PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

WSZYSTKIE PRZEDMIOTY

REALIZOWANE W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

I. Zasady oceniania.

System oceniania został opracowany w oparciu o następujące dokumenty:

-         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i
słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
z późniejszymi zmianami

-         Wewnątrzszkolny System Oceniania Zespołu Szkół Zawodowych.

1. Ocenie podlegają:

-         praca na lekcji,

-         ćwiczenia praktyczne wykonywane podczas zajęć

-         odpowiedzi ustne, kartkówki

-         jakość pracy i aktywność na lekcji,

-         sprawdziany wiadomości i umiejętności po każdym zrealizowanym dziale,
zapowiedziane tydzień wcześniej, z podanym zakresem i wymaganiami,

-         osiągnięcia w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych.

 

2.     Warunkiem otrzymania przez ucznia oceny jest uczestnictwo w zajęciach, w przypadku
nieobecności przekraczających 50% zajęć z danego przedmiotu uczeń może być
niesklasyfikowany.

3.     Jeśli uczeń nie uczestniczył w pracy kontrolnej (sprawdzianie) otrzymuje wpis „nb"
mający wpływ na ocenę końcową. Uczeń ma obowiązek zaliczenia jej w terminie do dwóch
tygodni.

4.     Jeżeli nieobecność na pracy kontrolnej w wyznaczonym terminie jest nieusprawiedliwiona,
to przy ustalaniu oceny końcowo-semestralnej w miejsce oceny wpisuje się l /niedostateczny/.

5.     Uczeń ma prawo poprawić ocenę ze sprawdzianu, nie później niż w ciągu dwóch tygodni,
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (jednym dla całej grupy). W takim przypadku
przy ustalaniu oceny końcowo-semestralnej uwzględnia się obydwie oceny.

6.     Uczeń, który unika pisania pracy klasowej (sprawdzianu) lub jej poprawy, nie przychodzi
w określone dni lub mimo obecności w szkole otrzymuje stopień l /niedostateczny/, bez
możliwości poprawy.

7.     Uczeń przyłapany na ściąganiu w trakcie - odpowiedzi ustnej, pisemnej, kartkówki,
sprawdzianu itp. otrzymuje ocenę l /niedostateczną/ - bez możliwości poprawy.

8.     Uczeń obecny na lekcji, odmawiający odpowiedzi ustnej, pisemnej, kartkówki,
sprawdzianu itp. otrzymuje ocenę l /niedostateczną/ bez możliwości poprawy.

9.     W przypadku posługiwania się na zajęciach programami bądź nośnikami pamięci bez
zgody nauczyciela uczeń otrzymuje ocenę l /niedostateczną/.

10.     Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych mogą spowodować podwyższenie oceny
końcowo-semestralnej do jednego stopnia.

11.     Nauczyciel ma prawo wyznaczyć pod koniec semestru dodatkowe terminy poprawy prac
kontrolnych.

12.     Uczeń ma prawo 2 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, obejmuje ono
wszystkie lekcje przedmiotu w danym dniu (blok zajęć), nieprzygotowanie zgłaszamy
w  ciągu pierwszych 5 minut danej lekcji (bloku lekcji) i odnotowywane jest w dzienniku
skrótem „np" uzupełnionym datą. /nie dotyczy klasówek/

13.     Uczeń ma obowiązek przynosić na zajęcia zeszyt przedmiotowy i prowadzić w nim
systematyczne notatki. W przypadku nieobecności na zajęciach uczeń ma obowiązek
uzupełnić notatki. Brak zeszytu będzie odnotowywany w dzienniku skrótem „bz" mającym
wpływ na ocenę końcową.

14.     O ocenie semestralnej decyduje systematyczna praca w ciągu semestru.

15. W szczególnie uzasadnionych losowych przypadkach (takich jak np. długotrwała,
usprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach), dopuszcza się odstępstwa od przedstawionego systemu.
Nauczyciel informuje wówczas klasę o zaistniałej sytuacji

II. Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące
przedmiotem oceny.

1. Posługiwanie się w opisie pojęć prawidłową terminologią.

2.     Organizacja pracy.

3.     Stosowanie odpowiednich metod, narzędzi i sposobów wykonania

4.     Rozwiązywanie problemów i dobór właściwych narzędzi.

5.     Osiąganie przewidzianych rezultatów.

6.     Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.

7.     Aktywność na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, np. udział w konkursach
przedmiotowych.

7. Wkład pracy ucznia.

III.  Zasady ustalania ocen

1. Obszary, w których uczeń oceniany jest w zakresie wiadomości i umiejętności:

-         sprawdziany oraz ćwiczenia praktyczne oceniane są według ustalonych każdorazowo
zasad podanych przez nauczyciela przed sprawdzianem osiągnięć ucznia,

-         odpowiedzi ustne, za które stawia się stopnie w zależności od obszerności i poziomu
prezentowanych wiadomości i umiejętności.

 

2.  Obszar, w którym uczeń oceniany jest w zakresie postaw w stosunku do przedmiotu:

-          przygotowanie stanowiska pracy, przestrzeganie zasad bezpiecznej i higienicznej
pracy,

-          aktywność i zaangażowanie na lekcji,

-          sumienne wykonywanie powierzonych zadań,

-          udział w konkursach i uzyskiwane w nich osiągnięcia.

3.  Oceny cząstkowe:

Dla wszystkich form sprawdzania wiedzy wprowadza się następujące kryteria procentowe:

0-29%          niedostateczny

30-49%       dopuszczający

50 - 74%         dostateczny

75 - 89%         dobry

90 - 100%       bardzo dobry

3. Oceny semestralne i końcowo roczne

-          Wystawiane są na podstawie ocen cząstkowych.

-          Oceny otrzymane w I semestrze wchodzą do średniej wyliczanej na koniec roku
szkolnego.

-          Ocena śródroczna i końcowo roczna nie stanowi średniej arytmetycznej uzyskanych
ocen.

-          Przy ustalaniu ocen śródrocznych i końcowo rocznych brane jest również
zaangażowanie ucznia na zajęciach, nieobecność na sprawdzianach i wykorzystanie
możliwości nieprzygotowania do zajęć.

-          W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może podwyższyć lub obniżyć ocenę
semestralną i końcowo roczna.

-          Po zapoznaniu się z propozycją oceny końcowej, uczeń mający frekwencję nie
mniejszą od 75% ma prawo do poprawy proponowanej oceny.

IV. Zasady wglądu uczniów i rodziców w prace pisemne:

1. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz sprawdziany praktyczne uczniowie otrzymują
do wglądu nie później niż dwa tygodnie po terminie pracy (w uzasadnionych przypadkach
termin ten może ulec zmianie).

2.      Prace pisemne po sprawdzeniu przechowywane są przez nauczyciela w szkole do
zakończenia roku szkolnego i mogą być udostępnione do wglądu na miejscu uczniowi i
rodzicom w terminie uzgodnionym przez ucznia lub rodziców z nauczycielem.

3.      Uwagi dotyczące zawartości plików z praktycznych ćwiczeń będą uwzględniane tylko przy
omawianiu ocen z tych ćwiczeń.