Sprawozdanie z baz danych  - Access


1. Zdefiniować pojęcia baza danych, system zaeządzania bazą danych. 
2. Wymienić modele baz danych 
3. Scharakteryzowac pojęcia: tabela, rekord (krotka, encja),  atrybut (pole) rellacji, relacja.  
4. Scharakteryzować modele baz  danych. 
5. Zaanalizowac przykładowy (dowolny) schemat bazy danyc (pola i typy pól).
6. Przedstawić pojęcie selekcji i projekcji
7. Narysować schemat bazy danych w różnych modelach
8. Narysować diagram encja - relacja
9. Podać rozszerzenie plików dBase
10 Wymienić podstawowe typy pól w dBase
11. Opisać metody zakładania bazy danych w dBase - choć jedną (polecenie lub z asystentem)
12 Opisać polecenia dBase: tworzenie, przeglądanie, modyfikowanie bazy danych
13 Umieć wprowadzić i modyfikować dane w dBase
14 Umieć napisać i uruchomić program w dBase - podać rozszerzenie pliku programu, uruchomienie edytora, przykład krótkiego pragramu i jego uruchomienie
15. Znać podstawowe funkcje dBase - działania arytmetyczne i funkcje matematyczne oraz sposób wykorzystania - podać przykłady
16 Zdefiniować pojęcie relacyjnej bazy danych
17. Wymień co najmniej 4 typy danych w bazach danych
18. Podaj definicję klucza podstawowego.
19. Wyjaśnij pojęcie relacji.
20
Opisz na czym polega relacja jeden-do-jednego?
21. Opisz na czym polega relacja jeden-do-wielu?
22. Opisz na czym polega relacja wiele-do-wielu?
23. W jakim celu stosuje się indeksowanie pola?
24. Podaj definicję sortowania.
25. Opisać co zawiera każde pole danych oprócz nazwy i sklasyfikować typy pól
26. Opisz na czym polega doprowadzenie tabeli danych do tabeli relacyjnej bazy danych w I postaci normalnej
27. Zdefiniuj pojęcie redundancji w bazie danych
27. Opisz na czym polega dalsza normalizacja baz danych - do wyższych postaci normalnych
28. Scharakteryzuj relacyjne bazy danych i wyjaśnij na czym polega projektowanie i normalizacja baz danych

29. Zapisz schemat relacji dla tabeli o podanej nazwie i polach oraz ich typach
30. Wybierz klucz podstawowy z przykładowej relacji: Uczniowe (NrUcznia , Nazwisko, Imie),  i wskaż klucz obcy w relacji
Oceny (NrKolejny, NRPrzedmiotu, NrUcznia)
31. Podaj co jednoznacznie definiuje rekord w bazie danych
32. Sklasyfikować klucze relacji oraz typy relacji.
33. Sklasyfikować podstawowe operacje na relacjach
34. Umieć utworzyć relację między parą tabel , typu 1 do 1 i 1 do wielu
35. Utworzyć iloczyn kartezjański 2 relacji
36. Wymienić podstawowe obiekty baz danych MS Access
37. Zdefiniować pojęcie makra i modułu w Accessie, podać do czego słuzą
38. Scharakteryzować tabelę, kwerendę i formularz,  opisać przeznaczenie
39. Podaj definicję kwerendy tj. zapytania.
40. Wyjaśnij, które obiekty bazy danych mogą modyfikować dane w bazie
41. Pokaż na schemacie relacji powiązanie miedzy tabelami za pomocą pola wiążącego - np. na przykładzie Uczniowie i Oceny
42. Zaprojektu układ formularza kolumnowego do wprowadzania danych tabeli Uczeń
43. Zaprojektuj co ma się ukazać w wyniku przykładowej kwerendy dotyczącej ucznia i jego ocen
44. Podać rozszerzenie plików w Accessie
45. Podaj co oznacza znak > oknie projektowym tabeli oraz co oznacza wartość domyślna (np. płeć M)
46. Wyjaśnij pojęcia: nazwa pola, typ danych i opis w oknie projektowym tabeli
47. Umieć utworzyć klucz w tabeli, wprowadzać dane, pzremieszczać się miedzy rekordami i polami.
48. Umieć przy projektowaniu tabeli uwzględniać reguły poprawności, wartosci domyślne i sumy kontrolne.
49. Wymienić tryby pracy w Accessie i podać w jakim trybie jest wykonywane definiowanie pól a w jakim wprowadzanie damych
50 Opisać pojęcia: format, maska wprowadzania, tytuł, wartość domyslna, reguła poprawności i inne właściwości pola w oknie projektowym pól tabeli
51. Umieć kopiować, modyfikować, usuwać oraz sortować i filtować dane
52. Znajomość praktyczna definiowania relacji między tabelami, określanie lub zmienianie własności sprzężeń
53. Podać do czego służy kwerenda
54. Zdefiniować przynajmniej 2 sposoby tworzenia kwerend w Accessie
55. Wymienić i sklasyfikować rodzaje kwerend
56. Opisać do czego służą kwerendy wybierające.
57. Zdefiniować pojęcie jezyka SQl
58. Opisać kwerendy funkcjonalne
59. Scharakteryzować pola wyliczeniowe
60. Umieć tworzyć kwerendy wybierające 
61. Umieć tworzyć kwerendy z parametrem i wyjaśnić na czym to polega
62. Umieć wczytać gotowy program SQL do Accessa
63. Tworzenie kwerend z zastosowaniem pól wyliczeniowych
64. Tworzenie kwerend z zastosowaniem podsumowania (suma, średnia, min, max, Zlicz...)
65. Tworzenie kwerend funkcjonalnych
66. Tworzenie kwerend z zastosowaniem języka SQL
67. Podaj definicję systemu zarządzani bazami danych.

Uwagi:
Czcionką pogrubioną podano wymagania na poziomie podstawowym P  - niezbędne do uzyskania zaliczenia 
Czcionką pochyłą wymieniono wymagania ponadpodstawowe - na wyższe oceny niż 2 czy 3.