Sprawozdanie z arkusza kalkulacyjnego - Excel


I. Zadania praktyczne w arkuszu Excel - zadania_z_Excela1_dane.xls

II. Zadania niezbędne do przygotowania przed testami
(poziom P i Pp)

1. Podać do czego służy arkusz kalkulacyjny (oznaczenie na dole strony).
2. Wymienić przynajmniej jeden program arkusza kalkulacyjnego  
3. Opisać przeznaczenie arkuszy kalkulacyjnych i ich możliwości - podać przykłady zastosowań  
4. Sklasyfikować i wymienić programy arkuszy kalkulacyjnych.  
5. Poszukać w Internecie informacji o arkuszach kalkulacyjnych i zamieścić krótkie informacje, zwłaszcza wymienić programy darmowe arkuszy kalkulacyjnych
w Windows i Linux.
6. Opisać elementarne funkcje programów arkuszy kalkulacyjnych w języku angielskim, np. Lotus, Quatro Pro czy innych
7. Podać przeznaczenie programu Excel
8. Zdefiniować pojęcie działań arytmetycznych
9. Podać wzór na obliczenie potęgi w Excelu
10. Opisać takie pojęcia jak: arkusz kalkulacyjny, skoroszyt, arkusz, komórka
11. Opisać na czym polega kopiowanie i  wymienić choć 1 sposób kopiowania.
12. Na czym polega wklejanie specjalne: formuły, wartości, formaty itp.
13. Opisać różne sposoby kopiowania i przesuwania danych
14. Jak wprowadza się dane liczbowe w Excelu - czy znak kropki czy przecinka?
15. Jak zaznaczyć ciągły i nieciągły obszar danych. Jak wypełnić serię danych, np. 1, 2, 3 lub styczeń, luty ...
16. Jak rozpoczyna się wpisywanie działań obliczeniowych w Excelu?
17. Jakim znakiem rozpocząć wprowadzanie danych, jeśli to nie jest formuła obliczeniowa, a zaczyna się od =, +, -
18. Na czym polega formatowanie komórek.
19. Jak zmieniać nazwy arkuszy i ich położenie w skoroszycie.
20. Wymienić rodzaje adresowania komórek (względne.... )
21. Podać przyklad adresowania bezwzględnego i względnego oraz mieszanego.
22. Opisać różnicę miedzy adresowaniem względnym a bezwzględnym oraz mieszanym
23. Scharakteryzować adresowanie mieszane, podać przykład zastosowania (z przerobionych ćwiczeń praktycznych)
24. Umieć dobrać adresowanie w zależności od formuł obliczeniowych - podać przykład.
25. Umieć przeliczyć wartości w zł na walutę przy stałym kursie waluty - podać przykład formuły
26. Wymienić przynajmniej 2 kategorie formatowania w Excelu
27. Wymienić podstawowe funkcje matematyczne oraz wzór na sumę
28. Podać przykłady przynajmniej 6 funkcji matematycznych
29. Opisać na czym polega formatowanie komórek w Excelu, podać przykłady zastosowań  (można wykorzystać opcję formatowanie na prawym przycisku myszy)
30. Scharakteryzować typy wykresów
31. Scharakteryzować zawijanie tekstu i scalanie komórek w Excelu
32. Umieć sporządzać automatycznie wykresy na podstawie tabeli danych
33. Umieć sporządzać i modyfikować wykresy
34. Podac do czego służy funkcja ZŁACZ.TEKSTY
35. Podać do czego służy funkcja PMT
36. Opisać działanie funkcji RZYMSKIE i MOD
37. Opisać działanie funkcji: PMT i SUMA.JEŻELI
38. Umieć złaczyć teksty, obliczyć pierwiastek i zamienić liczbę całkowitą na liczbę rzymską
39. Umieć stosować zaawansowane funkcje typu: SUMA.JEŻELI do zestawień np. w fakturze (suma dla VAT 22%, dla VAT 7%, zw. itd.)
40. Umieć wykorzystać funkcję PMT na spłatę pożyczki
41. Wymienić przeznaczenie funkcji JEŻELI
42. Opisać funkcje JEŻELI i JEŻELI.ORAZ
43. Umieć zastosować funkcję JEŻELI do analizy danych (przejrzeć przykłady z zajęć praktycznych i wymienić)
44. Umieć zastosować funkcję JEŻELI.ORAZ i lLICZ.JEŻELI do analizy danych (przejrzeć przykłady z zajęć praktycznych i wymienić)
45. Wymienić podstawową funkcję matematyczną do obliczenia azymutu
46. Podać wzór na obliczenie długości ze współrzędnych i zapisac wzór w Excelu
47. Scharakteryzować metodę obliczenia azymutu z uwzględnieniem ćwiartek układu współrzędnych i podać odpowiednią funkcję Excela
48. Umieć obliczyć długość ze współrzędnych w Excelu
49. Umieć obliczyć azymut ze współrzędnych z zastosowaniem funkcji ATAN2 i przejść z radianów na grady oraz stopnie

Uwagi:
1.  Drukiem pogrubionym zaznaczono zadania na poziomie podstawowym do uzyskania zaliczenia - poziom P
2. Czcionką  pochyłą zaznaczono zadania na poziomie ponadpodstawowym  - poziom Pp - na lepszą ocenę