Komputerowy słownik angielsko polski
English Polish
Abort Przerwij
Accept Akceptuj
Access Dostęp
Add Dodaj
All Files (*.*) Wszystkie pliki (*.*)
Apply  Zastosuj
As Jako
Asterisk Gwiazdka
Attach przyłączyć
Background Tło
Backup Kopia zapasowa
Bad Zły, Uszkodzony
Bar Pasek; Słupek
Between Pomiędzy
Bin Pojemnik
Bitmap Mapa bitowa
Blink Miganie
Bold Italic Pogrubiona kursywa
Bottom Dół
Break Przerwij
Browse Przeglądaj
Bus Magistrala
Busy Zajęty
Buttons Przyciski
Cancel  Anuluj
Center Środek
Change Zmień
Chart Wykres
Chat Rozmowa
Check box  Pole wyboru
choose Wybierz
Clear Wyczyść
Clipboard  Schowek
Close  Zamknij
Command Polecenie
Comment Komentarz
Confirm Potwierdź
Connect Połącz, podłącz
Contents Spis treści
Control Panel Panel sterowania
Copies Liczba kopii
Copy Kopiuj
Create Utwórz
Currency Waluta
Current Bieżący
Cut  Wytnij
Data Dane
Date Data
Default Domyślny
Delete Usuń
Desktop Pulpit
Device Urządzenie
Dial Wybierz numer
Directory Katalog
Disable Wyłącz
Disconnect Rozłącz
Display Wyświetl
DOS prompt Tryb DOS, znak zgłoszenia
Down W dół
Driver Sterownik
Edit Edytuj
Edit  Edycja
Empty Pusty
Enable Włącz
End Koniec
Enter Wprowadź; wpisz; zawartość
Example Przykład
Exclamation Wykrzyknik
Exit Zakończ
Explorer Eksplorator
Failure Awaria, błąd
File Plik
Find  Znajdź
Finish Zakończ
First Pierwszy
Floppy Disk Dyskietka
Font Czcionka
Free Wolne
Full Pełny
Hard Disk Dysk twardy
Hardware Sprzęt
Hidden Ukryte
Host Komputer główny
Ignore Ignoruj
Image Obraz
Incorrect nieprawidłowy
Insert Wstaw
Invalid Niewłaściwy; niepoprawny
Keyboard Klawiatura
Label Etykieta
Last Ostatnie
Left Lewy
Length Długość
Line  Wiersz 
Link Łączenie, łączyć, łącze
Load Załaduj
Lock Zablokuj
Logon/off Zaloguj się/wyloguj się
Low Niski
Mail Poczta
Mailbox Skrzynka pocztowa
Main Główny
Master Główny
Memory Pamięć
Menu Bar Pasek menu
Mode  Tryb
Modify Modyfikuj
More Więcej
Mouse Mysz
Move  Przenieś
Name Nazwa
Network Sieć
New  Nowy 
Next  Następny
Number Liczba
ON Włącz
Open  Otwórz
Options Opcje
OS SO (System Operacyjny)
Other Inne
Out of memory Brak pamięci
Out Of Paper Brak papieru
Page Strona
Paper Papier
Paragraph Akapit
Password Hasło
Paste  Wklej
Path Ścieżka
Preview Podgląd
Previous Poprzedni
Print Drukuj
Printer Drukarka
Processing Przetwarzanie
Property Właściwość
Question Pytanie
Quit Opuść
Read-Only Tylko do odczytu
Ready Gotów
Refresh Odśwież
Remote Zdalny, odległy
Remove Usuń
Replace Zamień
Retry  Ponów próbę
Right Prawy
Root directory katalog główny
Rotate Obróć
Run Uruchom
Save Zapisz
Save As Zapisz jako
Scroll Przewiń
Search Szukaj
Serial Mouse Mysz szeregowa
Set Ustaw
Settings Ustawienia
Share Udostępnij
Shortcut Skrót
Shut Down Zamknij/Zamknięcie systemu
Size Rozmiar
Spacebar Spacja
Stop  Zatrzymaj
Stretch Rozciągnij
Stretch/Skew Rozciągnij/Pochyl
Strikeout Przekreślony
String Ciąg
Style Styl
Subject Temat
Subnet Mask Maska podsieci
Subtitle Podtytuł
Success Udało się
Table of Contents Spis treści
Task Bar Pasek zadań
Template Szablon
Temporary Tymczasowy
Tools Narzędzia
Top  Do góry
Total Razem
Tree Drzewo
Typeface Krój pisma
Underline Podkreślenie
Underline Podkreślenie
Undo  Cofnij
Units Jednostki
Unlock Odblokuj
Up Do góry
Update Aktualizuj
Upper Górny
User  Użytkownik 
Value Wartość
View Widok
Wait Czekaj
Wallpaper Tapeta
Warning Ostrzeżenie
Width Szerokość
Wizard kreator
Workbook Skoroszyt
Write Zapisz
Zoom Powiększenie