzennej (Geographic Information System - GIS),

·                      System Informacji o Terenie (Land Information System - LIS),

·                      Automatyczne Tworzenie Map i Zarządzanie Infrastrukturą Techniczną (Automated Mapping/Facilities Management - AM/FM),

·                      Geoprzetwarzanie i Analizy Sieciowe (Geoprocessing and Network Analysis),

 

System informacji przestrzennej powinien być rozumiany nie tylko jako kombinacja sprzętu i oprogramowania, której funkcjonalnym celem jest przetwarzanie danych przestrzennych. SIP, zgodnie z koncepcją systemową, składa się z pięciu wzajemnie powiązanych elementów: sprzętu komputerowego, oprogramowania, danych, zasobów ludzkich i metod (zadań). Koncepcję tą ilustruje poniższy rysunek. Brak choćby jednego z tych podsystemów wyklucza sprawne działanie systemu jako całości.

 

 

Systemowa koncepcja SIP

 

 

Ze względu na zawrotne w ostatnich latach tempo rozwoju technologii komputerowych standardowe konfiguracje sprzętowe SIP podlegają szybkiej dezaktualizacji. Zacierają się, wyraźne jeszcze na początku lat 90., różnice między komputerami osobistymi, mikrokomputerami a stacjami roboczymi. Aktualnie tylko od specyfiki realizowanych zadań zależy klasa sprzętu do realizacji SIP. Ponieważ istotnymi funkcjami SIP są wprowadzanie danych i uzyskiwanie produktu końcowego, niezbędnymi elementami sprzętowymi kompletnego SIP są urządzenia służące do wprowadzania danych, jak skanery i digitizery, oraz urządzenia do wyprowadzania wyników analiz: drukarki i plotery.

Oprogramowanie pełni rolę integratora podsystemów SIP. Musi umożliwiać realizację pięciu podstawowych funkcji SIP: wprowadzania danych przestrzennych i opisowych, wstępnego ich przetwarzania, przechowywania danych, analizy i prezentacji wyników (tworzenia produktu końcowego). Stąd kluczowymi elementami oprogramowania SIP są: narzędzia do wprowadzania i modyfikowania geo - danych, system zarządzania bazą danych (DBMS - Data Base Management System), narzędzia analiz przestrzennych i wizualizacji, graficzny interfejs użytkownika (GUI - Graphical User Interface), umożliwiający łatwy dostęp do pozostałych elementów systemu. Oferowane na rynku pakiety oprogramowania SIP dostępne są na wiele platform sprzętowych. Występują zarówno w postaci pakietów zintegrowanych, łączących w sobie funkcje bazo - danowe i analityczne systemu, jak i aplikacji wysoce specjalistycznych, wymagających współpracy z innymi systemami dla realizacji wszystkich funkcji SIP.

Dane stanowią najważniejszy i najbardziej wartościowy element systemów informacji przestrzennej. Immanentną cechą SIP jest zdolność integracji danych przestrzennych i atrybutowych (opisowych), co ma zasadnicze znaczenie przy realizacji funkcji analitycznych i prezentacji wyników. Dane przestrzenne pochodzić mogą z wielu źródeł, jak mapy, zdjęcia lotnicze i obrazy satelitarne, bezpośrednie pomiary w terenie, GPS. Podstawową cechą, jaką powinny odznaczać się dane przestrzenne jest ich wystarczająca dokładność, oznaczająca zgodność lokalizacji rzeczywistej z lokalizacją w przyjętym układzie współrzędnych. Pozyskanie odpowiednich danych dla realizacji celów danego SIP jest z reguły procesem długotrwałym, pochłaniającym większą część kosztów związanych z opracowaniem SIP. Późniejsze utrzymanie bazy danych wymaga w większości przypadków znacznie mniejszych nakładów.

Każdy kompleksowy system informacji przestrzennej realizowany jest wokół celów i zadań przed nim postawionych. Właściwe rozpoznanie potrzeb i dokładne określenie wymagań, jakie powinien spełniać SIP warunkuje sukces całego przedsięwzięcia. To właśnie postawione zadania związane z wykorzystaniem informacji przestrzennych i rozpoznane metody ich realizacji rzutują na klasę i rodzaj wymaganego sprzętu i oprogramowania, oraz na wymagania kadrowe. Pakiet oprogramowania SIP sam w sobie nie pozwala na realizację konkretnych zadań, specyficznych dla danego użytkownika - konieczne jest z reguły stworzenie specjalistycznych aplikacji, bazujących na rozwiązaniach oferowanych przez oprogramowanie SIP. Sprzyja temu otwarta struktura współczesnych programów SIP, dająca możliwość praktycznie dowolnego rozszerzania możliwości systemu poprzez opracowywanie dodatkowych modułów, przy wykorzystaniu niezależnych bądź wbudowanych języków programowania.

Najważniejszym podsystemem SIP są ludzie - zarówno kadra techniczna, odpowiedzialna za projektowanie i konserwację systemu, jak i końcowi użytkownicy wykorzystujący SIP w codziennej pracy. W podsystemie tym mieszczą się również producenci i sprzedawcy oprogramowania SIP i sprzętu komputerowego oraz pracownicy naukowi zaangażowani w rozwój technologii. Sukces wdrożenia SIP zależny jest właściwie od każdej z tych grup, choć zasadniczą rolę odgrywają oczywiście projektanci i użytkownicy systemu. Zależności pomiędzy różnymi grupami osób mających udział w tworzeniu SIP przedstawia poniższy rysunek:

 

 

Grupy osób tworzących SIP

 

 

Wychodząc z definicji systemu informacji przestrzennej, wymienić można jego pięć podstawowych funkcji (odnoszących się zarówno do danych przestrzennych, jak i atrybutowych):

·                      wprowadzanie danych,

·                      transformacja danych,

·                      przechowywanie, uzupełnianie i aktualizacja danych (zarządzanie danymi),

·                      analiza danych,

·                      uzyskiwanie produktu końcowego.

 

Zależności pomiędzy poszczególnymi funkcjami systemu przedstawia poniższy rysunek:

 

 

Funkcje SIP

 

 

Systemy informacji przestrzennej mogą być klasyfikowane według różnych kryteriów, np. według kryterium: obszaru (systemy obiektowe, lokalne, regionalne, krajowe, o zasięgu międzynarodowym), źródłowości informacji (informacja pierwotna, wtórna - zagregowana, przetworzona), zakresu użytkowania (jeden konkretny użytkownik, wielu użytkowników), struktury funkcjonalnej (scentralizowane, rozproszone), przeznaczenia (ewidencyjne, planowania przestrzennego, monitorowania środowiska, analiz marketingowych) i innych. Pełną klasyfikację SIP wg różnych kryteriów przedstawia J. Gaździcki w monografii Systemy informacji przestrzennej.

 

 

 

 

SYSTEM GIS

 

            System GIS to oprogramowanie służące do obsługi map cyfrowych.

Obsługa polega na  wspomaganiu tworzenia map, ich przechowywaniu oraz analizie danych znajdujących się na mapie. Wiele z odmian tego systemu obsługuje się równie prosto jak zwykły edytor tekstowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy otworzyć mapę za pomocą standardowego dialogu do otwierania dokumentów znajdujących się na dysku. Wykonujemy na niej potrzebne operacje, dokonujemy poprawek, drukujemy, zapisujemy zmiany na dysku, mapa stała się dokumentem jak pisma, które codziennie piszemy.

System GIS podobnie jak edytor tekstowy potrzebuje mapy (pliku lub zbiorów plików) w określonym formacie, aby potrafił ją obsługiwać. Zazwyczaj mapa taka łączy w sobie informację graficzne i opisowe. Są one przechowywane przez system w sposób rozdzielny (w osobnych plikach) – mapa jako obraz i oddzielnie jej atrybuty jako baza danych.

Połączenie grafiki z bazą danych jest realizowane w sposób całkowicie ”przeźroczysty” i niewidoczny dla użytkownika. Co oznacza, że wszelkie operację wymagające obsługi tego połączenia wykonywane są w sposób automatyczny, pozwalający nawet osobie postronnej w pełni wykorzystać możliwości programu. Informację graficzne mogą być przedstawiane na mapie za pomocą:  

1.        Punktów – reprezentujących np. słupy, hydranty, studzienki, itp.

2.        Linii – reprezentujących takie obiekty jak drogi, sieci energetyczne  itp.

3.        Powierzchni – które mogą symbolizować budynki, działki, województwa.

 

Są to trzy podstawowe typy obiektów graficznych występujących obowiązkowo w każdym systemie GIS. Często zestaw ten jest rozszerzany o dodatkowe rodzaje obiektów, w zależności od potrzeby. Można dokonać wyboru  specjalnych obiektów z zaprojektowanego zestawu  bądź zdefiniować go samemu.

Obiekty punktowe prezentowane na mapie za pomocą zwykłych kropek, mogą być ukazywane przez różnego rodzaju symbole. Zestawy symboli stanowią część systemu.

            Oprócz trzech wymienionych wcześniej elementów podstawowych (punkt, linia, powierzchnia), GIS oferuje także możliwość umieszczania na mapie obiektów tekstowych, bądź w formie samodzielnych elementów mapy, bądź jako etykiet do obiektów graficznych.

Każdy element mapy oprócz tekstowo-liczbowych atrybutów opisowych posiada zestaw parametrów określających jego wygląd na mapie. Są to następujące parametry:

-          grubość linii ;

-          typ linii ;

-          kolor linii ;

-          rodzaj wypełnienia obiektów obszarowych ;

-          kolor wypełnienia obiektów obszarowych ;

-          parametry czcionki dla obiektów tekstowych ;

-          rodzaj symbolu, jego kolor i wielkość dla obiektów punktowych.

 

Interaktywne mapy obsługiwane są przez prostą przeglądarkę GIS z opcjami:

 

- powiększania/pomniejszania,

- przesuwania,

- identyfikacji,

- budowania zapytań SQL,

- dostępu do tabeli atrybutów,

- opisywania elementów na mapie

Takie rozwiązanie umożliwia prace na wielu warstwach wektorowych po przez manipulację aktywnością i widocznością tematów. Poniżej w tabeli zostały ukazane przykłady takich właśnie rozwiązań :                                                                                                         

                                                                                                                             

Temat (warstwa mapy skupiająca obiekty podobnego typu) opisany nazwą i symbolami legendy. Może być w stanie aktywności lub nieaktywności. Aktywność oznacza, że wszystkie polecenia programu kierowane są do tego właśnie tematu. Aktywność tematu zaznaczona jest szarym prostokątem. Zmiany aktywności dokonuje się pojedynczym kliknięciem na nazwę tematu.

Widoczność tematu sygnalizowana jest znakiem "fajki" w oknie legendy tematu. Pozwala na ukrycie/wyświetlenie warstwy na mapie.

Kliknięcie na mapę narzędziem powoduje odpowiednio powiększenie, powiększenie do wskazanego zasięgu, pomniejszenie lub powrót do całego zasięgu mapy.

Umożliwia przesuwanie mapy bez zmiany skali.

Opisuje wskazany obiekt z aktywnej warstwy atrybutami.

Umożliwia formułowanie zapytań logicznych do tabeli atrybutów. Efekt zapytania prezentowany jest na mapie odrębnym kolorem.

Usuwa selekcję obiektów aktywnego tematu na mapie.

Prezentuje tabelę atrybutów aktywnego tematu.

Umożliwia opisanie wskazanego obiektu nazwą z wybranego pola tabeli atrybutów.

Otwiera dokument HTML związany z obiektem na mapie o ile połączenie zostało wcześniej zdefiniowane.

 


     

 

 

 

 

            

 

 

 

2.2 KALKULATORY NAUKOWE

 

W celu ułatwienia obliczeń matematycznych zarówno w geodezji jak i w innych naukach ścisłych, możemy zastosować nakładki programowe czyli kalkulatory naukowe. Niewielkie wymagania stawiane sprzętowi bazowemu, ich uniwersalność, szybkość oraz łatwość obsługi to atuty, które przesądziły o ich powszechnym wykorzystaniu.

 

WiSCy99 (4.24)

Profesjonalny kalkulator naukowo-techniczny oferujący wiele funkcji. Umożliwia między innymi dokonywanie obliczeń arytmetycznych, operacji logicznych, rozwiązywanie równań, przeliczanie jednostek stopniowych, gradowych i radianów. Potrafi dokonywać obliczenia na macierzach.

Zestaw uzupełnia moduł do wykreślania krzywych na płaszczyźnie lub w 3-d.

 

ProKalc (7.3)

Kalkulator składający się z trzech modułów:

-          finanse

-          geometria

-          funkcje trygonometryczne, hiperboliczne

 

Dzięki tym poszczególnym modułom można dokonywać obliczeń powierzchni figur płaskich, brył. Wiele zaawansowanych opcji trygonometrycznych i hiperbolicznych, wspomaga obliczenia wykonywane w pracach geodezyjnych.

 

 

Excalibur (1.05)

Aplikacja zawierająca dziesięć modułów z blisko 300 funkcjami, między innymi do obliczeń finansowych, fizycznych i geodezyjnych.

Program pozwala na operowanie funkcjami geometrycznymi, w płynny sposób. Wyniki mogą być przedstawiane w wybranym systemie (binarnym, dziesiątkowym, dwójkowym itp.), lub jako dane cyfrowe (transmisja).

 

 

AllerCalc (2.11)

Komputerowe liczydło zawierające ponad 30 stałych matematycznych, fizycznych, z możliwością definiowania przez użytkownika. Oprócz funkcji matematycznych podzielonych na działy, program oferuje także moduły finansowe i statystyczne. Aplikacja ma również opcję konwersji wielkości matematycznych np. z radianów na stopnie itp.

 

 

EldoS AnyCalc

Kalkulator głównie przeznaczony dla programistów, inżynierów oraz naukowców. Prócz  podstawowych funkcji zawiera wiele innych, przydatnych w geodezji. Możliwość wprowadzania własnych sta łych, wzorów i zmiennych stwarzają z niego bardzo uniwersalne narzędzie. Do wyboru istnieje 11 różnych interfejsów użytkownika, a dodatkowo można zdefiniować własny układ przycisków.

 

 

2.3. ARKUSZE KALKULACYJNE

 

Arkusze kalkulacyjne są drugą pod względem popularności grupą programów pracujących na komputerach osobistych, zaraz za edytorami tekstu. Pozwalają one na operacje na liczbach i datach, od tak prostych jak sumowanie czy wyliczenie oprocentowania, po skomplikowane modele finansowe. Zestawienia liczb mogą być przedstawiane na wykresach.                                                                        Arkusze kalkulacyjne służą do przechowywania danych oraz wykonywania na nich wielu różnych operacji. Mogą służyć jako :

-          kalkulator

-          do przetwarzania danych

-          do sporządzania zestawień

-          tworzenia kosztorysów

-           ewidencji gruntów, itp.

 

Arkuszem można nazwać formularz z rubrykami pionowymi i poziomymi. Można tam wpisywać dane liczbowe, słowne, funkcję itp. (wszystkie operacje matematyczne)

Najbardziej znane z nich to Microsoft Excel, Lotus 1-2-3 i Quattro Pro; na początku 1994 roku tylko te trzy według danych Romtec obejmowały 68 sprzedaży wszystkich arkuszy na rynku amerykańskim, a nawet 94 procent sprzedaży arkuszy na Windows.

Arkusz kalkulacyjny został wynaleziony przy końcu lat siedemdziesiątych.

Pierwszy arkusz kalkulacyjny, program o nazwie Visicalc, powstał w 1978. Został napisany na komputer Apple II przez Boba Frankstona i Dana Bricklina. Miał on obszar pracy ograniczony tylko do stu komórek, a każde obliczenie zabierało ponad dwadzieścia sekund. Początkowo programiści chcieli, aby arkusz był sterowany myszką, ale w tych czasach niewielu użytkowników komputerów posiadało myszki co zmusiło  ich do rezygnacji z tej koncepcji. Dopiero w latach 90-siątych myszka stała się podstawowym elementem komunikacji użytkownika z komputerem, a większość programów w tym i arkusze zaczęły ją wykorzystywać jako główny środek zmian i wyborów opcji.

 

 

 

 

 

Microsoft Excel

 

Pierwsza wersja Microsoft Excel została opracowana dla komputerów Apple Macintosh w 1985 roku. W 1985 pojawiła się wersja na Windows, a na OS/2 - w 1989.

Excel 3.0 pojawił się w styczniu 1991 roku, na Windows i OS/2. Zajmował zaledwie trzy dyskietki 1.44 MB. Wprowadzono tu obok podstawowych możliwości operacji na danych w arkuszu, także możliwości bazy danych, język makropoleceń, tworzenie wykresów z danych w arkuszu. Excel musiał w możliwościach graficznych mierzyć się z Wingz, dziś już mało znanym programem, ale w tym czasie w wersjach na Macintosh i PC wyznaczającym standardy graficznego przedstawiania danych.

W Excel 4.0 wprowadzono technikę przeciągnij-i-upuść (drag-and-drop) do edycji komórek arkusza, a także automatyczne uzupełnianie zawartości komórek liczbami czy datami. Można było tworzyć arkusze o 16 tysiącach rzędów i 256 kolumnach, zawierające do 16 MB danych; wydaje się to dużo, ale można spotkać skomplikowane modele finansowe, które potrzebują przynajmniej więcej miejsca na dysku. W kolejnych wersjach Excela poradzono sobie z tym; można już tworzyć arkusze większe niż 16 MB. Arkusze, wykresy i makropolecenia można było zapisać w jednym pliku.

W Excel 5.0 z końca 1993 roku wprowadzono wiele drobnych, ale użytecznych zmian w interfejsie użytkownika i sposobach pracy z arkuszem. Pojawiły się przekładki prowadzące do poszczególnych arkuszy; w jednym pliku .XLS mieścić się teraz może kilka arkuszy, tworząc skoroszyt (workbook). Koncepcja ta została zastosowana po raz pierwszy w Quattro Pro for Windows. Dodane zostało polecenie ukrywające większość elementów okna programu, a za to pozostawiające na ekranie jak najwięcej miejsca na zawartość arkusza. Wprowadzono możliwości wielowymiarowej analizy danych porównywalne z Lotus Improv. Excel 5.0 jest pierwszym programem Microsoft, w którym można tworzyć programy w VBA, Visual Basic for Applications, specjalnej wersji Visual Basic przeznaczonej do automatyzacji prac biurowych. VBA zastąpił w Microsoft Excel, a później także w innych aplikacjach biurowych Microsoft, ich własne języki markopoleceń. Obok wersji na Windows 3.1 stworzono także wersje na MacOS i specjalną dla komputerów Apple PowerPC.

 

Najczęściej używane funkcję programu Excel

Wprowadzanie funkcji do arkusza kalkulacyjnego

Wykonywanie nieskomplikowanych wzorów za pomocą formuł jest bardzo wygodną i szybką metodą automatyzacji prostych obliczeń. Jednak w przypadku bardziej złożonych wzorów pisanie formuł staje się pracochłonne. Warto wtedy skorzystać z zestawu gotowych funkcji oferowanych przez program Excel. Funkcja to złożona gotowa do użytku formuła np. zamiast żmudnie sumować komórki od A1 do H1, można zastosować funkcję =SUMA(A1:H1).

 

Każda z funkcji jest zbudowana z następujących elementów:

- znaku "=" który sygnalizuje wprowadzanie formuły (także funkcji);

- nazwy funkcji, np. SUMA, wskazującej, jaka operacja będzie wykonana;

- listy argumentów są to wartości liczbowe lub adresy komórek ujęte w nawiasy np. (A1:H1).

Aby wprowadzić daną funkcje do arkusza stajemy w komórce do której chcemy ją wstawić.

      Funkcje można wprowadzać do komórek wpisując je ręcznie lub używając kreatora funkcji uruchamianego za pomocą /Wstaw/ Funkcja/lub przy pomocy ikony „fx” w wyniku czego pojawi się okno Wklej funkcję (Rys.).

 Funkcje są pogrupowane tematycznie na kategorie. Kategorie te są widoczne w lewej liście okna zatytułowanej Kategoria funkcji, po wybraniu określonej kategorii (przez najechanie znacznikiem myszy i kliknięciem jej lewym klawiszem) w prawej liście zatytułowanej Nazwa funkcji pokażą nam się dostępne funkcje w ramach danej kategorii. Po kliknięciu na danej funkcji na dole okna ukazuje się krótki opis funkcji: jak jest skonstruowana i co wykonuje.

   Aby funkcje wstawić do arkusza należy wskazać ją na liście Nazwa Funkcji a następnie kliknąć na przycisk OK. Pojawi się dalsze okno kreatora funkcji (rysunek poniżej).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okno edycji argumentu

 

 

W oknie tym można wprowadzić argumenty funkcji w postaci konkretnych cyfr lub podać zakres komórek z których funkcja ma obliczyć wartość. Jeżeli chcemy zaznaczyć pewien zakres komórek najprościej jest kliknąć na ikonę która znajduje się po prawej stronie pola edycyjnego Liczba 1 (Rys.) (okno zwinie się do wąskiego paska dzięki czemu będzie łatwiejszy dostęp do danych) a następnie najeżdżamy znacznikiem i klikamy lewym klawiszem myszy na pierwszej komórce zakresu który chcemy zaznaczyć.

 Następnie cały czas z przyciśniętym przyciskiem myszy zaznaczamy interesujące na komórki. W celu zakończenia zaznaczania komórek puszczamy przycisk myszy. Teraz z powrotem klikamy na ikonę znajdującą się po prawej stronie wąskiego pola edycyjnego aby powrócić do pełnej formy okna funkcji i klikamy na przycisk OK - funkcja zostaje wstawiona (rysunek).

 

 

 

 

 

 

 

Opisy najczęściej używanych poleceń

Funkcja

Przykład

Charakterystyka

SUMA

=SUMA(B1:B8)

Oblicza sumę zakresu

ŚREDNIA

=ŚREDNIA(B1:B8)

Oblicza średnią z zakresu

LICZY PUSTE

=LICZY PUSTE(B1:B8)

Zlicza wszystkie puste komórki zakresu

MAX

=MAX(B1:B8)

Zwraca największą wartość z zakresu

MIN

=MIN(B1:B8)

Zwraca najmniejszą wartość z zakresu

ILE LICZB

=ILE LICZB(B1:B8)

Zlicza ilość liczb w zakresie

ODCH.STANDARDOWE

=ODCH.STANDARDOWE(B1:B8)

Oblicza odchylenie standardowe zakresu

SUMA.JEŻELI

=SUMA.JEŻELI(B1:B8;>A1;A8)

Oblicza sumę dla tych wartości zakresu które spełniają określony warunek

 

 

 

 

 

 

 

Lotus

 

W ciągu kilkunastu lat, które upłynęły od rozpoczęcia prac nad Lotus Notes, stał się on światowym standardem organizacji pracy zespołów. Lotus Notes w unikalny sposób zapewnia organizacjom komunikację, współpracę i koordynacje kluczowych procesów zarządzania. System umożliwia równoległą pracę osób korzystających z tych samych informacji niezależnie od tego, gdzie każda z nich się znajduje. Co więcej to oprogramowanie pozwala na pracę wielu pracowników nad jednym zagadnieniem, nie koniecznie w tym samym miejscu i czasie. Oznacza to więc, że nawet największa odległość nie jest w stanie uniemożliwiæ, lub nawet zakłócić, współpracy grupy osób. Lotus Notes daje szeroki wachlarz możliwych zastosowań, a do najczęstszych należą:

·                          automatyzacja obiegu dokumentów,

·                           realizacjê hasła "biuro bez papierów",

·                           systemy obsługi klienta,

·                           śledzenie stanu zaawansowania prac,

·                           tworzenie bibliotek dokumentów,

·                           forum dyskusyjne,

·                           systemy koordynacji prac,

·                           udostępnianie Internetu użytkownikom 

·                           tworzenie internetowych aplikacji i stron WWW z baz Lotus Notes,

·                           automatyzacja obiegu dokumentów również w formie graficznej

 

Działanie

Sercem Lotus Notes jest system obsługi rozproszonych baz danych. Jest to środowisko, w którym informacje są przechowywane i przekazywane w formie dokumentów. Pomimo, że baza danych jest hierarchiczna, struktura dokumentów jest w znacznym stopniu swobodna. Na dokumencie znajdują się elementy statyczne, pola przechowujące określony typ informacji i pola "bogatego tekstu". Pola "bogatego tekstu" (Rich Text) zachowują się jak edytor tekstu, czyli przechowują formatowany tekst, obiekty dowolnego typu (mechanizm DDE/OLE) i dowolne pliki.

 

Dynamiczna wymiana danych

Możliwe jest zastosowanie unikalnego mechanizmu FX (Field Exchange), umożliwiającego  dynamiczną wymianę informacji pomiędzy Lotus Notes a innymi programami (Lotus 1-2-3, Lotus Word Pro, Freelance Graphics, Lotus ScreenCam, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint). W ten sposób Lotus Notes potrafi wykorzystać programy  "jednostanowiskowe" czyniąc z nich narzędzia wspomagające pracę grupową.

 

Replikacja danych

W Lotus Notes wykorzystywany jest mechanizm replikacji. W systemie tym stosowane są identyczne kopie bazy, zlokalizowane w różnych miejscach na świecie. Mechanizm replikacji w zaplanowanym czasie lub na bezpośrednie żądanie synchronizuje informacje między kopiami, tak aby po zakończeniu procesu dane zawarte w bazie były identyczne. Wymagana łączność między serwerami lub serwerem i użytkownikiem ogranicza się jedynie do ustalenia różnic między kopiami. Możliwa jest również replikacja selektywna, umożliwiająca przesyłanie tylko  żądanych dokumentów. Proces replikacji powoduje, że użytkownicy nie muszą być stale połączeni z serwerem i wykorzystywać non-stop szybkich łączy telekomunikacyjnych lecz łączyć się z nim co jakiś czas, aby wymienić informacje.

Lotus Components to małe moduły oprogramowania, realizujące konkretne zadania - takie jak tworzenie arkusza kalkulacyjnego czy rysowanie schematów. Ich celem jest rozszerzenie możliwości używania Lotus Notes 4.0 i tworzenia działających w nim aplikacji.  Pierwsze elementy linii to moduły do tworzenia wykresów, analizy danych, rysowania i tworzenia schematów, przeglądania plików, prowadzenia terminarza realizacji projektów i tworzenia arkusza kalkulacyjnego. Moduły oparte są na programach biurowych z pakietu SmartSuite - moduł rysowania i tworzenia schematów zbudowany został w oparciu o Freelance 96 a moduł analizy danych - w oparciu o Approach. Dziś przeznaczone są do współpracy z Lotus Notes; w przyszłości mają współdziałać również z programami z pakietu SmartSuite.  Moduły te wchodzą w skład Lotus Component Starter Pack. Obok nich Starter Pack zawiera narzędzia programistyczne do tworzenia okienek dialogowych. Drugim produktem, przeznaczonym w większym stopniu dla programistów, jest Lotus Component Developer Toolkit, pozwalający na tworzenie Lotus Components. Zawiera on nagłówki i klasy C++, biblioteki DLL, dokumentację i przewodnik wraz z przykładowymi aplikacjami. Dodatkowymi narzędziami dla programistów są Lotus Component Template Builder, pozwalający na wprowadzanie zmian w istniejących modułach i przystosowanie ich do swoich potrzeb oraz Lotus Components Product Warehouse, baz danych Lotus Notes 4.0 pozwalająca na rozsyłanie wewnątrz firmy modułów Components.  Dla użytkowników Lotus Notes wprowadzenie Components umożliwia tworzenie bogatszych dokumentów bezpośrednio w Lotus Notes, bez konieczności posiadania całej palety dodatkowych programów. Już pierwsze moduły pozwalają uzyskać to, czego bardzo brakowało do tej pory w Notes: pracy z danymi liczbowymi w arkuszach i na wykresach oraz możliwości tworzenia rysunków czy schematów.

Technicznie rzecz biorąc Lotus Components to własne kontrolki OLE (OLE custom controls, znane także jako OCX, OLE Control Extension). Pracują one również we własnej technologii firmy Lotus bliskiej OLE - Notes FX 2.0, która pozwala prowadzić dwustronną wymianę danych między Lotus Notes a innymi programami. Mogą być używane w programach pisanych w Lotus Script, języku analogicznym do Visual Basic for Aplications używanym w programach firmy Lotus, takich jak Lotus Notes czy Word Pro. OLE pozwala przenieść do jednego programu funkcjonalność drugiego. Kontrolka OLE (OLE control) jest takim właśnie małym, wyspecjalizowanym programem. Pozwala ona tworzyć obiekty OLE, takie jak wykresy czy arkusze kalkulacyjne. Obiekty OLE są wprowadzane do dokumentu tworzonego w większym programie, w tym przypadku do dokumentu z bazy Lotus Notes. Program taki jest określany jako zasobnik (container). Zasobnik i obiekt porozumiewają się ze sobą i wymieniają dane. Korzystają z tego samego sposobu komunikacji z użytkownikiem: kontrolka dodaje nowe elementy do interfesju użytkownika, takie jak polecenia menu zależne od kontekstu. Lotus Components to specjalny rodzaj kontrolek OLE współpracujący z Lotus Notes.

Pierwszym producentem Lotus Components jest Lotus Development. Ma jednak nastąpić rozszerzenie liczby producentów i programów wchodzących w skład tej linii; Lotus dostarcza w tym celu narzędzia programistyczne służące do tworzenia kolejnych modułów Components - Lotus Component Developer Toolkit. Pozwala on na wprowadzenie do kontrolki OCX zmian niezbędnych do stworzenia z niej modułu Components. Lotus planuje też stworzenie innych wersji językowych swoich modułów. Moduły Components są uruchamiane z wewnątrz Lotus Notes. Odpowiedni moduł jest wybierany z palety Lotus Components. Components pozwalają na dostęp do poleceń menu zależnych od kontekstu, okienek informacyjnych Infobox, paska stanu i paska ikon, a więc do wszystkich istotnych składników systemu komunikacji z użytkownikiem obecnego w Lotus Notes.

 

Programy z linii Lotus Components pracują w Windows 9x i w Windows NT Mogą współpracować z każdą aplikacją działającą z OCX (OLE Control Extension),w której można wprowadzać obiekty OLE (Object Linking and Embedding). Może to być na przykład Lotus Notes lub Lotus Word Pro.

 

 

 

 

 

2.3 PROGRAMY I SYSTEMY CAD

 

                         Przedsiębiorstwa ulegają ciągłym zmianą, jednakże potrzeba tworzenia w krótkim czasie precyzyjnych i wysokiej jakości projektów pozostaje niezmienna. Czynniki takie, jak rozszerzanie działalności, podnoszenie jakości, stosowanie nowych technologii, a także niesłabnąca konkurencja nieustannie wpływają na wzrost wymagań dotyczących  wydajności tak całego przedsiębiorstwa , jak i poszczególnych działów. Oznacza to stosowanie coraz to nowszych systemów używanych przy pracach wczesnego projektu, jak i w fazie ostatecznej jego przeznaczenia.

 

 

 

AutoCad

 

Najnowsze wersję programu AutoCAD stały się najbardziej wydajnymi systemami CAD. Dokładne zaplanowany , starannie zrealizowany i dostosowany do wymagań odbiorców proces tworzenia , obróbki  jak i korekt pozwalał w sposób bardzo efektywny uzyskać żądany efekt. Ten zestaw funkcji w połączeniu z łatwością użycia oraz jego szybką i niezawodną pracą jest w stanie zaspokoić  zarówno bieżące, jak i przyszłe potrzeby użytkowników.

Decyzje dotyczące kierunku doskonalenia funkcji AutoCADa ,ich rozmieszczenie , zależą w głównej mierze od  opinii profesjonalnych odbiorców. W pierwszej kolejności oczekiwali wzrostu wydajności programu, co zostało zrealizowane, zostały ulepszone również narzędzia przedstawiane na pulpicie. Uzyskano tą drogą znaczny wzrost wydajności w porównaniu z innymi stacjami.

AutoCAD jest programem w pełni zintegrowany ze środowiskiem systemów Microsoft Windows, oraz Windows NT. Korzystając z aplikacji systemu Windows ułatwia poruszanie się  wśród plików folderów, katalogów i napędów. Skopiowanie rysunku utworzonego w programie AutoCAD i wklejenie do prezentacji np. MSPOwerPoint lub dokumentu MS Word jest możliwe dzięki wbudowanemu standardowi obsługi złożonych dokumentów Mikrosoft OLE.

Nowi użytkownicy znajdą liczne opcję ułatwiające naukę. Ich kompilacja pomaga szybko osiągnąć pełną wydajność pracy. W czasie instalacji programu specjalny program Kreator instalacji przyśpiesza ten proces, a kreator ustawień rysowania, oraz szablony rysunków pozwalają zautomatyzować definiowanie parametrów rysowania. Znaczną pomącą jest dołączana do pakietu pomoc multimedialna. Dzięki niej można zapoznać się z instalacją i niektórymi opcjami oferowanymi przez program. Interaktywne lekcję  zawarte w pakiecie w połączeniu z ćwiczeniami dotyczącymi używania komend i poleceń programu AutoCAD są narzędziem pozwalającym w najbardziej efektywny sposób przeszkolić pracowników.

Są oni głównymi odbiorcami, dlatego ich praca powinna przebiegać ergonomicznie, pozwalając skupić głównie uwagę na projekcie.

Niestety wymagania stawiane bazie sprzętowej zostały znacznie zwiększone. Większe zasoby pamięci operacyjnej systemu, dzięki specyficznej architekturze programu pozwalają zwiększyć wydajność całego środowiska. Skraca to w sposób znaczący czas wykonywania projektu.

W najszybszych wersjach AutoCADa prawie natychmiastowo zostaje wczytany jego kod. Sprawne wykonywanie operacji na dużych i złożonych rysunkach, funkcję panoramowania i powiększania w czasie rzeczywistym, umożliwiają płynne poruszanie się po całym rysunku.

 

 

 

SOLID EDGE

 Solid Edge firmy UGS jest nowoczesnym systemem służącym do komputerowego wspomagania projektowania. System został zaprojektowany do modelowania bryłowego (trójwymiarowego, 3D) złożonych mechanizmów i części maszyn, jednak dzięki swoim możliwościom znalazł zastosowanie także w firmach zajmujących się wzornictwem przemysłowym, hutach szkła, fabrykach mebli i in. Solid Edge jest dostępny w polskiej wersji językowej. Solid Edge jest niezwykle prosty w użyciu. Został zaprojektowany od podstaw do pracy w nowoczesnym środowisku Microsoft Windows® 98/NT/2000, w pełni wykorzystując jego możliwości. Jest zgodny z pakietem programów biurowych Microsoft Office. Zawiera rozbudowany system pomocy oraz samouczki, dzięki którym w krótkim czasie można poznać jego funkcje.

W skład systemu Solid Edge wchodzi kilka modułów:

·                      Advanced Part - modelowanie pojedynczych części i elementów urządzenia. Moduł obejmuje podstawowe funkcje modelowania, funkcje boolowskie, specjalne funkcje przeznaczone do modelowania elementów z tworzyw sztucznych, biblioteki części, rodziny części. Zawiera także translatory 3D (IGES, STEP).

·                      Sheet Metal - modelowanie elementów giętych z blach.

·                      XpresRoute (tubing) - modelowanie giętych przewodów rurowych (przewody hydrauliczne, olejowe, do płynów chłodzących itp.).

·                      Simply Motion - prosta analiza ruchu mechanizmów.

·                      Assembly - składanie modelowanego urządzenia w całość, z wykrywaniem kolizji między elementami.

·                      Draft   - generowanie dokumentacji rysunkowej na bazie modelu bryłowego.

·                      Moduł wizualizacji umożliwia atrakcyjną prezentację projektu. Dzięki niemu, jeszcze przed wyprodukowaniem urządzenia, można przedstawić użytkownikowi jego wygląd – w kolorach i z fakturą materiałów, z których urządzenie ma być wykonane (metal, sztuczne tworzywo, drewno, kamień).

·                      Virtual Studio (wchodzący w skład modułu Assembly) - tworzenie animowanych prezentacji projektów (“filmów” reklamowych).

·                      Revision Manager - funkcje wspomagające pracę zespołową, np. zarządzanie obiegiem dokumentacji w zespole konstruktorów, zarządzanie zmianami w projekcie, zarządzanie złożeniami itp. Do modelu każdej części urządzenia mogą być dołączone dodatkowe informacje, np. nazwa projektu, nazwisko konstruktora, itp. Ułatwia to wyszukiwanie zaprojektowanych detali w systemie komputerowym. Informacja o statusie rysunku (w opracowaniu, dostępny itp.) pozwala na zorganizowanie obiegu dokumentów: od projektanta, przez osoby sprawdzające, do osoby zatwierdzającej.

 

Wykorzystanie systemu Solid Edge może przynieść firmie obniżkę kosztów dzięki wielokrotnemu wykorzystaniu raz stworzonego komputerowego modelu konstrukcji. Oprócz typowej dokumentacji technicznej, można w prosty sposób wygenerować izometryczne rysunki “rozstrzelone”, które można wykorzystać podczas tworzenia katalogów części, dokumentacji montażowej lub serwisowej. Trójwymiarowe widoki konstrukcji można poddać procesowi wizualizacji, nadając im fakturę metalu, drewna, kamienia itp. Taki widok, przedstawiony na odpowiednim tle (plener, pomieszczenie) i odpowiednio “oświetlony”, stanowi gotowy materiał marketingowy, który można wykorzystać w folderach reklamowych. Dokumentację oraz foldery można przygotować jeszcze przed wyprodukowaniem pierwszego egzemplarza wyrobu.

Korzystając z narzędzi ActiveX można prezentować swoją ofertę w Internecie. Użytkownik, nie posiadając systemu Solid Edge, może obracać elementy na ekranie, oglądać je w zbliżeniu lub z perspektywy.

Ważną cechą Solid Edge jest możliwość wczytywania rysunków w formatach innych systemów CAD (w tym AutoCAD, Microstation, Pro/Engineer i in.). W skład systemu wchodzi dodatkowo moduł zapewniający wymianę danych z innymi systemami CAD/CAM/CAE w formacie IGES. Można także wczytywać rysunki rastrowe, np. skanowaną papierową dokumentację rysunkową, co ułatwia przenoszenie do systemu istniejących projektów.

Stworzony w Solid Edge model bryłowy może być przekazany bezpośrednio do systemów obliczeniowych innych producentów (obliczenia wytrzymałościowe, termiczne, sprawdzanie kinematyki urządzenia) lub obróbczych. Jest to kolejne źródło obniżki kosztów na etapie projektowania wyrobu. Firma UGS ściśle współpracuje z niezależnymi firmami produkującymi specjalistyczne oprogramowanie towarzyszące, dzięki czemu użytkownik może skompletować spójny system do projektowania, obliczania i wytwarzania wyrobów, korzystając z najlepszych dostępnych na rynku programów.

Solid Edge może być dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Można go oprogramować w takich językach programowania systemu MS Windows, jak Visual Basic czy Visual C++.

 

ADVANCED PART

Advanced Part jest podstawowym modułem systemu Solid Edge, służącym do trójwymiarowego modelowania poszczególnych elementów konstrukcji. Dzięki wydajnym i łatwym w obsłudze narzędziom parametrycznego modelowania bryłowego, umożliwia szybkie tworzenie precyzyjnych bryłowych modeli 3D. Funkcje modelowania umożliwiają projektowanie części za pomocą komend dodawania i usuwania materiału w krokach odzwierciedlających sposób myślenia projektantów i technologów. W każdej chwili można wrócić do dowolnego etapu i kroku modelowania, w celu dokonania zmian. Moduł zawiera także wszystkie funkcje rysunkowe (Draft) i translatory 3D (IGES, STEP), umożliwiające wczytywanie brył modelowanych w innych systemach CAD. Zestaw poleceń Plastic Plus przyspiesza modelowanie elementów wykonywanych z tworzyw sztucznych. Dostarcza on projektantowi narzędzia typowe dla procesu projektowania złożonych części wykonywanych technologią wtrysku lub odlewania. Są to m. in. tworzenie sieci żeber, występów i rowków na krawędziach elementów, wyrafinowane funkcje tworzenia brył cienkościennych, podział formy itp.

 

 

 

wpe4.jpg (4758 bytes)wpe3.jpg (5041 bytes)

 

 

 

 

 

 

SE_Part_02.jpg (45463 bytes)wpe2.jpg (5781 bytes)

 

 

 

 

Unikalną cechą Solid Edge jest modelowanie w złożeniu - nową część można projektować na tle wcześniej stworzonego elementu, wskazując wspólne krawędzie zarysu czy płaszczyzny przylegania. Dzięki temu można uniknąć błędów wynikających ze złego dopasowania współpracujących części. Części modelowane w złożeniu mogą być tworzone asocjatywnie - można wprowadzić między nimi zależności geometryczne. Zmiana wymiarów lub kształtu elementu podstawowego będzie powodowała identyczne zmiany w połączonych z nim innych elementach. Wyeliminowano w ten sposób konieczność ręcznego wprowadzania takich zmian. Jeśli na przykład zaprojektowano pokrywę dopasowaną do obudowy, zmiana kształtu lub wymiarów obudowy spowoduje automatyczną zmianę kształtu i wymiarów pokrywy. 

Solid Edge zawiera narzędzia przeznaczone do wczytywania rysunków z innych, “dwuwymiarowych” systemów CAD lub skanowanych z istniejącej papierowej dokumentacji technicznej. Wybrane widoki z takich rysunków można przenieść do przestrzeni i wykorzystać jako profile bazowe do zbudowania brył. Jest to najłatwiejsza metoda przejścia od tradycyjnego projektowania na płaszczyźnie (2D) do modelowania bryłowego.

 

 

 

 

 

 

2.5. BAZY DANYCH

 

    Specyfiką większości baz danych  jest występowanie danych geometrycznych obok danych opisowych, niekiedy z wyraźną przewagą danych pierwszego typu. Cechą charakterystyczną zebranych danych jest to, że zazwyczaj opisują powierzchnie rzeczywistą określonego terenu całościowo i jednokrotnie (w ramach pojedynczego przekroju) oraz to, że są wykorzystywane raczej łącznie, a nie poprzez pojedyncze rekordy danych. Dane gromadzone w bazach  są często pozyskiwane przy użyciu specjalnych technik, np. rejestracji obrazów satelitarnych lub ich interpretacji. Zbiory danych wynikowych objętościowo duże, przechowywane są w specyficznych formatach dostosowanych do systemów przetwarzania obrazów  lub systemów informacji przestrzennej . Jedynie zbiory danych opisowych, uzupełniających zbiory danych geometrycznych, są stabelaryzowane i mają charakter relacyjny. W bazach danych  nie występuje szereg cech charakterystycznych dla typowych baz numerycznych, natomiast występują cechy specyficzne dla baz danych przestrzennych.

Baza danych GIK            
Baza GIK obejmuje swoim zakresem geodezję, kartografię, fotogrametrię, teledetekcję, kataster, astronomię, systemy informacji przestrzennej, ekologię i zagadnienia pokrewne. Baza zawiera opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych, artykułów, materiałów z konferencji, prac naukowo-badawczych i przepisów prawnych począwszy od 1990 r. Opisy sporządzone są na podstawie wydawnictw polskich i zagranicznych gromadzonych przez Bibliotekę IGiK. Baza liczy 7200 rekordów (stan na dzień 01.04.1999 r.) i powiększa się miesięcznie o ok.80-100 opisów. Baza danych GIK wykorzystywana jest do drukowania miesięcznika “Informacja Bibliograficzna BOINTE Geodezji i Kartografii” oraz do opracowania zestawień bibliograficznych. Z bazy korzystają pracownicy IGiK, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, uczelni wyższych, instytutów naukowych, placówek PAN, firm geodezyjnych i studenci.

Baza danych GEOPAT                                                                                             
Baza GEOPAT zawiera opisy bibliograficzne polskich wynalazków i wzorów użytkowych w klasie GO1C (Pomiar odległości, poziomów lub pomiary geodezyjne lub namiary nawigacyjne, przyrządy żyroskopowe, fotogrametria) oraz w klasie GO9B 29/00 (Mapy; plansze; wykresy, np. wykres trasy). Baza jest tworzona od 1994 r. i zawiera 270 rekordów (stan na dzień 01.04.1999 r.).

Baza danych administracyjnych
Baza danych obejmuje dane geometryczne i podstawowe dane opisowe dotyczące trzech szczebli aktualnego podziału administracyjnego kraju tj. województw, powiatów i gmin. Wydzielone są miasta mające status powiatów, jak również, zaznaczone są dzielnice dużych miast mające odrębność administracyjną.
Baza danych administracyjnych zawiera dane uaktualnione na 1.01.1999 r. (tj. termin wprowadzenia nowego podziału administracyjnego kraju). Dokładność danych geometrycznych jest dostosowana do mapy w skali 1:100000. Dane, z wyjątkiem nielicznych przypadków, zostały pozyskane z materiałów kartograficznych w skalach większych niż 1:100000. Baza danych administracyjnych podlega bieżącej aktualizacji wynikającej z nowo wprowadzanych zmian zatwierdzonych przez właściwe organy administracyjne.
Baza danych geometrycznych w podstawowej formie stanowi nakładkę wektorową systemu Arc/Info. Dane opisowe są stabelaryzowane i w przekroju gminnym zawierają takie parametry jak identyfikator (nazwę i symbol gminy) oraz powierzchnię i ludność (według GUS). Dane te mogą stanowić osobną tabelę i być zapisane w dowolnym formacie (np. jako tabela '*.dbf'). Dane mogą być udostępnione w postaci numerycznej na nośniku magnetycznym albo w ustalonej formie graficznej, np. w postaci mapy.

Baza danych CORINE
Baza danych CORINE obejmuje dane pokrycia i użytkowania terenu, pozyskane ze zdjęć satelitarnych Landsat TM (z okresu lat 1990-1992). Dane ze zdjęć zostały zinterpretowane i sklasyfikowane według jednolitej nomenklatury uzgodnionej przez kraje europejskie, zawierającej na tzw. poziomie trzecim 44 kategorie użytkowania terenu, z których 33 występuje na terenie Polski. W zbiorach danych zostały uwzględnione użytki, których powierzchnia przekracza 25 ha., a dla użytków o charakterze liniowym – których szerokość przekracza 100m.
Dane geometryczne bazy CORINE są dostępne w postaci wektorowych nakładek systemu Arc/Info w "układzie 42", a także na zamówienie, mogą być przygotowane w innej postaci lub w innym odwzorowaniu (np. postaci rastrowej albo w odwzorowaniu Albersa). W postaci numerycznej dane są dostępne: w jednostkach odpowiadających arkuszom skali mapy 1:100000, albo w układzie jednostek podziału administracyjnego kraju tj. powiatów lub województw.

Baza zobrazowań NOAA/AVHRR
Baza danych obejmuje zobrazowania pochodzące z radiometru AVHRR satelitów NOAA, dla terenu całej Polski wraz z terenami przygranicznymi, z okresu lat 1997, 1998 , 1999 do chwili obecnej i jest stale uzupełniana. Dane satelitarne są zbierane przez codziennie, przy pomocy stacji odbiorczej obrazów NOAA, a następnie są wstępnie przetwarzane, geometryzowane i selekcjonowane ze względu na częste w Polsce zachmurzenie zakłócające zobrazowania NOAA. Gromadzone w bazie zbiory danych są pierwotnie składowane jako zbiory wielokanałowe, stosownie do wielo-spektralnej organizacji obrazów NOAA, w formacie odpowiednim do dalszego przetwarzania danych w systemach przetwarzania obrazów (np. w systemie ERDAS IMAGINE).
Zbiory obrazów NOAA są zbiorami rastrowymi o wielkości piksela ok. 1 km2 i stanowią podstawę do utworzenia baz pochodnych.  W bazie pochodnej gromadzone są dekadowe oszacowania wartości indeksu zieleni na terenie Polski, oparte na odpowiedniej kompozycji kanałów spektralnych obrazów NOAA (tj. ustalany zostaje rozkład maksymalnego NDVI w dekadzie).
Zgromadzone zobrazowania NOAA oraz zbiory danych pochodnych mogą być udostępniane dla wybranego dowolnego okresu, dla terenu całego kraju lub ewentualnie wybranych makro-rejonów. Format i nośnik zapisu danych wymaga indywidualnego uzgodnienia stosownie do potrzeb użytkownika.

 

 

 

 

4.     OPIS PROGRAMÓW GEODEZYJNYCH

5.      

5.1              PROGRAM WYRÓWNANIA SIECI KĄTOWO- LINIOWYCH  GEONET

 

Podstawowym przeznaczeniem systemu  Geonet, jest kompletne punktowe opracowanie wszelkich danych pomiarowych (z dzienników, szkiców, rejestratorów polowych). W tym sensie Geonet może być modułem obliczeniowym w każdej technologii mapy numerycznej. Łatwość połączenia z innymi modułami technologicznymi mapy wynika stąd, że wszystkie zbiory wejściowe i wynikowe mają postać tekstową (zapis w kodzie Ascii). W tej postaci lub w formacie DXF mogą być przedmiotem eksportu do edytorów graficznych mapy.

Geonet jest pakietem ponad 100 programów obliczeniowych, służących głównie do automatycznego opracowania osnów i pomiarów sytuacyjno-wysokościowych w aspekcie technologii mapy numerycznej (dane pozyskiwane z instrumentów typu Total-Station lub z materiałów archiwalnych). Stosuję się go powszechnie do opracowań poziomych osnów szczegółowych, aktualnie także z wykorzystaniem obserwacji GPS. (w roku 1996 tym systemem wyrównano krajową sieć podstawowom I klasy). Zaletą programu jest szybkość i niezawodność liczenia.

Główne zadania pakietu Geonet to :

-          ścisłe wyrównanie sieci poziomych lub niwelacyjnych o dowolnej konstrukcji i rozmiarze (max do 10000 punktów), z pełną charakterystyką dokładności (osnowy wszystkich typów klas). Sieci państwowe wszystkich klas, sieci specjalne, precyzyjne , realizacyjne, do pomiarów przemieszczeń. Możliwość wyrównania w zdefiniowanym układzie odwzorowania lub na elipsoidzie.

-          Opracowanie pomiarów masowych (biegunowych, tachimetrycznych, ortogonalnych, z digitalizacji, z wcięć lub przecięć, w trybie wsadowym (z plików rejestrator ów polowych lub z zapisu manualnego), z sortowaniem punktów na arkusze sekcyjne mapy w układzie „65” lub w dowolnym zdefiniowanym układzie lokalnym.

-          Transformacja konforemna, anfiniczna, płaska lub trójwymiarowa.

-          Analityczne obliczanie  powierzchni działek , badanie topologicznej poprawności zwartego układu działek.

-          Numeryczne tworzenie układu warstwic. Obliczenie objętości mas.

-          Zadania specjalne z analizy przemieszczeń i pomiarów realizacyjnych.

 

 

3.2 PROGRAMY UNIWERSALNE WINKALK
I NOBEL

 

 

WinKalk

 

Program WinKalk jest to program obliczeniowy. Przy jego pomocy można wykonać większość obliczeń jakie są konieczne do opracowania danych geodezyjnych.

Obliczenia

 

Winkalk - ObliczeniaW WinKalk-u zawarte jest ponad 30 różnego rodzaju funkcji najróżniejsze zadania. Zarówno te typowe jak przeliczanie tachimetrii, domiarów, wcięć, pól, danych do wyniesienia, jak i te bardziej wyrafinowane jak poligon, stanowiska swobodne, projektowanie działek na zadaną powierzchnię, ciągi busolowe. Dodatkowe moduły zawierają pakiety do projektowania tras (łuki, klotoidy) i opracowania wysokościowego (niwelacja, obliczanie objętości mas ziemi). Dla każdej funkcji obliczeniowej mamy możliwość wydrukowania tabelarycznego raportu i obejrzenia szkicu. Warto dodać, że program automatycznie zapisuje do archiwum wszystkie dane jakie do niego wprowadzamy. Możemy je nawet po dłuższym czasie odczytać i przeliczyć ponownie jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Grafika

 

Winkalk - SzkicModuł graficzny wbudowany w program pozwala na oglądanie obliczanych danych konstrukcji geodezyjnych, powiększanie i edycję. Rysunek można wydrukować - także w skali. Można to wykorzystać dwojako: potraktować wydruk jako matrycę do nakłucia punktów lub wydrukować rysunek jako szkic realizacyjny (program umieszcza na rysunku wszystkie potrzebne miary). Program umożliwia edycję rysunku, dodawanie linii, tekstów. Bardziej zaawansowane prace graficzne można wykonać programem MikroMap, o czym dalej.

Wyrównanie ścisłe

Z programem WinKalk można zakupić moduł do wyrównania ścisłego. Można nim wyrównywać sieci o dowolnej konstrukcji (poligonowe, kierunkowe, wcięcia...) do 1000 punktów. Moduł ten ma wiele ciekawych możliwości, m.in. automatyczne obliczanie współrzędnych przybliżonych, wyszukiwanie błędów grubych itp.

Współpraca z rejestratorami

 

Winkalk - RejestrModuł współpracy z rejestratorami umożliwia transmisję danych bezpośrednio z rejestratora czy tachimetru, bez konieczności opuszczania Windows i uruchamiania dodatkowych programów komunikacyjnych obliczeniowych, realizujących.

.

 

 

 

 

 

3.3 SYSTEMY CAD I ICH ZASTOSOWANIE

 

 

3.3.1 SYSTEM AutoCAD

 

AutoCAD jest najpopularniejszym na świecie programem do komputerowego wspomagania projektowania. Łączy w sobie moc z elastycznością przy nastawieniu na maksymalizację produktywności. Najnowsza wersja programu - AutoCAD 2000 - utrzymuje wysoki standard wersji poprzednich, podnosząc poprzeczkę dla oprogramowania wspomagającego projektowanie. Dzięki ponad 400 najnowszym oraz ulepszonym narzędziom cykl projektowania został skrócony, a użytkownicy zyskali nowe możliwości pracy zespołowej oraz dostępu do danych związanych z projektem.
Dzięki zastosowaniu środowiska wieloprojektowego (Multiple Design Environment) możliwa jest praca z nieograniczoną liczbą rysunków, a funkcja DesignCenterT umożliwia łatwą lokalizację oraz powtórne wykorzystanie archiwizowanych danych dotyczących projektu. Usprawnione środowisko kreślenia, zastosowanie nowego menadżera cech obiektów (Object property Manager), kontekstowych menu, szybkiego wymiarowania, możliwość wykorzystania sieci Internet oraz możliwość tworzenia własnych aplikacji, sprawiają, że AutoCAD 2000 jest bardziej dostępny i produktywny.
AutoCAD 2000 jest podstawą techniczną dla rozwiązań Design 2000 firmy Autodesk oraz tysięcy aplikacji innych producentów.

Praca z wieloma rysunkami w pojedynczej sesji

Nowe środowisko (Multiple Design Environment) rozszerza możliwości standardowych środowisk wielu dokumentów o nowe cechy zwiększające produktywność. Teraz już można:

Wykorzystanie fragmentów gotowych projektów

Dzięki AutoCAD Design Center można szybko zlokalizować, pobrać i wykorzystać ponownie zawartość dowolnego projektu. AutoCAD Design Center ma wygląd wzorowany na Eksploratorze Windows, dzięki czemu można:

Lepsze zarządzanie obiektami

 

Nowe okno dialogowe cech obiektów, jednoczy ponad 40 dotychczas różnych poleceń i okien dialogowych, w dwukolumnowej tabelce. Zgrupowanie tylu narzędzi edycji cech w jednym oknie znacznie skraca czas zwykle poświęcany edycji cech obiektów.

Lepsze kreślenie

 

Możliwość tworzenia układów wydruku oraz liczne usprawnienia ustawień kreślenia zapewniają szybkie tworzenie wysokiej jakości wydruków o dużej dokładności.

Dynamiczne projektowanie

 

Kilka nowych cech przyspieszających i zwiększających wydajność projektowania:

Szybka praca dzięki menu prawego klawisza myszy

 

Kliknięcie gdziekolwiek prawym klawiszem myszy w AutoCAD 2000 przywołuje kontekstowe menu zależne od tego co użytkownik w danej chwili wykonuje. Dzięki temu wszystkie polecenia potrzebne do pracy z poleceniem lub edycji danego obiektu są w zasięgu ręki, ukryte w menu prawego klawisza myszy.

 

Praca w Internecie

 

Nowe narzędzia internetowe czynią współdzielenie i dostęp do projektów Internecie tak prostym jak nigdy dotąd. W AutoCAD 2000, można:

Dołączanie zewnętrznych baz danych

Nowe narzędzia podłączania baz danych, pozwalają niezwykle łatwo i szybko skojarzyć informacje z baz danych z obiektami AutoCADa. Można na przykład:

 

Adaptacja "Tego Co Chesz" w "Sposób Jaki Chcesz"

 

Wbudowane środowisko programowania VisualLISP uzupełnia rozszerzoną obsługę Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) o obiektowo zorientowany język programowania. Visual LISP, który udostępnia pełną gamę intuicyjnych narzędzi do adaptacji AutoCADa począwszy od pasków narzędziowych, przez menu aż do poziomu pojedynczych obiektów. Interfejs Visual LISP:

Bezbolesne: Przesiadanie się , Nauka i Pomoc

 

Pod każdym względem AutoCAD 2000 kontynuuje tradycję ogromnej produktywności. AutoCAD 2000 gładko łączy użytkownika z informacjami projektowymi, z kolegami i całym światem dzięki zintegrowaniu najczęściej wymaganych cech w czystszym, mądrzejszym środowisku projektowania.
W warunkach dzisiejszej ekonomii, projektanci muszą wykorzystywać moc Internetu aby pozostać konkurencyjnymi. przekształcenie AutoCADa 2000 w platformę projektowania internetowego, uczyniło AutoCAD 2000i domyślną platformą projektową wielu firm.
Miesiące dogłębnych wywiadów z klientami, testy użyteczności i ogólnoświatowe ankiety pokazały, że użytkownicy potrzebują narzędzi internetowych, które są "Takie jakich oczekujesz - Wtedy kiedy ich potrzebujesz". Mając to na względzie, Autodesk opracował AutoCAD 2000i, który dostarcza następujących korzyści:

Projekt prowadzony z wykorzystaniem Internetu
Internet wzmacnia pozycję ekonomiczną naszych klientów przez udostępnienie w czasie rzeczywistym interakcji, projektant-projektant, projektant-klient i projektant-handlowcy, bezpośrednio wewnątrz AutoCADa. Stałe podłączenie projektu do łańcucha informacyjnego firmy, wnosi nową jakość do projektu, co w efekcie umożliwia zwiększoną swobodę podejmowania decyzji, większą szybkość prowadzenia interesów oraz większą zyskowność.

Wydajność i prostota
Użyteczność AutoCADa 2000i jest znacząco rozszerzona przez ulepszoną funkcjonalność 3D, dopracowane cechy i przebudowany system pomocy. Wszystkie zmiany skoncentrowane były na polepszeniu doświadczenia użytkownika z produktem. Internet jest głównym elementem tego wydania AutoCADa, jednak użytkownicy nie korzystający z Internetu, również zyskają znacząco z pracy z najsilniejszym i najłatwiejszym do opanowania i używania AutoCADem.

Instalacja i implementacja
Instalacja AutoCAD 2000i wykorzystuje Microsoft System Installer (MSI), dodatkowo technologia licencjonowania i rejestrowania przez Internet czynią instalację i zarządzanie stanowiskami z oprogramowaniem niezwykle prostą. Z drugiej strony format rysunkowy i kompatybilność na poziomie binarnym pozwalają na łatwą integrację w środowisku, które już zaadoptowało AutoCADa 2000. Zgodność z Microsoft Windows 2000 dodaje dodatkowy poziom zaufania, że AutoCAD jest przystosowany do wykorzystania najnowszych infrastruktur operacyjnych.

 

Projekt prowadzony z wykorzystaniem Internetu

AutoCAD Today

AutoCAD Today jest zintegrowanym elementem AutoCADa jak i oknem na Autodesk Point A, który jest bogatym w informacje przemysłowe Internetowym portalem projektowym. Portal udostępnia personalizowane widoki, zawierające treść najodpowiedniejszą i najbardziej użyteczną dla codziennego użytkownika AutoCADa.

Pozwala to użytkownikowi i innym członkom grupy wykorzystać Internet w czasie pracy z AutoCADem do pobierania ostatnio używanych plików, wykorzystywania wskazówek i technik, wiadomości, dokonywania uaktualnień jak też odbierania informacji od kierownika projektu CAD. Może także być oknem na firmowy Intranet lub nawet, stroną Web udostępniającą informacje o projekcie, które pozwalają na pozostawanie w kontakcie z projektami i kolegami z całego świata.

Oto kilka unikalnych składników AutoCAD Today:

a) Bulletin Board
Sekcja udostępnia miejsce dla kierowników CAD do komunikacji z grupami projektowymi przez firmowy Intranet. Obecnie kierownicy grup CAD mogą komunikować się, dostarczać informacje projektowe, standardy firmowe, nowe oprogramowanie, uaktualnienia/poprawki i wiele innych z poziomu AutoCADa.

b) Połączenie "on line" z Autodesk Point A

Wewnątrz AutoCADa znajduje się okno z widokiem na portal Autodesk Point A. Znajdują się tam uaktualniane "on line" informacje specyficzne dla przemysłu. Portal oferuje pełne możliwości nawigacyjne i opcje dostosowania do własnych potrzeb z poziomu AutoCADa. Z portalu można pobrać informacje przemysłowe lub pliki bez tracenia czasu na poszukiwanie odpowiednich narzędzi czy informacji.

c) Rozbudowana lista ostatnio używanych elementów (MRU)


Udostępnia listę ostatnio edytowanych rysunków i możliwość otwierania/tworzenia rysunków z poziomu okna AutoCAD Today. Cecha ma wbudowane okno podglądu.d) Tips & Techniques
Jedno kliknięcie myszy dzieli użytkownika od sekcji porad i technik w AutoCAD 2000i. Jeżeli użytkownik chce podzielić się własnymi wskazówkami, to może to zrobić także w tej sekcji. Każdy może wysłać własne porady bezpośrednio do bazy danych portalu Autodesk Point A. Korzystanie z porad jest szybkie i łatwe, i dramatycznie zmniejsza liczbę przerw w pracy gdy użytkownik napotyka problemy w AutoCADzie

e) Dostarczanie wiadomości
Bieżące wiadomości specyficzne dla danego przemysłu (AEC, MCAD, GIS, FM itp.) Dostawcy wiadomości mają stałe połączenia aby zapewnić dopływ najświeższych informacji. Użytkownik AutoCAD 2000i dostaje do ręki najnowsze wiadomości nie opuszczając AutoCADa.

f) Ulubione
Tak jak w Microsoft Internet Explorer, można tworzyć listy skrótów do ulubionych miejsc w Internecie wykorzystując polecenie "Add to Favorites". Nie ma już potrzeby budowania listy ulubionych skrótów w osobnej przeglądarce.

g) Własne ustawienia
Wygląd portalu Autodesk Point A, można dostosować do własnych preferencji. Pozwala to wyświetlać wybrane informacje w ustalonym miejscu i o określonej porze.

h) Uaktualnienia typu "on line"
Zastosowanie nowej technologii instalacyjnej firmy Microsoft, pozwala na przeprowadzanie uaktualnień oprogramowania przez Internet. Automatyczne uaktualnienia odbywają się w tle. Użytkownik nie traci czasu na szukanie uaktualnień i poprawek na stronach autodesk.com. Funkcja może być łatwo kontrolowana przez kierownika CAD lub administratora sieci.

Opcjonalnie istnieje możliwość określenia, które uaktualnienia i poprawki mają być pobierane. Kierownicy CAD mogą w prosty sposób kontrolować te procesy zachowując spójną konfiguracje stanowisk w całej firmie. Upraszcza to także dostęp i wybór użytecznych narzędzi użytkowników końcowych.

 

Publikowanie w Internecie

 

Publikowanie w Internecie pozwala umieszczać rysunki w Internecie w formacie HTML wykorzystując kreatora z predefiniowanymi szablonami. Kreator generuje projekt stron HTML i umieszcza informacje projektowe w formacie DWF lub JPG. Projekt można uaktualniać lub zmieniać jego zawartość. Specjalna opcja pozwala określić czy publikowany jest tylko obrazek reprezentujący rysunek, czy plik w formacie DWF. Kreator pozwala także określić miejsce publikowania projektu, (sieć lokalna, Intranet lub Internet)

 

Publish to Web

Czyni publikowanie projektów łatwym i bezproblemowym. Kierownicy CAD mogą publikować projekty bez konieczności wspierania się obecnością specjalisty Internetowego. Dodatkowo uaktualnianie danych jest niezwykle proste i oparte o oryginalne dane projektowe, co pozwala utrzymywać stale aktualne informacje projektowe.

Oto kilka cech funkcji Publish To Web:

a) Wbudowane mechanizmy wysyłania danych
Kreator pozwala określić serwer Internetowy lub serwer sieciowy, wprowadzić konfigurację serwera i automatycznie uaktualnić dane na tym serwerze. Kiedy projekt jest już opublikowany, uaktualnianie danych nie wymaga dużego nakładu pracy i wysiłku.

b) Szablony DWF
Szablony DWF tłumaczą i publikują wskazane rysunki w formacie DWF. Użytkownicy muszą mieć zainstalowane Volo View/Express lub wtyczkę WHIP! aby móc oglądać publikowane projekty.

c) Szablon obrazów
Szablon obrazów tłumaczy wskazane rysunki do formatu obrazków poglądu i plików rastrowych w formacie JPEG lub PNG. Do oglądania projektów nie jest wymagana wtyczka, wystarczy standardowa przeglądarka (I.E 4.0 lub nowszy, Netscape 4.0 lub nowszy) Członkowie rozbudowanych grup projektowych, mogą przeglądać dane projektowe bez potrzeby instalowania specjalnych wtyczek.


d) Możliwość edycji projektów opublikowanych w Internecie
Kiedy projekt jest już ukończony, użytkownik może nadal wprowadzać zmiany do opublikowanego projektu. Wystarczy wskazać w startowym kreatorze projekt z Internetu. Kreator publikowania w czasie rzeczywistym uaktualnia istniejący projekt nowymi danymi.

e) Web Drag'n'Drop
Web Drag'n'Drop pozwala wczytywać i wstawiać pliki akceptowane przez AutoCAD do istniejącego pliku przez przeciąganie bezpośrednio z przeglądarki Internetowej. W zależności od tego czy przeciągany plik jest na belkę AutoCADa czy do otwartego rysunku, plik jest otwierany lub wstawiany.

Funkcja ułatwia przeszukiwanie i wykorzystywanie zawartości portalu. Dodatkowo kierownicy CAD mogą umieszczać informacje na serwerze a użytkownicy mogą łatwo przeciągać projekty do swoich produktów. Autodesk chce aby stało się to standardem w AutoCADzie, produktach wertykalnych i Viz'ie.

Meet Now

Meet Now wykorzystuje technologię Net Meeting firmy Microsoft do przeprowadzania spotkań w sieciach Intranet i Internet. Meet Now udostępnia sposób na współpracę nad projektem, przy jednoczesnych konsultacjach z innymi kolegami i partnerami. Pozwala także kierownikom CAD uczyć pracowników obsługi nowch cech produktu bezpośrednio na ekranach ich komputerów. Kierownik może także sprawdzać na bieżąco projekty i wyjaśniać projektantom zmiany w projekcie bez względu na to gdzie w danej chwili przebywają.


Oto kilka unikalnych cech Meet Now:

a) Meet Now z poziomu AutoCADa
Meet Now automatycznie uruchamia program Net Meeting z poziomu AutoCADa i ustanawia spotkanie. Upraszcza to sesje Net Meeting w AutoCADzie.

b) Automatyczne współdzielenie aplikacji
Po ustanowieniu spotkania, Meet Now automatycznie udostępnia sesję AutoCADa do współdzielenia z innymi projektantami. Jeżeli inny projektant nawiąże połączenie, współdzielona sesja AutoCADa pojawi się na jego monitorze.

Ma to kluczową zaletę w nauce, szkoleniu i współpracy nad projektami. Współdzielenie aplikacji nadaje współpracy nad projektem nowy wymiar, zarówno dzięki możliwości wspólnej pracy całej grupy projektowej jak i możliwościami szkolenia się grupy we własnym gronie.

c) Serwer Autodesk ILS
Serwer rejestruje obecność użytkowników AutoCADa i dodaje ich nazwy do listy użytkowników będących w danej chwili połączonych z serwerem . Serwer Autodesk ILS pomaga użytkownikom AutoCADa odnajdywać się i łączyć ze sobą.

Okno dialogowe obsługi hiperłączy

 

Nowa obsługa hiperłączy jest wzorowana na standardzie Office 2000. Dla przykładu zakładki znane z aplikacji Office, odpowiadają nazwanym widokom i arkuszom w AutoCADzie.

eTransmit

eTransmit pozwala spakować bieżący rysunek wraz z wszystkimi stowarzyszonymi z nim plikami i odnośnikami zewnętrznymi do zestawu, który można łatwo rozesłać do rozproszonej grupy projektowej.

eTransmit czyni współdzielenie plików projektowych niezwykle prostym. Można współdzielić pliki projektowe zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie, z członkami rozproszonych grup projektowych, z dostawcami i klientami. eTransmit gwarantuje, że wszystkie pliki projektu są dostarczane na miejsce.Oto kilka unikalnych cech eTransmit:

a) Kompresja
Można tworzyć skompresowane, samorozpakowuące się pliki lub pliki typu .zip. Kompresja redukuje rozmiar zestawu i pozwala na krótsze obciążenie sieci podczas przesyłania.

b) Bezpieczeństwo
Skompresowane zestawy można zabezpieczyć hasłem. Ochrona hasłem pomaga zapobiec
przeglądaniu projektów przez osoby do thego nieupoważnione.

c) Powiadamianie pocztą elektroniczną
Pozwala automatycznie wysłać wiadomość do odbiorców o nadchodzącym zestawie plików projektowych. Jest to wygodny sposób informowania o położeniu wysyłanego zestawu, haśle dostępu itp.

d) Umieszczanie w Internecie
Funkcja ułatwia umieszczanie zestawu projektowego w określonym miejscu w Internecie lub Intranecie. Pozwala to na współdzielenie dużym firmom projektów bez konieczności obciążania systemu poczty elektronicznej.

e) Obsługa plików w formatach AutoCAD 2000 jaki i AutoCAD Release 14
Aby pomóc w komunikowaniu się z użytkownikami, którzy jeszcze nie przesiedli się na AutoCADa 2000i, możliwe jest tworzenie zestawów plików w formacie AutoCAD R14 lub 2000.

f) Generowanie raportów
Funkcja pozwala na stworzenie kompletnego raportu o zestawie rysunkowym. Raport zawiera informacje o plikach wchodzących w skład zestawu i napotkanych problemach przy jego tworzeniu. Raport jest dostępny dla wszystkich użytkowników i pozwala śledzić obieg rysunków, zarządzać problemami i określić, które rysunki zostały wysłana i które muszą być jeszcze wysłane.

AutoCAD I-drop

I-drop jest specjalnym miejscem do publikowania obiektów projektowych na stronach internetowych. Strony zawierające obiekty typu i-drop wyglądają i zachowują się tak samo jak standardowe strony internetowe w zwykłej przeglądarce. Jednak, gdy są otwierane w środowisku pulpitu internetowego AutoCADa, obiekty typu i-drop stają się bezpieczną i otwartą bramką pomiędzy serwerem udostępniającym obiekty a AutoCADem. Użytkownik może po prostu techniką "przeciągnij i upuść" wstawić obiekty i-drop ze strony internetowej bezpośrednio do AutoCADa 2000i

Wydajność i prostota

Łatwość używania AutoCADa 2000i jest znacząco rozszerzona po przez ulepszoną funkcjonalność 3D, udoskonalone cechy oraz dzięki przebudowanemu systemowi pomocy. Wszelkie zmiany miały na celu ulepszenie pracy z nowym produktem. Wbudowanie technologii internetowej pozwala zwykłym użytkownikom wiele zyskać z pracy najsilniejszym, najprostszym i najłatwiejszym do nauki i używania AutoCADem jaki kiedykolwiek się ukazał.

Dostęp do plików

Nowe okno do otwierania plików, zostało przeprojektowane, tak aby udostępnić bardziej intuicyjny interfejs i większą funkcjonalność, włączając w to wbudowaną obsługę Internetu. Okno dialogowe jest zgodne ze standardem jaki wyznacza pakiet Microsoft Office 2000.Oto kilka cech nowego okna dialogowego:

a) Foldery internetowe
Pozwalają otwierać i zapisywać rysunki z/do internetowych folderów, wykorzystując protokół FTP. Grupy projektowe mogą wykorzystywać Internet lub Intranet jako rozszerzenie lokalnego systemu plików. Użytkownik ma możliwość dostępu do zdalnego dostępu do plików z różnych miejsc oraz współdzielenie plików w rozproszonych grupach projektowych.

b) Podgląd rysunku
Wskazanie rysunku wyświetla miniaturowy podgląd zawartości.

c) Nowy interfejs użytkownika
Zachowuje spójność w dostępie do plików z innymi aplikacjami Windows, udostępniając jednocześnie bardziej intuicyjny system nawigacji.

d) Integracja z innymi cechami funkcjonalnymi Internetu
Dostęp do funkcji publikowania rysunków w Internecie, narzędzi do zarządzania plikami z poziomu okna dialogowego otwórz/zapisz.

 

Zwiększona wydajność AutoCADa 2000i

 

Przemysłowe testy wydajności wykazują, że AutoCAD 2000i jest szybszy od AutoCAD 2000 przy wykonywaniu zwykłych operacji. Test szybkości AutoGauge Benchmark, opracowany przez Autodesk User Group International (AUGIT) wykazuje, że AutoCAD 2000i pracuje od 6 do 38% szybciej na tym samym sprzęcie.

Przy jakich operacjach AutoCAD 2000i jest szybszy? Wydajność otwierania /zamykania plików jest zwiększona o 29%, wydajność wyświetlania zwiększyła się o 39%, tryby lokalizacji o 30%, a zmiany cech o 23%. AutoCAD 2000i obsługuje komputery wieloprocesorowe. Na komputerze z dwoma procesorami AutoCAD 2000i jest o 30% szybszy niż AutoCAD 2000 na tym samym komputerze.

Ikona LUW
Użytkownik ma teraz możliwość zmiany wyglądu i zachowania się ikony lokalnego układu współrzędnych z poziomu przyjaznego dla użytkownika okna dialogowego. Prośba o dołączenie tej funkcjonalność była najczęściej umieszczana na listach życzeń.

Ogólna wydajność aplikacji

Przełączanie między zakładkami nie wywołuje regeneracji
Wyeliminowanie operacji regeneracji po przełączeniu się na arkusz automatycznie zwiększyło wydajność pracy.
Obsługa wielu procesorów
Użytkownicy z wieloprocesorowymi maszynami zauważą znaczący wzrost wydajności aplikacji, szczególnie przy operacjach graficznych.
Ulepszone zarządzanie operacjami zapis/odczyt z/do pamięci
Dotyczy to operacji otwierania plików i zarządzania pamięcią. Zwiększa to ogólną wydajność aplikacji.
Buforowanie czcionek True Type
Poprawia proces wyboru i wczytywania czcionek TrueType. Znacząco zwiększa wydajność aplikacji przy pracy z rysunkami zawierającymi czcionki TrueType fonts.

 

Wydajność 3D

Ulepszenia obejmują nowy silnik HEIDI 7, obsługę wielkich modeli, optymalizację sprzętu graficznego i poprawioną wydajność polecenia Orbita 3D.

Ulepszenia w zakresie drukowania

Obsługa wydruków przesłaniających się obiektów
Pozwala lepiej zarządzać wydrukiem nakładających się obiektów. Obiekty mogą się przenikać lub przesłaniać w zależności od ustawień porządku wyświetlania w rysunku. Funkcja jest dostępna zarówno dla sterowników HDI jak i systemowych Windows.
Style wydruków typu True color
Udostępnia możliwość dokonywania wydruków w pełnej gamie kolorów.
Filtry drukarek i foramtek papieru
Nieużywane formatki i drukarki mogą być odfiltrowane z rozwijanych list okna dialogowego drukowania. Ograniczenie dostępu tylko do standardowych dla danej firmy formatek i urządzeń drukujących, pozwala kierownikom CAD zarządzać standardami wydruków i unikać kosztownych pomyłek.

Rozszerzenia istniejących poleceń

Szybki wybór - zwiększenie wydajności
Wydajność poleceń jest tak samo ważna jak funkcjonalność. Przyspieszenie działania polecenia Szybki wybór przekłada się na zwiększenie produktywności.
Edycja wielu polilinii
Jednym poleceniem można dokonywać edycji kilku polilinii jednocześnie. Polilinie mogą teraz być łatwo łączone, nawet jeśli ich końce się nie stykają.
Połączenie poleceń przedłuż i utnij
Wciśnięcie klawisza shift podczas wykonywania polecenia Utnij działa jak polecenie Przedłuż, a polecenie przedłuż jak utnij.
Układy warstw
Aktualny stan warstw można zapisywać. Zapisany stan można odtwarzać, importować lub eksportować. Ułatwia to odtworzyć układ warstw na przykład potrzebny do wykonania wydruków.
Dodatkowo dodano nową funkcjonalność do już istniejących poleceń AutoCADa. Oto kilka z nich:
- Dwukrotne kliknięcie na obiekcie wywołuje polecenie do edycji danego obiektu
- Przywrócono stary sposób pracy polecenia Tekst
- Wyłączanie uchwytów po jednokrotnym wciśnięciu klawisza escape
- Polecenie Utnij może wykorzystywać elementy bloku jako krawędzie tnące
- Zaokrąglanie i fazowanie wielu polilinii
- Rozszerzone polecenie Prostokąt
- Zmiana promienia zaokrąglenia bez konieczności wychodzenia z plecenia Zaokrągl
- Zmiana parametrów fazowania bez konieczności wychodzenia z polecenia Fazuj

Integracja możliwości AutoCADa LT

Niektóre elementy funkcjonalności znane z AutoCADa LT zostały zaimplementowane w AutoCADzie 2000i

Przypisywanie kreskowania metodą "przeciągnij i upuść"
Umożliwia użytkownikowi odnalezienie wzoru kreskowania w istniejących rysunkach i przeciągnięcie ich na obszar kreskowania w bieżącym rysunku. Cechy kreskowania z AutoCAD Design Center są zachowywane z rysunku źródłowego.
Usuwanie wszystkich zagnieżdżonych obiektów/Nowy interfejs użytkownika
Za pomocą pojedynczego polecenia Usuń można usuwać wszystkie zagnieżdżone obiekty poprzez nowy, łatwy w użyciu i czytelny interfejs. Poprzez wyeliminowanie konieczności wielokrotnego wywoływania polecenia dla usuwania nieużywanych elementów wzrosła łatwość stosowania narzędzia i jego wydajność.

Okno dialogowe Szyk

Nowe okno Szyku oferuje łatwy w użyciu interfejs polecenia Szyk, umożliwiający podgląd i modyfikację zestawu parametrów przed potwierdzeniem wykonania szyku.

Pomaganie użytkownikowi

AutoCAD 2000i posiada szereg udoskonaleń i dodatków do systemu pomocy. Nauka AutoCADa 2000i, dzięki nowym opcjom wspierania użytkownika staje się łatwiejsza.

Pomoc HTML

Cały system pomocy został przekonwertowany z WinHelp na oparty na HTML. Stanowi to podstawę dostarczania systemu pomocy poprzez sieć Internet, zatem użytkownik nie będzie zmuszony do oczekiwania na nastepną wersję programu lub jej uaktualnienie aby zapoznać się z nową zawartością pomocy.

Porady

Dostępna jest baza danych porad technicznych i podpowiedzi poprzez użycie systemu pomocy z interfejsem akceptującym pytania zadane 'zwykłym' językiem. System jest adresowany dla tych użytkowników, którzy nie posiadają połączenia internetowego i chcą korzystać z technicznych porad.

Asystent pomocy

Pomoc dotycząca bieżącego polecenia, okna dialogowego itp. wyświetlana podczas wykonywania polecenia. Oferuje automatycznie zwięzłą, rzeczową i nie narzucającą się pomoc w miejsce dotychczasowego oczekiwania na ręczne wywołanie systemu pomocy przez użytkownika.

System rozwiązywania problemów

Autodesk pragnie zaoferować bazę danych on-line wszystkich znanych problemów która ułatwi użytkownikowi odnalezienie szukanej odpowiedzi poprzez użycie systemu pomocy Answerworks akceptującego pytania zadane 'zwykłym' językiem. Zatem koniec z traceniem czasu na rozwiązywanie problemów które ktoś inny już rozwiązał - gdy zostanie wydane żądanie rozwiązania problemu.

Przeglądanie bazy danych znanych problemów

Autodesk posiada bazę danych rozwiązanych problemów, której interfejs akceptuje pytania zadane 'zwykłym' językiem. Można przeszukiwać bazę danych pod kątem znanego problemu, co pomaga na zaoszczędzenie cennego czasu, potrzebnego zazwyczaj na poszukiwanie rozwiązań.

Interpreter zapytań stawianych zwykłym językiem

Można teraz poszukując pomocy wpisać w prostym języku angielskim pytanie, a nowa technologia Answerworks dostarczy najbardziej odpowiednie odpowiedzi na zadany temat. W ten sposób pomoc staje się bardziej sensowna i użyteczna dla użytkownika.

Instalacja i integracja

Format pliku

Format AutoCADa *.dwg pozostaje niezmieniony w porównaniu z AutoCAD 2000. AutoCAD 2000i nie zmienia formatu DWG, gwarantując 100% zgodność plików i zabezpieczając inwestycje użytkowników w projekty już rozpoczęte w wersji AutoCAD 2000.

Zgodność binarna

AutoCAD 2000i jest kompatybilny wstecz z aplikacjami i skryptami napisanymi dla AutoCADa 2000. Wszystkie procedury ARX i LISP działające aktualnie z AutoCAD 2000 będą nadal działać z AutoCAD 2000i, co chroni istniejące inwestycje użytkowników w aplikacje i konfiguracje.

Eliminacja klucza sprzętowego

Technologia C'Dilla Soft Locking będzie wkraczać tam gdzie do tej pory były używane klucze sprzętowe. To nowe rozwiązanie jest znacznie wygodniejsze w używaniu i zarządzaniu, niż dotychczasowe.

 

Podsumowanie

 

AutoCAD 2000i łączy użytkownika z informacjami o jego projekcie, z współpracownikami i ze światem poprzez kombinację projektowania ukierunkowanego na Internet, większej wydajności i łatwości obsługi z nową strategią dostarczania i implementacji. AutoCAD 2000i przenosi AutoCADa 2000 na platformę projektowania Internetowego i pomaga użytkownikom wykorzystać siłę Intranetu i Internetu.
Internet umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym, ułatwia podejmowanie decyzji projektowych i handlowych bezpośrednio w AutoCADzie. Sukces na polu projektowania i dostarczania zależy od wydajnej wymiany informacji projektowych. AutoCAD 2000i integruje dział wytwarzania, sprzedaży i logistyki z projektem przez udostępnienie bezpośredniego połączenie między projektantami, dostawcami i klientami w portalu Autodesk Point A

Funkcjonalność AutoCAD 2000i uległa znaczącej poprawie przez zwiększenie wydajności, ulepszone polecenia i przebudowany system pomocy.

 

 

 

3.3.2. AutoCad Map 2000

 

Wersja programu ułatwiającego proces tworzenia map, opracowana na bazie AutoCADa 2000.   

Nowa wersja programu przeznaczonego do tworzenia map, opracowana została w oparciu o solidną bazę programu AutoCAD 2000 - wiodącego programu do projektowania wspomaganego komputerowo na świecie. AutoCAD Map 2000 ułatwia użytkownikom proces tworzenia i obsługi map oraz zwiększa wartość informacji geograficznej, ułatwiając dzielenie się danymi z innymi współpracownikami. 

Oprócz bogatego zestawu funkcji do precyzyjnego tworzenia map, oprogramowanie AutoCAD Map 2000 oferuje unikalne połączenie solidności systemu informacji geograficznej (GIS) z istniejącymi systemami CAD w przedsiębiorstwie. Likwiduje w ten sposób komunikacyjną lukę między inżynierami, którzy tworzą i edytują mapy infrastruktury, a ekspertami z zakresu systemów GIS, korzystającymi z map i danych geograficznych dla celów analizy i planowania. 

"Aby Los Angeles funkcjonowało jako całość, najważniejszą kwestią jest łatwa wymiana danych między różnymi wydziałami w mieście" - powiedział Greg Ammon, menedżer systemów GIS w wydziale gospodarki wodnej i energetyki Los Angeles. "Jednym z podstawowych powodów, dla których wybraliśmy oprogramowanie AutoCAD Map, jest jego zdolność do integrowania danych w różnych formatach, pochodzących z różnych systemów."

Dzięki oprogramowaniu AutoCAD Map 2000 użytkownicy zyskują:
 

Maksymalną kontrolę nad wyglądem map i sposobem ich komunikacji,

Łatwą metodę tworzenia zapytań dotyczących danych kartograficznych i ich analizy,

Solidne, a zarazem proste narzędzia do przeglądania, łączenia i uzyskiwania dostępu do baz danych,

Zintegrowane i rozszerzone funkcje wizualizacji rastra,

Pełną obsługę najczęściej stosowanych w branży narzędzi do tworzenia oprogramowania w językach ObjectARX* (C++) i Active X (VBA)

 

"Rynek sprawił, że AutoCAD Map jest najlepiej sprzedającym się oprogramowaniem do tworzenia map i obsługi danych geograficznych w przemyśle, zaś AutoCAD Map 2000 umocni jego pozycję" - stwierdził Joe Astroth, wiceprezes firmy Autodesk*, GIS. "Do tworzenia i obsługi danych odbiorcy dalej będą wybierać AutoCAD Map 2000, dostarczający im narzędzia, których potrzebują, aby zwiększyć swoją wydajność i udoskonalić obsługę klienta."

Oprogramowanie AutoCAD Map 2000 oferuje wszystkie funkcje, których użytkownicy wymagają od profesjonalnego pakietu: udoskonalone przekształcanie danych do postaci cyfrowej, zautomatyzowane porządkowanie rysunków i konwersję danych na i z formatów innych programów CAD i systemów informacji geograficznej. Zapewnia ono również wszystkie standardowe funkcje topologiczne i tematyczne charakteryzujące solidny produkt GIS. Oprogramowanie AutoCAD Map umożliwia kartografom uzyskiwanie dostępu do map i dużych zbiorów danych oraz łatwą integrację danych technicznych z informacjami pochodzącymi z dużych obszarów. Użytkownicy mogą w szybki i prosty sposób przeszukiwać zbiory wszystkich swoich map w celu odnalezienia wymaganych informacji, co umożliwia im jednocześnie pracę z dużymi obszarami bez zmniejszenia dokładności.

Jedną z najcenniejszych funkcji oprogramowania AutoCAD Map jest opracowywanie "inteligentnych" map dzięki łączeniu obiektów kartograficznych z zewnętrznymi bazami danych. To efektywne narzędzie zwiększa liczbę użytkowników i dostarcza im aktualnych informacji, pomagając tym samym w podejmowaniu bardziej przemyślanych decyzji.

W ramach inicjatywy Design 2000 firma Autodesk wprowadza oprogramowanie AutoCAD Map 2000 jako część nowej serii produktów opartych na platformie AutoCAD 2000 na rynki związane z architekturą, zagospodarowaniem terenu, systemami informacji geograficznej i mechaniką. Wiele spośród nowych funkcji oprogramowania AutoCAD Map 2000 rozszerza możliwości programu AutoCAD 2000, ułatwiając i upraszczając wykonywanie nużących i powtarzających się czynności związanych z tworzeniem map. Przykładowo, jednoczesna obsługa danych i modyfikacja map została udoskonalona dzięki wprowadzeniu nowego okna Properties (Właściwości). Co więcej, wykorzystanie tych samych bazowych map w wielu projektach, choć było możliwe wcześniej, jest obecnie znacznie bardziej intuicyjne dzięki środowisku wielu projektów (Multiple Design Environment - MDE).

 AutoCAD Map 2000 zawiera ponad 400 nowych i rozbudowanych narzędzi, w tym: zróżnicowane środowisko projektowe (Multiple Design Environment), okno właściwości (Properties Window), zróżnicowane rozkłady wydruków (Multiple Layouts), obsługa współrzędnych biegunowych (Polar Construction Tool), elastyczne style wydruków (Flexible Plot Styles).

Możliwości integrowania danych

 Wielodostęp do rysunków/map

·                      Zachowane mapy i ustawienia z sesji projektowej są później wczytywane automatycznie.

 Tworzenie map i narzędzia czyszczące

 

 

 

 Możliwości w zakresie zapytań

 

Narzędzia analizy przestrzennej GIS

 Możliwość w zakresie konwersji współrzędnych

 

 Możliwość w zakresie prezentacji i kreślenia

 Wymagania systemu

 

 

 

 

 

3.3.3. MICROSTATION

 

Podstawowe cechy środowiska Microstation GeoGraphics:

·    Kreacja map tematycznych przy wykorzystaniu tekstowej bazy danych
W MicroStation GeoGraphics zaimplementowano kompletne narzędzia umożliwiające resymbolizację tematyczną map na podstawie danych tekstowych. Resymbolizacja grafiki obejmuje wypełnianie elementów kolorami oraz szrafurami. Dołączone zostały elemen

Informacje związane z użytkowaniem MicroStation i bazy danych

Nowości w obsłudze ODBC związane z wprowadzeniem MicroStation/J:

Dodana została możliwość używania Access-owego typu danych Memo w Visual SQL Query Builder (VSQL).

Rozszerzona precyzja została dodana również do VSQL i SQL Window.

ODBC server wspomaga używanie i zarządzanie pełnym zakresem formatu daty i czasu.

MicroStation ODBC server w pełni wspomaga Microsoft ODBC drivers z bazą danych Xbase.

Polepszone zarządzanie pamięcią w połączeniach do bazy danych za pomocą ODBC databases.

MicroStation ODBC driver wspomaga dodawanie plików danych do danych użytkownika.

MicroStation ODBC server wspomaga SQL Server 6.5 z driwerami MicrosoftODBC.

 

 

 

3.3.4. SYSTEMY GPS

 

Trimble 4600
zintegrowany odbiornik GPS L1 do pomiaru osnów


Zintegrowana obudowa zawierająca odbiornik GPS, antenę i zestaw baterii. Odbiornik geodezyjny o konsumpcji energii poniżej 1 W, co umożliwia zastosowanie standardowych baterii alkalicznych (R 14). Banalnie prosta obsługa w terenie sprowadza się właściwie do naciśnięcia guzika i obserwacji 3 kolorowych diod. Możliwość dokupienia opcji RTK. Odbiornik wytrzymuje upadek z tyczki o wysokości 2 m.

FIZYCZNE

·                      wymiary: 22,1 x 11,8 cm

·                      waga 1,4 kgˇ pamięć wewn. 1 MB

·                      zasilanie < 1 W

·                      pojedynczy przycisk włącz/wyłącz

·                      zakres temperatury przechowywania: od -55 do +75 °C

·                      zakres temperatury pracy: od -40 do +65 °C

 

GENERALNE

·                      czas startu: < 30 s

·                      8 (lub 12) kanałów L1 C/A

·                      częstotliwość zapisu: 1 sek. do 5 min. (z rejestratorem)

·                      możliwość pracy na standardowych bateriach alkalicznych lub baterii kwasowej

POMIAR STATYCZNY

·                      tryby pomiarowe: Quick-start, L1 Fast-static

·                      dokładność: pozioma 5 mm + 1 ppm (długość wektora < 10 km)

·                      dokładność: pozioma 5 mm + 2 ppm (długość wektora > 10 km)

·                      dokładność: pionowa 10 mm + 2 ppmˇ azymut: 1 arc sekunda + 5 ppm [w kilometrach]

POMIAR KINEMATYCZNY

·                      tryby pomiarowe: ciągły i Stop & Goˇ dokładność: 2 cm + 2 ppm

·                      czasy pomiaru: przy metodzie ciągłej - 1 pomiar co 1 s

·                      dostępny opcjonalny pomiar RTK z dokładnością 1 cm + 2 ppm (poziom),2 cm + 2 ppm (pion)

 

Trimble 4700
kompletny zestaw geodezyjny L1L2 TRK/PP

 

Najwyższej klasy precyzyjny dwuczęstotliwościowy odbiornik GPS. W odbiorniku 4700 Trimble wykorzystano przełomowe rozwiązania zmierzające do zwiększenia komfortu i ergonomii pracy. Prostota obsługi wynika z zastosowania w urządzeniu tylko jednego przycisku i pięciu wskaźników LED. Dzięki takiemu rozwiązaniu, 4700 nie sprawia żadnych kłopotów zarówno w pomiarach statycznych z postprocesingiem jak również kinematycznych. Odbiorniki 4700 dostępne są w trzech konfiguracjach: jako odbiornik tylko do pomiarów z postprocessingiem, jako odbiornik do pomiarów w czasie rzeczywistym i z postprocessingiem bez wewnętrznego radio-modemu oraz z wewnętrznym radiomodemem. W najbardziej ekonomicznej wersji (tylko do pomiarów statycznych) odbiornik nie wymaga zewnętrznego rejestratora. Wewnętrzna pamięć odbiornika pozwala zarejestrować 120 godzin dwuczęstotliwościowych pomiarów L1/L2 (6 satelitów, zapis z interwałem 15s). W pomiarach RTK (wymagany rejestrator TSC1) zastosowano szybką, pewną, automatyczną inicjalizację w czasie ruchu (OTF) oraz technologię śledzenia sygnałów satelitów (Super-trak). Pozwoliło to zwiększyć wydajność pomiarów w czasie pomiarów rzeczywistych i skrócić czas pojedynczego pomiaru do 0,2s. Po zakończeniu pomiarów, zarówno statycznych jak i RTK, zarejestrowane dane w pamięci odbiornika lub rejestratora mogą być przeliczane za pomocą nowego oprogramowania Geomatics Office.

CECHY STANDARDOWE

·                      wejście sygnałów RTCM w wersji 2,

·                      wyjście sygnałów NMEA - 0183,

·                      pamięć wewnętrzna

DANE TECHNICZNE

odbiornik

Trimble 4700

wymiary

11,9 x 6,6 x 20,8 cm

waga

1,2 kg

zasilanie

4,5 W (tylko odbiornik), 6 W (cały zestaw RTK Rover)

napięcie stałe

od 10,5 do 24 V

czas pracy

dwie baterie Camcorder zapewniają pracę pełnego zestawu RTK Rover z rejestratorem TSC1 przez 8h

temperatura przechowywania

-40 do +75 °C

temperatura pracy

-40 do +65 °C

wodoodporność

100% wodoszczelny

obudowa

odporny na upadek z wysokości 1m na twardą powierzchnię

 

DOKŁADNOŚCI

Pomiar Statyczny (postprocessing):

·                      tryby pomiarowe: Static, Fast-static,

·                      dokładność pozioma: 5 mm + 1 ppm,

·                      dokładność pionowa: 10 mm + 1 ppm,

·                      azymut: 1 arc sekunda + 5 ppm [w kilometrach]

Pomiar Kinematyczny (wymaga rejestratora TSC1):

·                      metody pomiarów: ciągły i Stop & Go,

·                      dokładność pozioma: 1 cm + 2 ppm,

·                      dokładność pionowa: 2 cm +1ppm,

·                      czas pomiaru:
metoda ciągła: 1s niezależny pomiar,
metoda Stop & Go: 2s niezależne pomiary przy 5 satelitach,

·                      szybkość pomiarów: 5Hz (5 niezależnych pomiarów w czasie 1s)

Pomiary w czasie rzeczywistym (RTK):

·                      metody pomiarów: kinematyczna w czasie rzeczywistym (RTK), różnicowa w czasie rzeczywistym (DGPS),

·                      dokładność pomiarów DGPS: 0,2m + 1ppm RMS,

·                      dokładność pomiarów RTK

Tryb, opóźnienie, dokładność:

·                      poziomo precyzyjny 1Hz 0,4s ą1cm + 1ppm,
precyzyjny 5Hz 0,1s ą3cm + 1ppm,
pionowo precyzyjny 1Hz 0,4s ą2cm + 1ppm,
precyzyjny 5Hz 0,1s ą5cm + 1ppm,

·                      inicjalizacja: automatyczna stacjonarna, automatyczna podczas ruchu OTF (On The Fly),

·                      czas inicjalizacji: <60s (typowo), <10s (dla inicjalizacji na znanym punkcie),

·                      wiarygodność inicjalizacji >99.9%

Dokładność pomiarów real-time jest funkcją ilości widocznych satelitów, przesłon horyzontu, długości wektora, występowania zjawiska multipath, dokładności określenia położenia odbiornika stacjonarnego (bazowego) oraz warunków środowiskowych.

PARAMETRY OGÓLNE

·                      czas uzyskania pełnej gotowości pomiarowej: <30s od włączenia odbiornika przy aktualnych efemerydach,

·                      pomiary satelitarne: L1 pomiar kodu C/A, L1/L2 pełny pomiar fazy sygnału satelitarnego, w pełni operatywny przy zniekształconym kodzie P,

·                      ilość kanałów: 18 (standardowy odbiornik GPS), 24 kanały stacja bazowa CORS,

·                      rejestrowanie obserwacji: obserwacje mogą być rejestrowane w pamięci wewnętrznej odbiornika lub opcjonalnie w pamięci wewnętrznej rejestratora TSC1 lub opcjonalnie na karcie pamięci PCMCIA rejestratora TSC1,

·                      pojemność pamięci: wewnętrzna pamięć pozwala na zarejestrowanie 120 godzin obserwacji L1/L2 z interwałem 15s z 6 satelitów, nieograniczona ilość pomiarów podczas rejestrowania obserwacji w rejestratorze TSC1 i na kartach pamięci PCMCIA.

AKCESORIA I OPCJE DODATKOWE

·                      akcesoria pomiarowe: plecak do przenoszenia zestawu pomiarowego RTK Rover, tyczka pomiarowa o długości 2m,

·                      opcje rejestracji: rejestrator TSC1 z oprogramowaniem wewnętrznym Trimble Syrvey Controller, dodatkowe karty pamięci PCMCIA rozszerzające pamięć rejestratora TSC1,

·                      opcje oprogramowania wewnętrznego odbiornika:

·                      wyjście sygnału RTCM S.C.-104 wersja 2,

·                      wewnętrzny radiomodem,

·                      wejście sygnału znacznika czasowego Event Marker,

·                      wyjście sygnału synchronizacji czasowej 1PPS,

·                      baterie: 6Ah lub Camcorder 2,3Ah,

·                      oprogramowanie: Trimble Geomatics Office, Trimble Reference Station (TRS) (oprogramowanie umożliwiające stworzenia automatycznej bazy korekcyjnej z funkcjami zarządzania plikami i ich dystrybucji poprzez sieć Internet),

·                      pomoc techniczna: możliwość przedłużenia gwarancji, unowocześnienia sprzętu i oprogramowania, szkolenie użytkowników.

 

Trimble 4800

 

Najwyższej klasy precyzyjny odbiornik GPS. W odbiorniku 4800 Trimble zastosowało przełomowe rozwiązania zmierzające do zwiększenia komfortu i ergonomii pracy. Osiągnięto to poprzez integrację odbiornika, baterii, anteny i interfejsu użytkownika w jednej obudowie. Odbiornik 4800 to pierwszy na świecie system, który:

§                umożliwia pracę w opcjonalnym trybie RTK bez zewnętrznych kabli i akcesoriów,

§                posiada rejestrator wyposażony w wielozadaniowy system operacyjny,

§                posiada zwiększoną częstotliwość pracy (do 5 razy na sekundę).

Odbiorniki 4800 wyposażone są w opatentowane przez Trimble anteny „Micro-centered" o zwiększonej dokładności określenia centrum fazowego oraz technologię SuperTrak dla polepszenia jakości odbioru satelitów w warunkach miejskich.

FIZYCZNE

§                wymiary: 23 x 17,8 cm,

§                waga 1,8 kg,

§                zasilanie 6 W,

§                zakres temperatur (przechowywanie): -40 do +75 °C,

§                zakres temperatur (praca): -40 do +65 °C,

§                wodoodporność: 100% wodoszczelny, pływający, wytrzymuje upadek z 2 metrowej tyczki na twardą powierzchnię

POMIAR STATYCZNY

§                tryby pomiarowe: Static, Fast-static,

§                dokładność: pozioma 5 mm + 1 ppm,

§                dokładność: pionowa 10 mm + 1 ppm,

§                azymut: 1 arc sekunda + 5 ppm [w kilometrach]

POMIAR KINEMATYCZNY

§                tryby pomiarowe: ciągły i Stop & Go,

§                dokładność: 1 cm + 2 ppm (wektor <10km),

§                dokładność:2 cm +1ppm (wektor >10 km)pion: 2 cm + 1 ppm

POMIAR RTK

§                dokładność: pozioma ą1cm + 2 ppm,

§                            dokładność: pionowa ą2cm + 2 ppm