Komputerowy słownik polsko angielski
Polish English
Akapit Paragraph
Akceptuj Accept
Aktualizuj Update
Anuluj Cancel 
Awaria, błąd Failure
Bieżący Current
Brak pamięci Out of memory
Brak papieru Out Of Paper
Ciąg String
Cofnij Undo 
Czcionka Font
Czekaj Wait
Dane Data
Data Date
Długość Length
Do góry Top 
Do góry Up
Dodaj Add
Domyślny Default
Dostęp Access
Dół Bottom
Drukarka Printer
Drukuj Print
Drzewo Tree
Dysk twardy Hard Disk
Dyskietka Floppy Disk
Edycja Edit 
Edytuj Edit
Eksplorator Explorer
Etykieta Label
Główny Main
Główny Master
Gotów Ready
Górny Upper
Gwiazdka Asterisk
Hasło Password
Ignoruj Ignore
Inne Other
Jako As
Jednostki Units
Katalog Directory
katalog główny Root directory
Klawiatura Keyboard
Komentarz Comment
Komputer główny Host
Koniec End
Kopia zapasowa Backup
Kopiuj Copy
kreator Wizard
Krój pisma Typeface
Lewy Left
Liczba Number
Liczba kopii Copies
Łączenie, łączyć, łącze Link
Magistrala Bus
Mapa bitowa Bitmap
Maska podsieci Subnet Mask
Miganie Blink
Modyfikuj Modify
Mysz Mouse
Mysz szeregowa Serial Mouse
Narzędzia Tools
Następny Next 
Nazwa Name
nieprawidłowy Incorrect
Niewłaściwy; niepoprawny Invalid
Niski Low
Nowy  New 
Obraz Image
Obróć Rotate
Odblokuj Unlock
Odśwież Refresh
Opcje Options
Opuść Quit
Ostatnie Last
Ostrzeżenie Warning
Otwórz Open 
Pamięć Memory
Panel sterowania Control Panel
Papier Paper
Pasek menu Menu Bar
Pasek zadań Task Bar
Pasek; Słupek Bar
Pełny Full
Pierwszy First
Plik File
Poczta Mail
Podgląd Preview
Podkreślenie Underline
Podkreślenie Underline
Podtytuł Subtitle
Pogrubiona kursywa Bold Italic
Pojemnik Bin
Pole wyboru Check box 
Polecenie Command
Połącz, podłącz Connect
Pomiędzy Between
Ponów próbę Retry 
Poprzedni Previous
Potwierdź Confirm
Powiększenie Zoom
Prawy Right
Przeglądaj Browse
Przekreślony Strikeout
Przenieś Move 
Przerwij Abort
Przerwij Break
Przetwarzanie Processing
Przewiń Scroll
Przyciski Buttons
Przykład Example
przyłączyć Attach
Pulpit Desktop
Pusty Empty
Pytanie Question
Razem Total
Rozciągnij Stretch
Rozciągnij/Pochyl Stretch/Skew
Rozłącz Disconnect
Rozmiar Size
Rozmowa Chat
Schowek Clipboard 
Sieć Network
Skoroszyt Workbook
Skrót Shortcut
Skrzynka pocztowa Mailbox
SO (System Operacyjny) OS
Spacja Spacebar
Spis treści Contents
Spis treści Table of Contents
Sprzęt Hardware
Sterownik Driver
Strona Page
Styl Style
Szablon Template
Szerokość Width
Szukaj Search
Ścieżka Path
Środek Center
Tapeta Wallpaper
Temat Subject
Tło Background
Tryb Mode 
Tryb DOS, znak zgłoszenia DOS prompt
Tylko do odczytu Read-Only
Tymczasowy Temporary
Udało się Success
Udostępnij Share
Ukryte Hidden
Uruchom Run
Urządzenie Device
Ustaw Set
Ustawienia Settings
Usuń Delete
Usuń Remove
Utwórz Create
Użytkownik  User 
W dół Down
Waluta Currency
Wartość Value
Widok View
Wiersz  Line 
Więcej More
Wklej Paste 
Właściwość Property
Włącz Enable
Włącz ON
Wolne Free
Wprowadź; wpisz; zawartość Enter
Wstaw Insert
Wszystkie pliki (*.*) All Files (*.*)
Wybierz choose
Wybierz numer Dial
Wyczyść Clear
Wykres Chart
Wykrzyknik Exclamation
Wyłącz Disable
Wyświetl Display
Wytnij Cut 
Zablokuj Lock
Zajęty Busy
Zakończ Exit
Zakończ Finish
Zaloguj się/wyloguj się Logon/off
Załaduj Load
Zamień Replace
Zamknij Close 
Zamknij/Zamknięcie systemu Shut Down
Zapisz Save
Zapisz Write
Zapisz jako Save As
Zastosuj Apply 
Zatrzymaj Stop 
Zdalny, odległy Remote
Zły, Uszkodzony Bad
Zmień Change
Znajdź Find